Παροχή υπηρεσιών Διαχείρισης Εγκαταστάσεων (Facilities Management) στο ΚΥΤ Φυλακίου και στις Κλειστές Ελεγχόμενες Δομές Νήσων (ΚΕΔΝ), της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου – Μέρος Β΄

Παροχή υπηρεσιών Διαχείρισης Εγκαταστάσεων (Facilities Management) στο ΚΥΤ Φυλακίου και στις Κλειστές Ελεγχόμενες Δομές Νήσων (ΚΕΔΝ), της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου – Μέρος Β΄

Κωδικός Πράξης/MIS:

6001578

Σχετικοί δείκτες:

O.1.3 Αριθμός κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης (hotspot) που έλαβαν στήριξη

Δικαιούχος/οι:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Προϋπολογισμός:

23388945 €

Κωδικός Δικαιούχου:

1510103

Ημερομηνία Έναρξης Πράξης:

29/11/2021

Ημερομηνία Λήξης Πράξης:

31/12/2025

Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Σκοπός της προτεινόμενης πράξης είναι η κάλυψη δαπανών για τη παροχή υπηρεσιών φύλαξης, καθαριότητας και συντήρησης στο ΚΥΤ Φυλακίου και στις Κλειστές Ελεγχόμενες Δομές Νήσων (ΚΕΔΝ), της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, από το το Πρόγραμμα του Μέσου Χρηματοδοτικής Στήριξης για τη Διαχείριση των Συνόρων και την Πολιτική Θεωρήσεων του Ταμείου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, οφείλει να διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία των εν λόγω περιφερειακών υπηρεσιών, εντός των οποίων λαμβάνουν χώρα οι διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης πολιτών τρίτων χωρών που εισέρχονται στη χώρα χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις των αρ. 38-42, του ν.4939/2022. Η αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών φύλαξης, καθαριότητας και συντήρησης είναι κρίσιμη για την αποτελεσματική οργάνωση και τη σύννομη λειτουργία των περιφερειακών υπηρεσιών της ΥΠΥΤ καθώς και τη διασφάλιση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης των πολιτών τρίτων χωρών που διαμένουν σε αυτές, σύμφωνα με τις επιταγές του ενωσιακού δικαίου.
Με βάση τα ανωτέρω, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, με Αναθέτουσα Αρχή, την Τεχνική Υπηρεσία έχει συνάψει Συμφωνίες Πλαίσιο με σκοπό την παροχή υπηρεσιών φύλαξης, καθαριότητας και συντήρησης, σε συνέχεια της υπ.αρ. 32701/31.05.2021 Διακήρυξης με τίτλο “Διακήρυξη άνω των ορίων για τη σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο με κλειστή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την «Παροχή υπηρεσιών Διαχείρισης Εγκαταστάσεων (Facilities Management) κάθε τύπου Δομών Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο προσφύγων και μεταναστών και συναφών υποδομών και εγκαταστάσεων, καθώς και κτιριακών υποδομών κάθε Υπηρεσίας αρμοδιότητας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου ΣΤΑΔΙΟ Α΄ – ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ)” και της υπ.αρ. 134555/16.07.2021 Διακήρυξης με τίτλο “Διακήρυξη άνω των ορίων για τη σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο με κλειστή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την «Παροχή υπηρεσιών Διαχείρισης Εγκαταστάσεων (Facilities Management) κάθε τύπου Δομών Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο προσφύγων και μεταναστών και συναφών υποδομών και εγκαταστάσεων, καθώς και κτιριακών υποδομών κάθε Υπηρεσίας αρμοδιότητας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου» ΣΤΑΔΙΟ Β΄ – ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ». Οι εν λόγω Συμφωνίες Πλαίσιο υλοποιούνται μέσω εκτελεστικών συμβάσεων, για την ευέλικτη και αποτελεσματική προσαρμογή της παροχής των υπηρεσιών, στις συχνά μεταβαλλόμενες ανάγκες, λόγω των απρόβλεπτων εισροών πολιτών τρίτων χωρών που υπάγονται σε διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης.
Η προτεινόμενη πράξη, αφορά τις παρακάτω Συμφωνίες Πλαίσιο:
ΤΜΗΜΑ 1:Περιφέρειες Αν. Μακεδονίας – Θράκης, Κεντρ. Μακεδονίας (μόνο για ΚΥΤ Φυλακίου)
ΤΜΗΜΑ 3:Περιφέρειες Ηπείρου, Δυτ. Ελλάδας, Πελοποννήσου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης (μόνο για ΚΕΔ Κω, ΚΕΔ Λέρου, Κτίριο Κεράνη-ΚΔΣ)
ΤΜΗΜΑ 5:Περιφέρεια: Βορείου Αιγαίου – Λέσβος (ΚΕΔ Λέσβου, Προσωρινή δομή φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο Δυτικής Λέσβου)
ΤΜΗΜΑ 6:Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου – Χίος, Σάμος (για ΚΕΔ Χίου και ΚΕΔ Σάμου)
Η διαδικασία επιλογής αναδόχου για τα 6 τμήματα ολοκληρώθηκε μέσω προκήρυξης διαγωνισμού για τη σύναψη ΣΠ με κλειστή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ.
Κάθε Τμήμα χωρίζεται σε ένα σύνολο Δομών, αρμοδιότητας της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης καθώς και κτιριακών υποδομών
Υπηρεσιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (Υπηρεσίες ΥΜΑ). Οι προαναφερόμενες συμφωνίες πλαίσιο εκτελούνται μέσω εκτελεστικών συμβάσεων.
Επίσης, περιλαμβάνονται δαπάνες για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για τη διαδικασία ανάθεσης των εκτελεστικών συμβάσεων.

Παραδοτέα πράξης:

Τα Παραδοτέα του Αναδόχου κάθε εκτελεστικής σύμβασης των έξι ΣΠ ανά Ενότητα Εργασιών είναι:

Για την Ενότητα Εργασιών 1 (Υπηρεσίες Καθαρισμού Χώρων), το ημερολόγιο / βιβλίο συμβάντων κάθε Δομής και Υπηρεσίας ΥΜΑ που περιλαμβάνεται στην Εκτελεστική Σύμβαση.

Για την Ενότητα Εργασιών 2 (Υπηρεσίες Φύλαξης):
– το ημερολόγιο / βιβλίο συμβάντων κάθε Δομής και Υπηρεσίας ΥΜΑ που περιλαμβάνεται στην Εκτελεστική Σύμβαση.
– η Μηνιαία Αναφορά για κάθε Δομή και Υπηρεσία ΥΜΑ που περιλαμβάνεται στην Εκτελεστική Σύμβαση

Για την Ενότητα Εργασιών 3 (Υπηρεσίες Συντήρησης):
– το ημερολόγιο / βιβλίο συμβάντων κάθε Δομής και Υπηρεσίας ΥΜΑ που περιλαμβάνεται στην Εκτελεστική Σύμβαση, η Μηνιαία Αναφορά για κάθε Δομή και την / τις συνδεδεμένες με αυτήν Υπηρεσία/ες ΥΜΑ που περιλαμβάνεται στην Εκτελεστική Σύμβαση.
Τα Παραδοτέα του Αναδόχου υπηρεσιών υποστήριξης στην ανάθεση και την παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης των 6 ΣΠ είναι η Τριμηνιαία Έκθεση Απολογισμού Εργασιών.

Μετάβαση στο περιεχόμενο