Ειδική Δράση (Frontex Equipment): «Enhancing the capacity of the competent Greek Authorities for Maritime and Land borders surveillance»

Ειδική Δράση (Frontex Equipment): «Enhancing the capacity of the competent Greek Authorities for Maritime and Land borders surveillance»

Πρόγραμμα:

ΜΔΣΘ 2021-2027

Κωδικός Πρόσκλησης:

BMVI_024

Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ:

3484

Προϋπολογισμός:

17785000 €

Είδος Αξιολόγησης:

Άμεση Αξιολόγηση

Ημερομηνία λήξης προτάσεων:

31/12/2024 2:00 μμ

Περιγραφή

Η πρόσκληση αφορά στην υποβολή προτάσεων για την υλοποίηση της Ειδικής Δράσης (Specific Action) «Enhancing the capacity of the competent Greek Authorities for Maritime and Land borders surveillance». Η Ειδική Δράση «Enhancing the capacity of the competent Greek Authorities for Maritime and Land borders surveillance» έχει εγκριθεί στο πλαίσιο του Μέσου Χρηματοδοτικής Στήριξης για τη Διαχείριση των Συνόρων και την Πολιτική Θεωρήσεων (ΜΔΣΘ/BMVI) και της υλοποίησης του Θεματικού Μέσου (Thematic Facility) του εν λόγω Ταμείου βάσει των οριζόμενων στον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/1148, για τις Ειδικές Δράσεις που υλοποιούνται υπό το σχήμα της επιμερισμένης διαχείρισης, την υπ’ αρ. BMVI/2023-2024/SA/1.2.2 Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων, την υπ’ αρ. BMVI/2023-2024/SA/1.2.2/12 σχετική πρόταση και την από 19/06/2023 – Ref. Ares (2023) 4243468 επιστολή της ΓΔ Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Home) με την οποία επιλέχθηκε η τελευταία προς χρηματοδότηση.

Κατεβάστε εδώ τον φάκελο

Μετάβαση στο περιεχόμενο