Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς δικαιούχων βάση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 604/2013

Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς δικαιούχων βάση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 604/2013

Κωδικός Πράξης/MIS:

6000320

Ειδικός στόχος:

ΚΕΣΑ

Σχετικοί δείκτες:

O.1.1 Αριθμός συμμετεχόντων που έλαβαν στήριξη

Δικαιούχος/οι:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ

Προϋπολογισμός:

1800000 €

Κωδικός Δικαιούχου:

1510102

Ημερομηνία Έναρξης Πράξης:

01/02/2023

Ημερομηνία Λήξης Πράξης:

31/12/2029

Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Η Υπηρεσία Ασύλου συστάθηκε με τον Ν.3907/2011 και αποτελεί την πρώτη αυτόνομη δράση της χώρας που ασχολείται με την εξέταση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας. Αποστολή της είναι η εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας για την παροχή πολιτικού ασύλου και άλλων μορφών διεθνούς προστασίας σε αλλοδαπούς που έχουν εγκαταλείψει τη χώρα τους λόγω δικαιολογημένου φόβου δίωξης για λόγους φυλετικούς, θρησκευτικούς, εθνικής καταγωγής, πολιτικών πεποιθήσεων ή συμμετοχής σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα, οι οποίοι δεν μπορούν ή δεν επιθυμούν να επιστρέψουν στην πατρίδας τους. Όπως προβλέπει ο νόμος, η Υπηρεσία Ασύλου παραλαμβάνει, εξετάζει και αποφασίζει βάσει της εθνικής νομοθεσίας και των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας, τις αιτήσεις διεθνούς προστασίας (ασύλου) που υποβάλλονται στη χώρα μας. Επίσης συμβάλλει στη διαμόρφωση της εθνικής πολιτικής για τη διεθνή προστασία και τη συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και την Ευρωπαϊκή Ένωση στους τομείς δραστηριότητάς της.
Βάσει του Κανονισμού με αριθμ. 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 (Δουβλίνο ΙΙΙ) για τη «Θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλονται σε κράτος-μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα», η Υπηρεσία Ασύλου πρέπει να παρέχει υπηρεσίες μεταφοράς αιτούντων διεθνή προστασίας σε κράτος μέλος που προσδιορίζεται ως υπεύθυνο για τη εξέταση αιτήσεων διεθνούς προστασίας που υποβάλλονται στην Ελλάδα από υπηκόους τρίτης χώρας ή απάτριδες που θεωρούνται δικαιούχοι. Το Τμήμα Εθνικής Μονάδας Δουβλίνου της Διεύθυνσης Υποστήριξης της Υπηρεσίας Ασύλου της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, εξετάζει τα αιτήματα των αιτούντων και διεκπεραιώνει τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να δικαιούχος να μεταφερθεί στο αρμόδιο, βάση του εν λόγω Κανονισμού, κράτος-μέλος.
Η προτεινόμενη Πράξη θα έχει διάρκεια από τον Απρίλιο 2023 έως και τον Ιούλιο 2027 και αφορά την παροχή υπηρεσιών αεροπορικών μεταφορών σε 3.400 δικαιούχους (μαζί με τυχόν συνοδούς) διεθνή προστασία από τον τόπο διαμονή τους εντός της ελληνική επικράτειας, προς τα υπεύθυνα Κράτη-Μέλη στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 (Δουβλίνο ΙΙΙ) / Οικογενειακή επανένωση.
Γι’ αυτό το σκοπό, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, προχώρησε στη υπογραφή Συμφωνίας Πλαισίου (επισυνάπτεται η διακήρυξη και η Συμφωνία Πλαίσιο) διάρκειας τεσσάρων (4) ετών από την οποία θα προκύψουν οι εκτελεστικές συμβάσεις που θα χρηματοδοτήσει η εν λόγω Πράξη ώστε να είναι δυνατή η παροχή υπηρεσιών μεταφοράς προς τους δικαιούχους. Τα Υποέργα 1 και 2 αφορούν δύο εκτελεστικές συμβάσεις χρονικής διάρκειας 2 ετών η καθεμία, που δύναται να παραχθούν από την Συμφωνία Πλαίσιο.

Παραδοτέα πράξης:

Τα παραδοτέα των επιμέρους υποέργων της δράσης αποτυπώνονται ως εξής:
Υποέργο 1: Παροχή υπηρεσιών αεροπορικών μεταφορών σε τουλάχιστον 1.700 δικαιούχους διεθνούς προστασίας προς τα υπεύθυνα Κράτη-Μέλη στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 (Δουβλίνο ΙΙΙ) / Οικογενειακή επανένωση.
Υποέργο 2: Παροχή υπηρεσιών αεροπορικών μεταφορών σε τουλάχιστον 1.700 δικαιούχους διεθνούς προστασίας προς τα υπεύθυνα Κράτη-Μέλη στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 (Δουβλίνο ΙΙΙ) / Οικογενειακή επανένωση.

Μετάβαση στο περιεχόμενο