Προδημοσίευση Πρόσκλησης της Πράξης “Επιχορήγηση Φορέων Για Τη Λειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ημιαυτόνομης Διαβίωσης Για Ασυνόδευτους Ανήλικους 16 Ετών Και Άνω (SILs)”

«Στο πλαίσιο του Προγράμματος Ελλάδας – Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης προβλέπεται η επιχορήγηση φορέων για τη λειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ημιαυτόνομης Διαβίωσης για Ασυνόδευτους Ανήλικους 16 ετών και άνω (SILs). Εποπτευόμενο Διαμέρισμα Ημιαυτόνομης Διαβίωσης (Ε.Δ.Η.Δ.) είναι κάθε διαμέρισμα που χρησιμοποιείται ως Δομή Μακροχρόνιας Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων που έχουν συμπληρώσει το δέκατο έκτο έτος της ηλικίας τους για τη διασφάλιση της ομαλής μετάβασης αυτών στην ενηλικίωση, στην αυτόνομη διαβίωση και στην κοινωνική ένταξη μέσω της παροχής ενός σταθερού πλαισίου υποστήριξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66ΚΖ του ν. 4939/2022 (Α’ 111). Η πράξη θα αφορά τη χρηματοδότηση της λειτουργίας Ε.Δ.Η.Δ. για την κάλυψη της ανάγκης φιλοξενίας συνολικά διακοσίων (200) ασυνόδευτων ανηλίκων για δώδεκα (12) μήνες, από 01/04/2024 έως 31/03/2025, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Πλαίσιο Προτύπων Κανόνων Λειτουργίας Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ημιαυτόνομης Διαβίωσης Ασυνόδευτων Ανηλίκων (138529/2023 υπουργική απόφαση – ΦΕΚ Β’ 1615), όπως έχει τροποποιηθεί και ορίζει ως έναρξη ισχύος την 01/04/2024.
Οι φορείς λειτουργίας/ δυνητικοί δικαιούχοι καλούνται να υποβάλουν ξεχωριστή πρόταση – Τεχνικό Δελτίο Πράξης ανά Μονάδα εποπτευόμενων διαμερισμάτων και κάθε Μονάδα θα πρέπει:
– να αποτελείται από πέντε (5) Εποπτευόμενα Διαμερίσματα Ημιαυτόνομης Διαβίωσης (Ε.Δ.Η.Δ.) δυναμικότητας έκαστου τεσσάρων (4) θέσεων και συνολικά είκοσι (20) θέσεων,
– να διαθέτει τουλάχιστον ένα (1) Ε.Δ.Η.Δ. προσβάσιμο σε Άτομα με Αναπηρία, σύμφωνα με το συνημμένο Παράρτημα Ι,
– να είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 53346/26.01.2023 εγκύκλιο της Μονάδας Εποπτείας και Αξιολόγησης Κέντρων Φιλοξενίας (ΑΔΑ 66Θ646ΜΔΨΟ-Ρ4Ο) ), ως Μονάδα πέντε (5) Ε.Δ.Η.Δ..
Τέλος, οι φορείς λειτουργίας/δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ’ 10616/2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 3820), εφόσον απαιτείται από τη νομική τους μορφή.»

Παραρτημα Ι & ΙΙ Προδημοσίευσης

Προδημοσίευση Προσκλησης