Παροχή νομικής συνδρομής και βοήθειας στο Β’ Βαθμό

Παροχή νομικής συνδρομής και βοήθειας στο Β’ Βαθμό

Πρόγραμμα:

ΤΑΜΕ 2021-2027

Κωδικός Πρόσκλησης:

AMIF_030

Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ:

5731

Προϋπολογισμός:

3000000 €

Είδος Αξιολόγησης:

Άμεση Αξιολόγηση

Ημερομηνία λήξης προτάσεων:

31/03/2024 2:00 μμ

Περιγραφή

Το αντικείμενο της πρόσκλησης αφορά στην παροχή δωρεάν νομικής συνδρομής στους αιτούντες διεθνή προστασία κατά τη δευτεροβάθμια διαδικασία εξέτασης του αιτήματός τους.

Συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη: 3.000.000,00€

Οδηγίες υποβολής: Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ από την 20/11/2023 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων), ώρα 08:00 έως την 31/03/2024 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων), ώρα 14:00, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου.

Κατεβάστε εδώ τον φάκελο

Μετάβαση στο περιεχόμενο