Τεχνική Βοήθεια της ΥΔΕΑΠ

Τεχνική Βοήθεια της ΥΔΕΑΠ

Πρόγραμμα:

ΤΕΑ 2021-2027

Κωδικός Πρόσκλησης:

ΕΦ_ISF_ΤΒ

Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ:

10080

Προϋπολογισμός:

1400000 €

Είδος Αξιολόγησης:

Άμεση Αξιολόγηση

Ημερομηνία λήξης προτάσεων:

31/12/2024 3:00 μμ

Περιγραφή

Η δράση περιλαμβάνει ενέργειες τεχνικής βοήθειας για τη λειτουργική και τεχνολογική υποστήριξη της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ως Ενδιάμεσου Φορέα μέρους των δράσεων των Ταμείων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων 2021-2027) στο έργο της.
Περαιτέρω, η δράση αφορά και την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη της ΥΔΕΑΠ σε εξειδικευμένα θέματα που άπτονται της εφαρμογής και διαχείρισης μέρους του Ταμείου Εσωτερικής Ασφαλείας (ΤΕΑ) για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 σε όλο το εύρος αυτής (σχεδιασμός, προγραμματισμός, ενεργοποίηση, παρακολούθηση, αξιολόγηση, δημοσιότητα).
Ειδικότερα, η δράση καλύπτει μεταξύ άλλων δραστηριότητες προετοιμασίας, διαχείρισης, παρακολούθησης, αξιολόγησης, πληροφόρησης και επικοινωνίας, οργάνωσης δικτύων, λογιστικών και άλλων ελέγχων καθώς και μέτρων για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας της ΥΔΕΑΠ ως Ενδιάμεσου Φορέα για την υλοποίηση του ανωτέρω Προγράμματος.
Η δράση αφορά επιλέξιμες δαπάνες, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1060/2021, το άρθρο 43 του Ν. 4914/2022, το άρθρο 44 του Ν. 4825/2021, την ΚΥΑ 269397/2023 (Β’ 3400), την ΚΥΑ 145884/2024 (Β’ 2905), καθώς και το λοιπό σχετικό θεσμικό πλαίσιο.
Αναλυτικότερα, η ΥΔΕΑΠ μπορεί να υποστηριχθεί μέσω των ακόλουθων ενδεικτικών ενεργειών, κατ’ αντιστοιχία των όσων περιγράφονται στο ΥΠΟ Πρόγραμμα Α της ΚΥΑ 145884/2024 (Β’ 2905)
1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
1. Εξοπλισμός Γραφείων
2. Η/Υ, Περιφερειακά και λοιπός τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός
3. Έντυπα βιβλία κ.λπ.
2. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Αγορά λογισμικού, Ανάπτυξη, Εγκατάσταση, υποστήριξη, συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού
2. Εκπόνηση Μελετών – Εμπειρογνωμοσυνών – Ερευνών
3. Υπηρεσίες Συμβούλων
1. Σύμβουλοι
ii. Λειτουργία Υποστηρικτικών Δομών
4. Πληροφόρηση και Επικοινωνία
5. Αξιολόγηση
6. Έλεγχοι
3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ
1. Οργάνωση εκδηλώσεων – συνεδριάσεων – συσκέψεων
2. Μίσθωση εξοπλισμού και Μεταφορικών Μέσων
3. Γενικά Έξοδα Λειτουργίας
4. Έξοδα λειτουργίας και δημοσίων σχέσεων – λοιπά έξοδα φιλοξενίας Αρχών 5. Εκπαίδευση του Προσωπικού και Συμμετοχή σε Ημερίδες Συνέδρια ή Fora 6. Έξοδα Μετακινήσεων Εσωτ.-Εξωτ.
7. Έξοδα Δημοσιεύσεων – Ανακοινώσεων
4. ΑΜΟΙΒΕΣ – ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1. Αμοιβή ομάδων εργασίας και επιτροπών
2. Αμοιβές στελεχώντης ΥΔΕΑΠ

Κατεβάστε εδώ τον φάκελο

Μετάβαση στο περιεχόμενο