Παροχή υπηρεσιών μετακινήσεων Πολιτών Τρίτων Χωρών (ΠΤΧ) εντός της Ελληνικής Επικράτειας

Παροχή υπηρεσιών μετακινήσεων Πολιτών Τρίτων Χωρών (ΠΤΧ) εντός της Ελληνικής Επικράτειας

Πρόγραμμα:

ΤΑΜΕ 2021-2027

Κωδικός Πρόσκλησης:

AMIF_008

Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ:

708

Προϋπολογισμός:

2000000 €

Είδος Αξιολόγησης:

Άμεση Αξιολόγηση

Ημερομηνία λήξης προτάσεων:

30/03/2023 2:00 μμ

Περιγραφή

Η δράση καλύπτει ανάγκες που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών για οδικές μετακινήσεις εντός των νήσων Λέσβου, Χίου, Σάμου, Κω και Λέρου, ακτοπλοϊκές μετακινήσεις από/προς λιμάνια της ενδοχώρας και οδηγές μετακινήσεις στην ηπειρωτική Ελλάδα και στην Κρήτη των Πολιτών Τρίτων Χωρών. 

Συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη: 2.000.000,00 €

Οδηγίες υποβολής: Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ από την 13/02/2023 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων), ώρα 08:00 έως την 31/06/2023 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων), ώρα 14:00, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου.

Κατεβάστε εδώ τον φάκελο

Μετάβαση στο περιεχόμενο