Διακήρυξη για τη Σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο τετραετούς διάρκειας για την «Τεχνική βοήθεια του Θεματικού Μέσου των ΤΑΜΕΥ 2021-2027»

(Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ 2021-2027), Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΑΕ 2021-2027) και Μέσο για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων (ΜΔΣΘ 2021-2027) με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

με εκτιμώμενη αξία € 3.057.106,25 (χωρίς ΦΠΑ) με δικαίωμα προαίρεσης ύψους € 3.661.561,05 (χωρίς ΦΠΑ)

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.