Ενίσχυση Διοικητικής Ικανότητας , Διαρκής Εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και Παροχή Εμπειρογνωμοσύνης σχετικά με τη διεθνή και ευρωπαϊκή συνεργασία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

Ενίσχυση Διοικητικής Ικανότητας , Διαρκής Εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και Παροχή Εμπειρογνωμοσύνης σχετικά με τη διεθνή και ευρωπαϊκή συνεργασία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

Πρόγραμμα:

ΤΑΜΕ 2021-2027

Κωδικός Πρόσκλησης:

AMIF_015

Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ:

1406

Προϋπολογισμός:

800000 €

Είδος Αξιολόγησης:

Άμεση Αξιολόγηση

Ημερομηνία λήξης προτάσεων:

31/12/2023 2:00 μμ

Περιγραφή

Η πρόσκληση έχει σκοπό να χρηματοδοτήσει δράσεις με αντικείμενο την διαρκή εκπαίδευση και ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας του προσωπικού του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, τη θωράκιση της θεσμικής μνήμης των υπηρεσιών του Υπουργείου, καθώς και την υποστήριξη και αξιολόγηση των δράσεων του Υπουργείου σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη :800.000,00€

Οδηγίες υποβολής: Οι προτάσεις υποβάλλονται από την 07/04/2023 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων), ώρα 07:00   έως, αποκλειστικά, την 31/12/2023 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων), ώρα 14:00,  από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου.

Κατεβάστε εδώ τον φάκελο

Μετάβαση στο περιεχόμενο