«Ειδική Δράση (Frontex Equipment): «Enhancing the capacity of the competent Greek Authorities for Maritime and Land borders surveillance

«Ειδική Δράση (Frontex Equipment): «Enhancing the capacity of the competent Greek Authorities for Maritime and Land borders surveillance

Πρόγραμμα:

ΜΔΣΘ 2021-2027

Κωδικός Πρόσκλησης:

BMVI_024

Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ:

3484

Προϋπολογισμός:

17785000 €

Είδος Αξιολόγησης:

Άμεση Αξιολόγηση

Ημερομηνία λήξης προτάσεων:

31/12/2024 2:00 μμ

Περιγραφή

Συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη: 17.785.000,00

Οδηγίες υποβολής: Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr από την 28/07/2023 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων), ώρα 08:00 έως, αποκλειστικά, την 31/12/2024 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων), ώρα 14:00, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο