Ενίσχυση της εθνικής ικανότητας ελέγχου και επιτήρησης των εξωτερικών συνόρων με πρόσληψη προσωπικού, για τις Υπηρεσίες της Π.Ε. Έβρου

Ενίσχυση της εθνικής ικανότητας ελέγχου και επιτήρησης των εξωτερικών συνόρων με πρόσληψη προσωπικού, για τις Υπηρεσίες της Π.Ε. Έβρου

Κωδικός Πράξης/MIS:

6001960

Σχετικοί δείκτες:

O.1.8 Αριθμός συμμετεχόντων που έλαβαν στήριξη,
R.1.18 Αριθμός συστάσεων από τις αξιολογήσεις Σένγκεν και από αξιολογήσεις τρωτότητας στον τομέα της διαχείρισης των συνόρων

Δικαιούχος/οι:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Προϋπολογισμός:

27590815 €

Κωδικός Δικαιούχου:

1012504

Ημερομηνία Έναρξης Πράξης:

31/07/2023

Ημερομηνία Λήξης Πράξης:

31/12/2027

Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Η δράση αφορά στην ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας της Ελληνικής Αστυνομίας για την προστασία και την επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων της Χώρας μέσω της ανανέωσης της θητείας διακοσίων τριάντα έξι (236) Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου, οι οποίοι διατίθενται και εκτελούν καθήκοντα στις Διευθύνσεις Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.
Επιπροσθέτως,η Δράση στοχεύει στην κάλυψη των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία αναγκών μισθοδοσίας και λοιπών αποζημιώσεων δεκατεσσάρων (14) επιλαχόντων Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου (Σ.Φ.Ο.Χ.), για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών, μετά και την ολοκλήρωση της τετράμηνης (4) εκπαίδευσης τους, καθώς και την ανανέωση της θητείας τους για τρία (3) έτη, οι οποίοι θα τοποθετηθούν σε αρμόδιες Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας που εδρεύουν στην περιφερειακή ενότητα του Έβρου, για την κάλυψη των αναγκών της αποτελεσματικότερης προστασίας και επιτήρησης των εξωτερικών συνόρων της χώρας μας. Το κόστος της εκπαίδευσης θα καλυφθεί από την Πράξη «Ειδική Δράση Πρόσληψη Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου» με MIS 5130698 στο Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας 2014-2020.
Σημειώνεται ότι η διαδικασία κλήσης επιλαχόντων και η υποχρεωτικότητα αυτής ρυθμίζεται από το άρθρο 8 της υπ’ αριθ. 6000/14/17-γ΄από 31-12-2019 (Β΄ 4937) Απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη «Προσόντα, δικαιολογητικά και διαδικασία πρόσληψης Συνοριακών Φυλάκων». Επιπλέον η υποχρέωση της Διοίκησης να συμμορφώνεται με αποφάσεις των Διοικητικών Εφετείων απορρέει από το άρθρο 95 παρ.5 του Συντάγματος και το άρθρο 1 του Ν. 3068/2002.

Ειδικότερα, θα επιτευχθεί η κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας κατά την 1η έως και 4η ανανέωση της ετήσιας θητείας (και 1ης έως 3ης ανανέωσης θητείας για τους επιλαχόντες αντίστοιχα), του υπόψη προσωπικού, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών έκαστο έτος, χρόνος κατά τον οποίο ασκούν τα καθήκοντά τους στις Δ.Α. Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης σχετικά με την επιτήρηση των συνόρων και τη διαχείριση των παράνομων μεταναστευτικών
ροών. Επιπλέον, θα πραγματοποιηθεί η κάλυψη των δαπανών [κάλυψη οδοιπορικών εξόδων εκτέλεσης υπηρεσίας (ήτοι, ημερήσιων αποζημιώσεων εκτός έδρας, έξοδα διανυκτέρευσης και έξοδα κίνησης)] που απαιτούνται, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία σε περίπτωση εκτέλεσης υπηρεσίας μεταγωγής από το ανωτέρω προσωπικό.
Οι υπόψη Σ.Φ.Ο.Χ. ασκούν καθήκοντα, τα οποία σχετίζονται με την αποτροπή παράνομης εισόδου αλλοδαπών στη χώρα, τον εντοπισμό και τη σύλληψη των παρανόμως εργαζομένων αλλοδαπών ανά την επικράτεια και την παραπομπή τους στη δικαιοσύνη ή την επαναπροώθησή τους, καθώς και τον εντοπισμό και τη σύλληψη προσώπων που διευκολύνουν την παράνομη είσοδο και εργασία αλλοδαπών και την παραπομπή τους στη δικαιοσύνη, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Επιπρόσθετα, δύναται να διατίθενται για εκτέλεση υπηρεσίας φρούρησης και μεταγωγής κρατουμένων και φρούρησης αστυνομικών υπηρεσιών και κρατητηρίων αυτών.
Τα ανωτέρω καθήκοντα προκύπτουν από τις διατάξεις της περ. στ΄, της παρ. 1 του άρθρου 17 του Ν.4647/2019, σύμφωνα με την οποία, τα καθήκοντα των Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου «είναι ταυτόσημα με εκείνα των Συνοριακών Φυλάκων». Οι αρμοδιότητες των Συνοριακών Φυλάκων περιγράφονται στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.2622/1998 (Α΄ 138), ως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και στην παρ. 2 του άρθρου 8 και στο άρθρο 9 του Π.Δ/τος 310/1998.

Παραδοτέα πράξης:

Το παραδοτέο της δράσης θα είναι η καταβολή των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία αναγκών μισθοδοσίας και λοιπών αποζημιώσεων, για διακοσίους πενήντα (250) Συνοριακούς Φύλακες Ορισμένου Χρόνου (Σ.Φ.Ο.Χ.) για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών έκαστο έτος, που θα συνεχίσουν να ασκούν τα καθήκοντά τους στις στις Διευθύνσεις Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης σχετικά με την επιτήρηση των συνόρων και τη διαχείριση των παράνομων μεταναστευτικών ροών, καθώς και η κάλυψη των δαπανών [κάλυψη οδοιπορικών εξόδων εκτέλεσης υπηρεσίας (ήτοι, ημερήσιων αποζημιώσεων εκτός έδρας, έξοδα διανυκτέρευσης και έξοδα κίνησης)] που απαιτούνται, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία σε περίπτωση εκτέλεσης υπηρεσίας μεταγωγής.
Επιπροσθέτως, παραδοτέο της δράσης θα είναι η καταβολή των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία αναγκών μισθοδοσίας και λοιπών αποζημιώσεων δεκατεσσάρων (14) επιλαχόντων Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου (Σ.Φ.Ο.Χ.), για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών, μετά την ολοκλήρωση της τετράμηνης (4) εκπαίδευσής τους, οι οποίοι θα κατανεμηθούν σε αρμόδιες Υπηρεσίες, για την κάλυψη των αναγκών της αποτελεσματικότερης προστασίας και επιτήρησης των εξωτερικών συνόρων της χώρας, στην περιφερειακή
ενότητα του Έβρου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο