Παροχή υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης και ενίσχυσης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας

Παροχή υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης και ενίσχυσης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας

Πρόγραμμα:

ΤΑΜΕ 2021-2027

Κωδικός Πρόσκλησης:

AMIF_022

Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ:

4599

Προϋπολογισμός:

13500000 €

Είδος Αξιολόγησης:

Άμεση Αξιολόγηση

Ημερομηνία λήξης προτάσεων:

31/12/2023 2:00 μμ

Περιγραφή

Η δράση στοχεύει στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες τρίτων χωρών στον τομέα της αδειοδότησης, ως βασικής πτυχής μιας επιτυχούς πολιτικής ενσωμάτωσης των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία. Συγκεκριμένα, η δράση αφορά στην παροχή υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης και ενίσχυσης των Υπηρεσιών Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, για τριάντα έξι (36) μήνες, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προκύψει από α) την αύξηση των αιτήσεων χορήγησης / ανανέωσης των αδειών διαμονής μέσω της νέας αποκλειστικά ηλεκτρονικής διαδικασίας και β) τις καθυστερήσεις που έχουν παρατηρηθεί στην επεξεργασία των αιτήσεων και στην επίδοση των αδειών διαμονής λόγω έλλειψης επαρκούς προσωπικού.

Συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη: 13.500.000,00€

Οδηγίες υποβολής: Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ από την 13/10/2023 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων), ώρα 08:00 έως την 31/12/2023 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων), ώρα 14:00, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου.

Κατεβάστε εδώ τον φάκελο

Μετάβαση στο περιεχόμενο