Επιχορήγηση ΝΠ ΣΜΑΝ – Σύλλογος Μερίμνης Ανηλίκων και Νέων για την υλοποίηση του Έργου “Κ.Φ.Α.Α. ΣΠΙΤΙ2 Ν.Ιωνία”

Επιχορήγηση ΝΠ ΣΜΑΝ – Σύλλογος Μερίμνης Ανηλίκων και Νέων για την υλοποίηση του Έργου “Κ.Φ.Α.Α. ΣΠΙΤΙ2 Ν.Ιωνία”

Κωδικός Πράξης/MIS:

6001712

Ειδικός στόχος:

Νόμιμη μετανάστευση και ένταξη

Σχετικοί δείκτες:

O.2.3 Αριθμός συμμετεχόντων που έλαβαν στήριξη

Δικαιούχος/οι:

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΡΙΜΝΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ

Προϋπολογισμός:

497760 €

Κωδικός Δικαιούχου:

1611203

Ημερομηνία Έναρξης Πράξης:

01/08/2023

Ημερομηνία Λήξης Πράξης:

31/03/2025

Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Η πράξη αφορά στη λειτουργία του Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, “ΣΠΙΤΙ2/HOUSE2” στην Αττική με αριθμό μητρώου
62/21.03.2023, με δυναμικότητα 16 θέσεων, για την περίοδο από 1 Αυγούστου 2023 μέχρι τις 31 Ιουλίου 2024.
Τέσσερις (4) από τις θέσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν από ασυνόδευτες ανήλικες μητέρες και τα μωρά τους καθώς πληρούνται όλες οι
απαραίτητες προδιαγραφές για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους.
Το ΣΠΙΤΙ/House2 ιδρύθηκε το 2020 για να υποστηρίξει τα πιο ευάλωτα παιδιά μεταξύ των ευάλωτων ασυνόδευτων ανηλίκων, αγόρια και κορίτσια έως 12 χρονών και ανήλικες μητέρες με τα παιδιά τους προτείνοντας ένα καινοτόμο μοντέλο λειτουργίας. Από τον Σεπτέμβριο του
2020 μέχρι και το Ιούνιο του 2023 φιλοξενήθηκαν 37 ασυνόδευτα αγόρια και κορίτσια έως 12 χρόνων και 6 ανήλικες μητέρες με τα μωρά
τους. Στο σύνολο τους 49 παιδιά. 3 από τα μωρά γεννήθηκαν στο House2.
Στόχος του ΣΜΑΝ και της συγκεκριμένης χρηματοδότηση είναι η συνέχιση της λειτουργίας του ΣΠΙΤΙ2/ House2 σύμφωνα με τα πρότυπα
που ορίζει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και περιγράφεται στην υπ’ αριθ. 187634/23 κοινή υπουργική απόφαση «Πλαίσιο Πρότυπων Κανόνων
Λειτουργίας και Αδειοδότησης Κέντρων φιλοξενίας Ασυνόδευτων ανηλίκων» Β’2125.
Το ΣΠΙΤΙ2 εποπτεύεται από την Γενική Γραμματεία Ευάλωτων Πολιτών και Θεσμικής Προστασίας και έχει εγγραφεί στο Μητρώο Κέντρων
Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων με Αριθμό Κωδ Μητρώου 62/21.03.2023. Ο φορέας και το ΣΠΙΤΙ2 εποπτεύεται επίσης από το Υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και ως μονάδα παιδικής προστασίας εντάσσει τους φιλοξενούμενούς της στη διαδικτυακή πύλη του
www.anynet.gr προκειμένου να έχουν πρόσβαση στο θεσμό της αναδοχής και της υιοθεσίας. Από τον Σεπτέμβριο του 2022 έως και τον
Ιούνιο του 2023 έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αναδοχής για 3 ασυνόδευτους ανήλικους του House2/ΣΠΙΤΙ2, 5,6 και 11 χρονών.
Στον ΣΠΙΤΙ2/HOUSE2 παρέχονται υπηρεσίες στέγασης, σίτισης και ένδυσης, ιατρικής, φαρμακευτικής και υγειονομικής περίθαλψης,
συμβουλευτικής, ψυχολογικής υποστήριξης και πληροφόρησης, εκπαιδευτικές δραστηριότητες και επαγγελματική κατάρτιση, πρόσβαση και
μετακίνηση σε υπηρεσίες και δραστηριότητες εκτός ΚΦΑΑ, χρηματική ενίσχυση, νομική υποστήριξη και διερμηνεία, υγιεινή και καθαριότητα,
κάλυψη ειδικών αναγκών υποδοχής και η ασφάλεια. Επίσης παρέχονται υπηρεσίες αναδοχής και υιοθεσίας.
Οι παραπάνω υπηρεσίες, πέραν των βασικών αναγκών στέγασης, σίτισης και ένδυσης των ωφελούμενων, αφορούν στην κάλυψη μιας
σειράς άλλων αναγκών τους, οι οποίες σχετίζονται με την ανάπτυξη και την κοινωνική τους ένταξη και εντάσσονται σε ένα πλαίσιο
πολύπλευρης υποστήριξης των ασυνόδευτων ανηλίκων με την προοπτική της ισότιμης κοινωνικής συμμετοχής και ένταξής τους στην
ελληνική κοινωνία. Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας, η Πολιτική Παιδικής Προστασίας και ο Κώδικας δεοντολογίας έχουν εκπονηθεί
σύμφωνα με το υπάρχον ελληνικό και ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο και επιπλέον αποτυπώνουν την εμπειρία της ομάδας έργου καθώς και το
όραμα του ΣΜΑΝ για σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και ισότιμη κοινωνική ένταξη.
Η δομή (Κ.Φ.Α.Α) βρίσκεται στην Νέα Ιώνια, και υπάρχει εύκολη προσβασιμότητα σε δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες της τοπικής κοινότητας
(π.χ υγείας, εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες ) είτε με μέσα μαζικής μεταφοράς είτε με τα πόδια. Είναι σημαντικό για τη
διαδικασία ένταξης των φιλοξενούμενων να διατηρηθούν οι στενές σχέσεις με τους φορείς της τοπικής κοινωνίας της Νέας Ιωνίας που μέχρι
τώρα έχουν υπάρξει πολύ υποστηρικτικοί.

Παραδοτέα πράξης:

Λειτουργία του ΚΦΑΑ ΣΠΙΤΙ2, δυναμικότητας 16 Ασυνόδευτων ανηλίκων σε 24ωρη βάση για 7 μέρες την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένων
γιορτών και αργιών, και παροχή όλων των υποστηρικτικών υπηρεσιών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο και την
πρόσκληση.

Μετάβαση στο περιεχόμενο