Δημοσιεύθηκε σήμερα η πρόσκληση στελέχωσης για την ΕΥΣΥΔ ΜΕΥ – Αιτήσεις μέχρι 31/10/2023

Δημοσιεύθηκε σήμερα η πρόσκληση στελέχωσης για τριάντα δύο (32) κενές θέσεις των Μονάδων της ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ (με απόσπαση ή μετακίνηση) και ειδικότερα:

  1. Είκοσι πέντε (25) θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) όλων των κλάδων,
  2. Δύο (2) θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) κλάδου Νομικής,
  3. Μία (1) θέση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) όλων των κλάδων,
  4. Δύο (2) θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) κλάδου Πληροφορικής για τη στελέχωση του Γραφείου ΟΠΣ και
  5. Δύο (2) θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.)

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την κάλυψη των ανωτέρω θέσεων θα πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα, όπως αυτά καθορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 της ΚΥΑ 125888/06.04.2023 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Μετανάστευσης και Ασύλου με θέμα  «Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων και καθορισμός των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού που μετακινείται ή αποσπάται σε αυτήν, σύμφωνα με το άρθρο 76 του ν. 4375/2016.» (B’ 2203)

Ημερομηνία λήξης αιτήσεων: 31/10/20023

Περισσότερες πληροφορίες εδώ