Παροχή Υπηρεσιών Διερμηνείας για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

Παροχή Υπηρεσιών Διερμηνείας για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

Κωδικός Πράξης/MIS:

6000400

Ειδικός στόχος:

ΚΕΣΑ

Σχετικοί δείκτες:

O.1.1 Αριθμός συμμετεχόντων που έλαβαν στήριξη, O.1.1.3 εκ των οποίων αριθμός ευάλωτων συμμετεχόντων που έλαβαν βοήθεια

Δικαιούχος/οι:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Προϋπολογισμός:

6000000 €

Κωδικός Δικαιούχου:

1510102

Ημερομηνία Έναρξης Πράξης:

01/03/2023

Ημερομηνία Λήξης Πράξης:

30/06/2024

Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Αντικείμενο της δράσης θα είναι η παροχή υπηρεσιών διερμηνείας, αξιόπιστης και υψηλής ποιότητας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, στις περιφερειακές υπηρεσίες αυτής, εντός της Ελληνικής ενδοχώρας, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα ΚΕΔΝ Νήσων και το ΚΥΤ Φυλακίου. Συγκεκριμένα ,Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αναλύονται ως εξής:

Α) Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας σε όλα τα στάδια των διαδικασιών υποδοχής και ταυτοποίησης, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση παραστεί ανάγκη για διερμηνεία. Αναλυτικά, περιλαμβάνονται κάτωθι τα στάδια διαδικασιών της Υποδοχής και Ταυτοποίησης:
– Καταγραφή και Ταυτοποίηση – Διεξαγωγή ψυχοκοινωνικού και ιατρικού ελέγχου
– Διεξαγωγή συνεδριών ενημέρωσης προς τους ΥΤΧ ως προς την καθημερινή διαβίωση εντός των περιφερειακών κέντρων της ΥΠΥΤ και για τις διοικητικές διαδικασίες ασύλου
– Διεξαγωγή διαδικασιών εξέτασης ανηλικότητας
– Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας κατά την διαδικασία μετακινήσεων ΥΤΧ προς πρωτοβάθμιους φορείς υγείας και άλλες δημόσιες υπηρεσίες ή προς άλλες Περιφερειακές Υπηρεσίες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης

Β) Παροχή υπηρεσιών συντονιστών διερμηνέων και διαπολιτισμικών μεσολαβητών

Γ) Παροχή υπηρεσιών τηλεδιερμηνείας κατόπιν σχετικών αιτημάτων των Διοικητών των Δομών προς τον ανάδοχο φορέα όπως αυτός έχει προκύψει από την διαγωνιστική διαδικασία συμφωνίας πλαισίου σύμφωνα με την υπ.αρ. 456755/14.12.2021 διακήρυξη και την συνεπαγόμενη σύμβαση Νο04/2022 Συμφωνίας πλαίσιο για την «Παροχή υπηρεσιών Διερμηνείας, Τηλεδιερμηνείας, Μετάφρασης, και συναφών Υπηρεσιών για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, της Υπηρεσίας Ασύλου, της Ειδικής Γραμματείας Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων και της Αρχής Προσφυγών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου» (αρ.πρωτ. 28093/17.01.2023). Η παροχή υπηρεσιών τηλεδιερμηνείας θα πραγματοποιηθεί είτε στις γλώσσες της προαναφερόμενης διακήρυξης είτε σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα παραστεί ανάγκη.

Ο κατάλογος των δομών φιλοξενίας και οι γλώσσες που θα καλύπτουν ανά δομή περιλαμβάνονται αναλυτικά στην ανάλυση του φυσικού αντικειμένου της υπ.αρ. 456755/14.12.2021 διακήρυξης.

Παραδοτέα πράξης:

Τα παραδοτέα της πράξης είναι τα εξής:
1. Πρακτικά των κατά τόπους Επιτροπών Παραλαβής Αγοραζόμενων Ειδών, Παροχής Υπηρεσιών και Εκτελούμενων Εργασιών, υπεύθυνων για την ορθή παρακολούθηση της υλοποίησης των εκτελεστικών συμβάσεων της συμφωνίας πλαισίου ή εισηγήσεις οριζομένων εποπτών όπου δεν είναι δυνατή η συγκρότηση των προαναφερόμενων επιτροπών.
2. Ημερολόγιο, τηρούμενο από τον ανάδοχο στο οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η καθημερινή απασχόληση του προσωπικού σεαριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης.
3. Παρουσιολόγιο /έντυπο καταγραφής χρόνου (timesheet) το οποίο θα υπογράφεται από τον Διοικητή του ΚΥΤ (ή άλλο άτομο από το προσωπικό του ΚΥΤ το οποίο θα καθοριστεί εκ των προτέρων), το οποίο θα πιστοποιεί την καθημερινή παρουσία των διερμηνέων.
4. Έντυπα υπερωριακής απασχόλησης που θα καταγράφουν την υπερωριακή απασχόληση των διερμηνέων, το οποίο θα αναφέρει τις ώρες διερμηνείας (έναρξη και λήξη) και θα επεξηγεί το είδος της εργασίας. Τα έντυπα υπερωριακής απασχόλησης θα ακολουθούν τα αιτήματα για την υπερωριακή απασχόληση των διερμηνέων και τα οποία θα υπογράφονται από τον Διοικητή των δομών και θα αποστέλλονται με ηλεκτρονικό μήνυμα στον Συντονιστή του Αναδόχου.
5. Γραπτό αίτημα του Διοικητή των δομών προς τον συντονιστή του Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών τηλεδιερμηνείας, όποτε παραστεί ανάγκη.

Μετάβαση στο περιεχόμενο