Τεχνική Βοήθεια της ΥΔΕΑΠ (ΤΑΜΕ)

Τεχνική Βοήθεια της ΥΔΕΑΠ (ΤΑΜΕ)

Πρόγραμμα:

ΤΑΜΕ 2021-2027

Κωδικός Πρόσκλησης:

ΕΦ_AMIF_ΤΒ

Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ:

10174

Προϋπολογισμός:

1600000 €

Είδος Αξιολόγησης:

Άμεση Αξιολόγηση

Ημερομηνία λήξης προτάσεων:

31/12/2027 2:00 μμ

Περιγραφή

Η παρούσα πρόσκληση αφορά σε ενέργειες τεχνικής βοήθειας για την λειτουργική και τεχνολογική υποστήριξη της Υ.Δ.Ε.Α.Π. και ειδικότερα των Τμημάτων, που ασχολούνται με το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και έχουν ως στόχο την επιτυχή και έγκαιρη ανταπόκριση στα καθήκοντά τους, την αύξηση της διαχειριστικής τους ικανότητας, τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουν καθώς και τη μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης. Οι συγκεκριμένες δαπάνες θα συμβάλλουν καθοριστικά στην επιτάχυνση των διαδικασιών
προγραμματισμού, αξιολόγησης υλοποίησης και παρακολούθησης όλων των εγκεκριμένων δράσεων, καθώς και στον έγκαιρο εντοπισμό τυχόν δυσκολιών υλοποίησης αυτών.
Ενδεικτικά τα έργα, που υποστηρίζονται στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης είναι:
-Δαπάνες για την κάλυψη εξόδων δημοσιότητας διαγωνισμών, ανακοινώσεων κ.α. στον έντυπο τύπο.
-Προμήθεια – επέκταση, εγκατάσταση και συντήρηση πληροφοριακών συστημάτων και λοιπού εξοπλισμού
-Δαπάνες μετακινήσεων προσωπικού της Υ.Δ.Ε.Α.Π. και λοιπών προσώπων, στο πλαίσιο των δράσεων που χρηματοδοτούνται από την Τεχνική Βοήθεια.
-Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις, έργα τεχνικής υποστήριξης.
-Δαπάνες εκπαίδευσης και κατάρτισης των υπαλλήλων της Υ.Δ.Ε.Α.Π. σχετικές με τη διαχείριση, παρακολούθηση και υλοποίηση των προγραμμάτων.
-Νομική Στήριξη & Δαπάνες ορκωτών λογιστών
-Δράσεις επικοινωνίας και προβολής, όπως δαπάνες για συνέδρια, εκδηλώσεις, σχεδιαστικά και γραφιστικά έξοδα, εκτυπώσεις ενημερωτικών φυλλαδίων και εντύπων καθώς και δαπάνες για τη λειτουργία και διαχείριση των κοινωνικών δικτύων (social media).

Κατεβάστε εδώ τον φάκελο

Μετάβαση στο περιεχόμενο