Τεχνική Βοήθεια ΤΑΜΕΥ 2021-2027

Τεχνική Βοήθεια ΤΑΜΕΥ 2021-2027

Τεχνική Βοήθεια ΤΑΜΕΥ 2021-2027

Η δράση περιλαμβάνει ενέργειες τεχνικής βοήθειας για την τεχνική, λειτουργική, επιστημονική, τεχνολογική και διοικητική υποστήριξη της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, των ενδιάμεσων φορέων, των δικαιούχων, της ΜΟΔ ΑΕ, καθώς και λοιπών φορέων που προσφέρουν υποστηρικτικές Υπηρεσίες στο έργο της ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ για τις ΠΠ 2014-2020 και 2021-2027, σύμφωνα με τα ά. 39 παρ. 2 του Καν. 1147/2021, 33 παρ. 2 του Καν. 1148/2021 και 34 παρ. 2 του Καν. 1149/2021, τον Κανονισμό (ΕΕ) 1060/2021, το άρθρο 43 του Ν. 4914/2022, το άρθρο 44 του Ν. 4825/2021, την ΚΥΑ 2711/29.12.2020 (Β ́5772), την ΚΥΑ 780/16.03.2021 (Β ́997), καθώς και το λοιπό σχετικό θεσμικό πλαίσιο.

Συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη: 72.438.437,04 €

Οδηγίες υποβολής: Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ από την 11/01/2023 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων), ώρα 08:00 έως την 31/12/2029 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων), ώρα 14:00, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου.

ΠροτεραιότηταΚωδικός MIS:ΤίτλοςΣκοπός & Αναμενόμενα ΑποτελέσματαΗμερομηνία ΈναρξηςΗμερομηνία ΛήξηςΠροϋπολογισμόςΠοσοστό ΣυγχρηματοδότησηςΔικαιούχοςΑνάδοχος
TA.36(5)- Τεχνική βοήθεια — ενιαίος συντελεστής (άρθρο 36 παράγραφος 5 του ΚΚΔ)6000663Ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας για την ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ

Η δράση περιλαμβάνει σύνολο πακέτωνφάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για την υποστήριξη της λειτουργίας της ΕΥΣΥΔΜΕΥ

01/03/202331/12/202922078937100%ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ( Ε.Υ.ΣΥ.Δ.-Μ.Ε.Υ.)
6011299Ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας για την υποστήριξη της λειτουργίας της ΕΥΣΥΔ- ΜΕΥ στο πλαίσιο των ΤΑΜΕΥ 2021-2027

Η Πράξη  περιλαμβάνει τις δαπάνες στελέχωσης της ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ μέσω της ΜΟΔ σύμφωνα με τον ν. 4914/2022 κα με όσα ορίζονται για θέματα προσωπικού στα άρθρα 34 έως 40 του ν. 4314/2014 (Α265). Συγκεκριμένα καλύπτεται το μισθολογικό κόστος (δαπάνες μισθοδοσίας και εξόδων προσωπικού, υπερωρίες, κίνητρα επίτευξης στόχων, επιδόματα εξομάλυνσης κ.λ.π.) και το μη μισθολογικό κόστος (παροχές από συλλογικές συμβάσεις εργασίας κ.λ.π.) των υπαλλήλων της ΜΟΔ που είναι αποσπασμένοι ή θα αποσπαστούν στην ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ, όπως αυτές οι δαπάνες καθορίζονται στο νομικό πλαίσιο που τις διέπει. Επιπλέον περιλαμβάνονται οι δαπάνες υλοποίησης των διαγωνιστικών διαδικασιών για πρόσληψη προσωπικού καθώς και επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων,  το κόστος των υπερωριών, κινήτρων επίτευξης στόχων και επιδομάτων εξομάλυνσης, όπως ορίζονται από το εκάστοτε νομικό πλαίσιο που τα διέπει, των υπαλλήλων που προέρχονται από τον δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και έχουν αποσπαστεί ή μετακινηθεί στην ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ.

01/01/202331/12/20295000000100% ενωσιακήΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Ε.
TA.36(5)- Τεχνική βοήθεια — ενιαίος συντελεστής (άρθρο 36 παράγραφος 5 του ΚΚΔ)6000280Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου της ΕΥΣΥΔ ΜΕΥ στο πλαίσιο των ΤΑΜΕΥ 2021-2027

Η Πράξη θα υλοποιηθεί μέσω συμφωνίας πλαίσιο βάσει της από 28072022 με αρ πρωτ 2796 Διακήρυξης για τη Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο τετραετούς διάρκειας για τη Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Βοήθειας στο πλαίσιο των Ταμείων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΤΑΜΕΥ 20212027 Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης ΤΑΜΕ 20212027 Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας ΤΑΕ 20212027 και Μέσο για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων ΜΔΣΘ 20212027 με ανοικτή διαδικασία που προκηρύχθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και των εκτελεστικών συμβάσεων που θα υπογραφούν βάσει αυτής για την παροχή υπηρεσιών συμβούλων στα ως άνω συμβουλευτικά αντικείμενα Για τη συμβασιοποίηση εφαρμόζεται ο Ν 44122016 και η σχετική νομοθεσία για προμήθειες και γενικές υπηρεσίες

28/07/202231/12/202950359499100%Ε.Υ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝCHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ| DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ| PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ|
Μετάβαση στο περιεχόμενο