Βελτίωση της επιχειρησιακής ετοιμότητας της Υπηρεσίας Ασύλου στο πλαίσιο του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης» με Κωδικό ΟΠΣ 6002572 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Πρόγραμμα Ελλάδας – Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2021-2027

Βελτίωση της επιχειρησιακής ετοιμότητας της Υπηρεσίας Ασύλου στο πλαίσιο του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης» με Κωδικό ΟΠΣ 6002572 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Πρόγραμμα Ελλάδας – Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2021-2027

Κωδικός Πράξης/MIS:

6002572

Ειδικός στόχος:

«1 – ΚΕΣΑ»

Σχετικοί δείκτες:

O.1.1 Αριθμός συμμετεχόντων που έλαβαν στήριξη

Δικαιούχος/οι:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ

Προϋπολογισμός:

16012000 €

Κωδικός Δικαιούχου:

1510102

Ημερομηνία Έναρξης Πράξης:

02/01/2024

Ημερομηνία Λήξης Πράξης:

02/01/2027

Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Βασικός στόχος της δράσης είναι η στήριξη και ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού της Υπηρεσίας Ασύλου για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία πρόσληψης του προσωπικού και συγκεκριμένα με την πρόσληψη τριακοσίων ενενήντα (390) υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, με σκοπό την ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας της Υπηρεσίας. Περαιτέρω, η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της Υπηρεσίας θα συμβάλλει στην ενίσχυση της πρόσβασης των αιτούντων διεθνή προστασία, βελτιώνοντας τις διαδικασίες υποβολής και εξέτασης των αιτημάτων διεθνούς προστασίας, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο αφενός την ποιότητα της διαδικασίας υποβολής, αφετέρου την επίσπευση της εξέτασης των αιτημάτων διεθνούς προστασίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ελληνικό, ευρωπαϊκό και προσφυγικό δίκαιο. Για το λόγο αυτό, είναι απαραίτητο να αξιοποιηθούν πρόσωπα με αποδεδειγμένη εμπειρία (τουλάχιστον διετή) στις διαδικασίες εφαρμογής του Κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ ή τον χειρισμό υποθέσεων ασύλου.

Η Υπηρεσία Ασύλου συστάθηκε με τον Ν.3907/2011 (Α’ 7) και αποτελεί την πρώτη αυτόνομη δράση της χώρας που ασχολείται με την εξέταση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας. Αποστολή της είναι η εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας για την παροχή πολιτικού ασύλου και άλλων μορφών διεθνούς προστασίας σε αλλοδαπούς που έχουν εγκαταλείψει τη χώρα τους λόγω δικαιολογημένου φόβου δίωξης για λόγους φυλετικούς, θρησκευτικούς, εθνικής καταγωγής, πολιτικών πεποιθήσεων ή συμμετοχής σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα, οι οποίοι δεν μπορούν ή δεν επιθυμούν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, η Υπηρεσία Ασύλου παραλαμβάνει, εξετάζει και αποφασίζει βάσει της εθνικής νομοθεσίας και των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας, τις αιτήσεις διεθνούς προστασίας (ασύλου) που υποβάλλονται στη χώρα μας. Επίσης συμβάλλει στη διαμόρφωση της εθνικής πολιτικής για τη διεθνή προστασία και τη συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και την Ευρωπαϊκή Ένωση στους τομείς δραστηριότητάς της.
Ειδικότερα, στο ως άνω προσωπικό που πρόκειται να προσληφθεί συμπεριλαμβάνονται ειδικότητες Διοικητικού-Οικονομικού, Κοινωνικών Λειτουργών, Παιδαγωγών, Πληροφορικής (Software-Hardware), Ψυχολόγων με ειδίκευση στην Παιδοψυχολογία και στην Ψυχολογία, Στατιστικών, Νοσηλευτικής, Λογιστικού.

Επιπλέον , μέρους του ανωτέρω προσωπικού θα απασχοληθεί με διοικητικής, οικονομικής και τεχνικής φύσεως καθήκοντα, ενώ η εν λόγω Δράση θα εξυπηρετήσει τις πέντε (5) Διευθύνσεις της Υπηρεσίας Ασύλου (Δ/νση Υποστήριξης, Δ/νση Περιφερειακών Υπηρεσιών, Δ/νση Αττικής, Δ/νση Νήσων Αιγαίου, Δ/νση Επιστροφών και Ανακλήσεων). Τέλος, για την
Πράξη προβλέπονται και διαχειριστικές δαπάνες προβολής και δημοσιότητας (π.χ. έξοδα για δημοσίευση διακηρύξεων, ανακοινώσεων, δελτίων τύπου, κλπ).

Παραδοτέα πράξης:

Βελτίωση της επιχειρησιακής ετοιμότητας της Υπηρεσίας Ασύλου με τη στήριξη και ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού της, μέσω της πρόσληψης προσωπικού (390 υπάλληλοι) με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την υποστήριξη όλων των σταδίων της διαδικασίας ασύλου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο