Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Αρχής Προσφυγών» με Κωδικό ΟΠΣ 6002466 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Πρόγραμμα Ελλάδας – Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2021-2027

Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Αρχής Προσφυγών» με Κωδικό ΟΠΣ 6002466 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Πρόγραμμα Ελλάδας – Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2021-2027

Κωδικός Πράξης/MIS:

6002466

Ειδικός στόχος:

1 – ΚΕΣΑ

Σχετικοί δείκτες:

O.1.1 Αριθμός συμμετεχόντων που έλαβαν στήριξη

Δικαιούχος/οι:

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Προϋπολογισμός:

811200 €

Κωδικός Δικαιούχου:

161050002

Ημερομηνία Έναρξης Πράξης:

01/01/2024

Ημερομηνία Λήξης Πράξης:

30/11/2026

Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Η Δράση θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και αφορά στην πρόσληψη είκοσι δύο (22) εργαζομένων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, με χρονική διάρκεια απασχόλησης για είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία πρόσληψής τους, βάσει του σχετικού εθνικού νομοθετικού πλαισίου. Το προβλεπόμενο προσωπικό θα απασχοληθεί στην Αρχή Προσφυγών με έδρα τον Άγιο Ιωάννη Ρέντη-Νίκαια με στόχο να επιτευχθεί η αποτελεσματικότερη επιχειρησιακή ικανότητα της Αρχής Προσφυγών και η άμεση και έγκαιρη κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν από τις μεταναστευτικές ροές που έχουν καταφθάσει και παραμένουν στην χώρα.

Η επιτάχυνση της διαδικασίας εξέτασης των αιτημάτων διεθνούς προστασίας σε Β’ βαθμό συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των ροών συνολικά, ενώ μέσω της δράσης επιδιώκεται επίσης η βελτίωση της συνεργασίας της Αρχής Προσφυγών με άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες του Δημοσίου και με ανεξάρτητες Αρχές, καθώς και με φορείς της κοινωνίας των πολιτών. Ως εκ τούτου η δράση θα συμβάλλει σημαντικά στην ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών εξέτασης αιτημάτων διεθνούς προστασίας. Πιο αναλυτικά το έργο των 22 συμβασιούχων αφορά στα εξής:

  1. γραμματειακή υποστήριξη του Διευθυντή της Υπηρεσίας,
  2. γραμματειακή υποστήριξη των Επιτροπών Προσφυγών,
  3. τον συντονισμό και τη μέριμνα για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των Επιτροπών Προσφυγών,
  4. τη συλλογή, επεξεργασία και τήρηση στατιστικών δεδομένων, σε συνεργασία με το Τμήμα Νομικής Υποστήριξης, Εκπαίδευσης και Τεκμηρίωσης και το Τμήμα Μελετών και Αναλύσεων της Υπηρεσίας Συντονισμού,
  5. τη μέριμνα για την επικοινωνία και συνεργασία της Αρχής Προσφυγών, ιδίως με άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες του Δημοσίου και με ανεξάρτητες Αρχές, καθώς και με φορείς της κοινωνίας των πολιτών,
  6. τη διεκπεραίωση των ζητημάτων επικοινωνίας, ενημέρωσης του κοινού και δημοσίων φορέων, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στον Οδηγό Δημοσιότητας των Προγραμμάτων ΤΑΜΕΥ 2021-2027,
  7. τον έλεγχο και την παρακολούθηση των αδειών του προσωπικού της Υπηρεσίας σε συνεργασία με την Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Οργάνωσης του Υπουργείου, καθώς και την συνδρομή στην τήρηση του πρωτοκόλλου, του αρχείου της Αρχής Προσφυγών και την ανάρτηση στο Πρόγραμμα Διαύγεια των κατά νόμο δημοσιευτέων πράξεων της υπηρεσίας.

Παραδοτέα πράξης:

Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Αρχής προσφυγών μέσω της πρόσληψης 22 ατόμων με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για 24 μήνες (ενδεικτικά συμβάσεις εργασίας με βάση τον οριστικό πίνακα κατάταξης, παρουσιολόγια, βεβαίωση παρασχεθέντος έργου κλπ.)

Μετάβαση στο περιεχόμενο