ΕΣΤΙΑ 2022: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία

ΕΣΤΙΑ 2022: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία

Κωδικός Πράξης/MIS:

6000140

Ειδικός στόχος:

Νόμιμη μετανάστευση και ένταξη

Σχετικοί δείκτες:

O.1.1 Αριθμός συμμετεχόντων που έλαβαν στήριξη

Δικαιούχος/οι:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Προϋπολογισμός:

31239657 €

Κωδικός Δικαιούχου:

1510103

Ημερομηνία Έναρξης Πράξης:

16/04/2022

Ημερομηνία Λήξης Πράξης:

31/12/2023

Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Σκοπός του προγράμματος είναι η εξασφάλιση ενός επαρκούς βιοτικού επιπέδου για τους αιτούντες διεθνή προστασία και τους δικαιούχους
προσωρινής προστασίας, μέσω της απρόσκοπτης συνέχισης παροχής υλικών συνθηκών υποδοχής σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας
2013/33/ΕΕ, όπως ενσωματώθηκαν και ισχύουν στην ελληνική έννομη τάξη. Οι όροι διαχείρισης του προγράμματος μέχρι 15/4/2022
ρυθμίζονταν από την ΚΥΑ υπ.αριθμ. 2089/2021 (ΦΕΚ Β’ 3120), η οποία έχει αντικατασταθεί από την Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ.
1920/2022 (ΦΕΚ 2731/Β/2-6-2022) με τίτλο Δράση «ESTIA 2022 – Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία».
Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι οι ενήλικες αιτούντες διεθνή προστασία και τα μέλη της οικογένειάς τους, με προτεραιότητα τις
ευάλωτες εξ αυτών κατηγορίες.
Οι εταίροι υλοποίησης παρέχουν στους ωφελούμενους στέγαση, συνοδευτικές, υποστηρικτικές της διαβίωσής τους υπηρεσίες, ανάλογα με
τις ανάγκες τους, τη δυνατότητα του προγράμματος και με γνώμονα την ταχύτερη αυτονόμησή τους. Ειδικότερα, το Πρόγραμμα περιλαμβάνει
παροχή στέγασης και υποστηρικτικών υπηρεσιών, ανάλογα με τις ανάγκες τους.
Αναλυτικά, παρέχεται η στέγαση σε σπίτια σε αιτούντες άσυλο σε λειτουργικά και κατάλληλα σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται
στα άρθρα 13 έως 15 της ως άνω ΚΥΑ. Συνοδευτικές υπηρεσίες μεταξύ άλλων είναι η ενημέρωση, συμβουλευτική και υποστήριξη σχετικά με
διαδικασίες που αφορούν τον ωφελούμενο, η ψυχοκοινωνική υποστήριξη, η διερμηνεία και η μεταφορά για την τοποθέτηση στη θέση
στέγασης, όταν απαιτείται. Κατά τη διάρκεια της στέγασης οι ωφελούμενοι λαμβάνουν συνοδευτικές, υποστηρικτικές της διαβίωσής τους
υπηρεσίες, ανάλογα με τις ανάγκες τους, τη δυνατότητα του προγράμματος και με γνώμονα την ταχύτερη αυτονόμησή τους. Οι υπηρεσίες
αφορούν ιδίως:
– Ενημέρωση, συμβουλευτική και υποστήριξη σχετικά με διαδικασίες που αφορούν τον ωφελούμενο, όπως την ενημέρωση για τα δικαιώματα
και τις υποχρεώσεις του, την εγγραφή σε δομές της δημόσιας εκπαίδευσης και τη διεκπεραίωση διαδικασιών για την υγειονομική περίθαλψη,
την εγγραφή στο φορολογικό Μητρώο, το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού, την κοινωνική ασφάλιση, την εγγραφή σε οργανισμούς
προώθησης της απασχόλησης ή κοινωνικής προστασίας.
-Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ανάλογα με τις ανάγκες του ωφελούμενου.
-Διερμηνεία σε γλώσσα που ο ωφελούμενος κατανοεί.
– Παροχή φύλαξης και σίτισης για τις θέσεις του προγράμματος όπου προβλέπεται ανάλογα με την κατηγορία της μονάδας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο