Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας και μετάφρασης της Υπηρεσίας Ασύλου για τους αιτούντες διεθνή προστασία

Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας και μετάφρασης της Υπηρεσίας Ασύλου για τους αιτούντες διεθνή προστασία

Κωδικός Πράξης/MIS:

6000412

Σχετικοί δείκτες:

O.1.1 Αριθμός συμμετεχόντων που έλαβαν στήριξη, O.1.1.3 εκ των οποίων αριθμός ευάλωτων συμμετεχόντων που έλαβαν βοήθεια

Δικαιούχος/οι:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ

Προϋπολογισμός:

8500000 €

Κωδικός Δικαιούχου:

1510102

Ημερομηνία Έναρξης Πράξης:

01/03/2023

Ημερομηνία Λήξης Πράξης:

28/02/2025

Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Η Υπηρεσία Ασύλου συστάθηκε με τον Ν.3907/2011 και αποτελεί την πρώτη αυτόνομη δράση της χώρας που ασχολείται με την εξέταση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας. Αποστολή της είναι η εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας για την παροχή πολιτικού ασύλου και άλλων μορφών διεθνούς προστασίας σε αλλοδαπούς που έχουν εγκαταλείψει τη χώρα τους λόγω δικαιολογημένου φόβου δίωξης για λόγους φυλετικούς, θρησκευτικούς, εθνικής καταγωγής, πολιτικών πεποιθήσεων ή συμμετοχής σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα, οι οποίοι δεν μπορούν ή δεν επιθυμούν να επιστρέψουν στην πατρίδας τους. Όπως προβλέπει ο νόμος, η Υπηρεσία Ασύλου παραλαμβάνει, εξετάζει και αποφασίζει βάσει της εθνικής νομοθεσίας και των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας, τις αιτήσεις διεθνούς προστασίας (ασύλου) που υποβάλλονται στη χώρα μας. Επίσης συμβάλλει στη διαμόρφωση της εθνικής πολιτικής για τη διεθνή προστασία και τη συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και την Ευρωπαϊκή Ένωση στους τομείς δραστηριότητάς της.
Προς αυτή την κατεύθυνση, η υπηρεσία Ασύλου είναι υπεύθυνη για την παροχή υπηρεσιών διερμηνείας και μετάφρασης σε όλα τα στάδια που αφορούν την διεκπεραίωση των διαδικασιών ασύλου σε Α΄ και Β΄ βαθμό. Γι’ αυτό το σκοπό, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, προχώρησε στη υπογραφή Συμφωνίας Πλαίσιο διάρκειας τεσσάρων (4) ετών για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών.
Το φυσικό αντικείμενο της δράσης, σύμφωνα με την Διακήρυξη για τη Σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο με Αρ. πρωτ. 456755/ 14.12.2021 είναι:
Α) Η παροχή υπηρεσιών διαδοχικής διερμηνείας για την εξυπηρέτηση των εν δυνάμει ωφελούμενων, και για λοιπές ανάγκες της Υπηρεσίας Ασύλου για διερμηνεία, με φυσική παρουσία ή μέσω συστήματος τηλεδιάσκεψης, η κάλυψη έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών και η παροχή υπηρεσιών διερμηνείας και πέραν των εργασίμων ωρών και ημερών, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
Β) Η παροχή υπηρεσιών μετάφρασης, κειμένων συνολικής έκτασης περίπου 10.000 λέξεων με ενημερωτικό υλικό σχετικό με τη διαδικασία ασύλου, από τα ελληνικά σε έως όλες τις γλώσσες και διαλέκτους που προβλέπονται στην υπ. αρ. 23SYMV011990978 2023-01-17 Σύμβαση της Συμφωνίας Πλαίσιο με αριθ. πρωτ. 28093/17-01-2023.
Γ) Η παροχή υπηρεσιών προγραμματισμού υπηρεσιών διερμηνείας και μετάφρασης συντονισμού και εποπτείας διερμηνέων και μεταφραστών για όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου. Η χρονική διάρκεια της πράξης είναι 2 έτη και θα υλοποιηθεί με την σύναψη δύο εκτελεστικών συμβάσεων ετήσιας διάρκειας με έναρξη την 1η Μαρτίου 2023. Οι ωφελούμενοι που εκτιμάται ότι θα λάβουν υπηρεσίες διερμηνείας και μετάφρασης ανέρχονται συνολικά στους 50.000 εκ των οποίων 2.850 αιτούντες της κατηγορίας ευάλωτων.
Η Δράση θα εξυπηρετήσει τις 3 Διευθύνσεις της Υπηρεσίας Ασύλου, Διεύθυνση Αττικής, Διεύθυνση Νήσων Αιγαίου και Διεύθυνση Θεσσαλονίκης.

Παραδοτέα πράξης:

Υποέργο 1: Παροχή διερμηνείας και μετάφρασης σε 25.000 αιτούντες διεθνούς προστασίας εκ των οποίων 2.850 αιτούντες που ανήκουν στην κατηγορία των ευάλωτων.
Υποέργο 2: Παροχή διερμηνείας και μετάφρασης σε 25.000 αιτούντες διεθνούς προστασίας εκ των οποίων 2.850 αιτούντες που ανήκουν στην κατηγορία των ευάλωτων.

Μετάβαση στο περιεχόμενο