Ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας για την υποστήριξη της λειτουργίας της ΕΥΣΥΔ- ΜΕΥ στο πλαίσιο των ΤΑΜΕΥ 2021-2027

Ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας για την υποστήριξη της λειτουργίας της ΕΥΣΥΔ- ΜΕΥ στο πλαίσιο των ΤΑΜΕΥ 2021-2027

Κωδικός Πράξης/MIS:

6011299

Δικαιούχος/οι:

ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Ε.

Προϋπολογισμός:

5000000 €

Κωδικός Δικαιούχου:

10413

Ημερομηνία Έναρξης Πράξης:

01/01/2023

Ημερομηνία Λήξης Πράξης:

31/12/2029

Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Σκοπός της Μ.Ο.Δ. Α.Ε. είναι η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη της διαχείρισης και εφαρμογής προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τον ΕΟΧ ή/ και από εθνικούς πόρους, η οργάνωση και η κάλυψη των αναγκών σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και σε μεταφορά τεχνογνωσίας για τη βελτίωση της διοικητικής δομής (άρθρο 33, Ν. 3614/2007, καταστατικό της ΜΟΔ Α.Ε.). Μεταξύ των άλλων υλοποιεί δράσεις για την ενίσχυση και τη διασφάλιση της λειτουργίας του συστήματος σχεδιασμού, τη διοίκησης, διαχείρισης, πιστοποίησης, ελέγχου και παρακολούθησης της υλοποίησης των Προγραμμάτων.

Στην προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο υποστήριξε την κάλυψη των αναγκών στελέχωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Διαχείρισης των Προγραμμάτων των Ταμείων Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας 2014-2020. Στην παρούσα Προγραμματική Περίοδο η υλοποίηση των παρεμβάσεων που προβλέπονται στα Προγράμματα των Ταμείων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ), Μέσο για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων (ΜΔΣΘ) και Ταμείο Εσωτερικής Ασφαλείας (ΤΕΑ)) για την προγραμματική περίοδο 2021- 2027, προϋποθέτει τη λειτουργία ενός αποτελεσματικού συστήματος το οποίο θα εγγυάται την ορθή υλοποίηση των προγραμμάτων και την επίτευξη των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων. Σημαντική παράμετρος προκειμένου να επιτευχθεί η αποτελεσματικότητα του συστήματος διαχείρισης, εφαρμογής και ελέγχου, είναι η ποιότητα, η επάρκεια και η οργάνωση του ανθρώπινου δυναμικού που στελεχώνει τη δομή συντονισμού και διαχείρισης των Προγραμμάτων.

Η παρούσα πράξη επομένως περιλαμβάνει τις δαπάνες στελέχωσης της ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ μέσω της ΜΟΔ σύμφωνα με τον ν. 4914/2022 κα με όσα ορίζονται για θέματα προσωπικού στα άρθρα 34 έως 40 του ν. 4314/2014 (Α265). Συγκεκριμένα καλύπτεται το μισθολογικό κόστος (δαπάνες μισθοδοσίας και εξόδων προσωπικού, υπερωρίες, κίνητρα επίτευξης στόχων, επιδόματα εξομάλυνσης κ.λ.π.) και το μη μισθολογικό κόστος (παροχές από συλλογικές συμβάσεις εργασίας κ.λ.π.) των υπαλλήλων της ΜΟΔ που είναι αποσπασμένοι ή θα αποσπαστούν στην ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ, όπως αυτές οι δαπάνες καθορίζονται στο νομικό πλαίσιο που τις διέπει. Επιπλέον περιλαμβάνονται οι δαπάνες υλοποίησης των διαγωνιστικών διαδικασιών για πρόσληψη προσωπικού καθώς και επιλογής και τοποθέτησης Προϊσταμένων. Επιπλέον καλύπτεται το κόστος των υπερωριών, κινήτρων επίτευξης στόχων και επιδομάτων εξομάλυνσης, όπως ορίζονται από το εκάστοτε νομικό πλαίσιο που τα διέπει, των υπαλλήλων που προέρχονται από τον δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και έχουν αποσπαστεί ή μετακινηθεί στην ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ.

Δεν καλύπτονται δαπάνες προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δαπάνες μετακίνησης καθώς και τυχόν επιπλέον δαπάνες.

Παραδοτέα πράξης:

Παραδοτέα της πράξης είναι η υποστήριξη της λειτουργίας της ΕΥΣΥΔ ΜΕΥ με την ενίσχυση της στελέχωσης της, ώστε να ανταπεξέλθει απρόσκοπτα, αποτελεσματικά και αποδοτικά στις υποχρεώσεις της.

Μετάβαση στο περιεχόμενο