Ενίσχυση της εθνικής ικανότητας ελέγχου και επιτήρησης των εξωτερικών συνόρων με πρόσληψη προσωπικού, για τις Υπηρεσίες της Π.Ε. Έβρου

Ενίσχυση της εθνικής ικανότητας ελέγχου και επιτήρησης των εξωτερικών συνόρων με πρόσληψη προσωπικού, για τις Υπηρεσίες της Π.Ε. Έβρου

Πρόγραμμα:

ΜΔΣΘ 2021-2027

Κωδικός Πρόσκλησης:

BMVI_019

Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ:

3277

Προϋπολογισμός:

30000000 €

Είδος Αξιολόγησης:

Άμεση Αξιολόγηση

Ημερομηνία λήξης προτάσεων:

31/03/2024 2:00 μμ

Περιγραφή

Στόχος της εν λόγω πράξης είναι ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας της Ελληνικής Αστυνομίας για την προστασία και την επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων της χώρας μέσω της ανανέωσης της θητείας διακοσίων πενήντα (250) Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου, οι οποίοι διατίθενται και εκτελούν καθήκοντα στις Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.

Συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη: 30.000.000,00€

Οδηγίες υποβολής: Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ από την 18/07/2023 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων), ώρα 08:00 έως την 31/03/2024 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων), ώρα 14:00, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου.

Κατεβάστε εδώ τον φάκελο

Μετάβαση στο περιεχόμενο