Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς αιτούντων διεθνή προστασία στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 604/2013

Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς αιτούντων διεθνή προστασία στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 604/2013

Πρόγραμμα:

ΤΑΜΕ 2021-2027

Κωδικός Πρόσκλησης:

AMIF_003

Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ:

508

Προϋπολογισμός:

7000000 €

Είδος Αξιολόγησης:

Άμεση Αξιολόγηση

Ημερομηνία λήξης προτάσεων:

31/03/2023 2:00 μμ

Περιγραφή

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή υπηρεσιών αεροπορικών μεταφορών αιτούντων διεθνή προστασία προς τα υπεύθυνα Κράτη-Μέλη στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 (Δουβλίνο ΙΙΙ) / Οικογενειακή επανένωση.

Συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη: 7.000.000,00 €

Οδηγίες υποβολής: Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ από την 04/01/2023 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων), ώρα 13:00 έως την 31/03/2023 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων), ώρα 14:00, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου.

Κατεβάστε εδώ τον φάκελο

Μετάβαση στο περιεχόμενο