Βελτίωση της επιχειρησιακής ετοιμότητας της Υπηρεσίας Ασύλου και της Αρχής Προσφυγών στο πλαίσιο του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης

Βελτίωση της επιχειρησιακής ετοιμότητας της Υπηρεσίας Ασύλου και της Αρχής Προσφυγών στο πλαίσιο του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης

Πρόγραμμα:

ΤΑΜΕ 2021-2027

Κωδικός Πρόσκλησης:

AMIF_020

Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ:

3479

Προϋπολογισμός:

17000000 €

Είδος Αξιολόγησης:

Άμεση Αξιολόγηση

Ημερομηνία λήξης προτάσεων:

31/12/2023 2:00 μμ

Περιγραφή

Το αντικείμενο της πρόσκλησης αφορά στη στήριξη και ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού της Υπηρεσίας Ασύλου και της Αρχής Προσφυγών για δύο χρόνια, με σκοπό τόσο την ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας της Υπηρεσίας Ασύλου και της Αρχής Προσφυγών όσο και την ενίσχυση της πρόσβασης των αιτούντων διεθνή προστασία στις διαδικασίες υποβολής και εξέτασης των αιτημάτων διεθνούς προστασίας.

Για το λόγο αυτόν, κρίνεται απαραίτητη η ενίσχυση της Υπηρεσίας Ασύλου με τριακόσιους ενενήντα εργαζόμενους ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πέραν του τακτικού προσωπικού της. Οι εν λόγω υπάλληλοι θα κληθούν σε καθημερινή βάση να διαχειριστούν υποθέσεις ή/και να εξυπηρετήσουν δεκάδες αιτούντες ή δικαιούχους διεθνούς προστασίας, οι οποίοι βρίσκονται σε πιεστικές βιοτικές ανάγκες, έχουν επιβαρυμένη ψυχολογική κατάσταση και προέρχονται από διαφορετικά πολιτισμικά υπόβαθρα, μορφωτικά επίπεδα και κοινωνικά στρώματα.

Συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη17.000.000,00

Οδηγίες υποβολής: Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ από την 03/08/2023 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων), ώρα 08:00 έως την 31/12/2023 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων), ώρα 14:00, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου.

Κατεβάστε εδώ τον φάκελο

Μετάβαση στο περιεχόμενο