Υπηρεσίες μετακινήσεων Πολιτών Τρίτων Χωρών (ΠΤΧ) εντός της Ελληνικής Επικράτειας

Υπηρεσίες μετακινήσεων Πολιτών Τρίτων Χωρών (ΠΤΧ) εντός της Ελληνικής Επικράτειας

Κωδικός Πράξης/MIS:

6000500

Ειδικός στόχος:

ΚΕΣΑ

Σχετικοί δείκτες:

O.1.1 Αριθμός συμμετεχόντων που έλαβαν στήριξη

Δικαιούχος/οι:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Προϋπολογισμός:

1996500 €

Κωδικός Δικαιούχου:

1510103

Ημερομηνία Έναρξης Πράξης:

01/03/2023

Ημερομηνία Λήξης Πράξης:

31/08/2024

Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Με την παρούσα δράση καλύπτεται η χρηματοδότηση της παροχής υπηρεσιών μετακίνησης πολιτών τρίτων χωρών (ΠΤΧ) εντός της Ελληνικής Επικράτειας, σε συνέχεια της λήξης της 1η εκτελεστικής σύμβασης της υπ’ αριθμ. 215305/15.04.2022 Σύμβασης Νο 02/2022 Συμφωνίας Πλαίσιο για την «Παροχή υπηρεσιών μετακινήσεων Πολιτών Τρίτων Χωρών (ΠΤΧ)», στις 28.02.2023, η οποία χρηματοδοτείται από τη δράση με τίτλο «Μετακινήσεις υπηκόων τρίτων χωρών και παιδιών αυτών από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τον Έβρο προς την ηπειρωτική χώρα, εντός των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου καθώς και από δομές φιλοξενίας της ενδοχώρας προς δημόσιες υπηρεσίες και φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας» του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης (MIS 5030480). Με την παρούσα δράση καλύπτονται οι εξής κατηγορίες μετακινήσεων:

α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α’: Οδικές μετακινήσεις εντός των νήσων Λέσβου, Χίου, Σάμου, Κω και Λέρου από τα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης & τις Κλειστές Ελεγχόμενες Δομές, προς τους αντίστοιχους λιμένες του κάθε νησιού, προς θέσεις στέγασης του ΥΜΑ ή δημόσιες υπηρεσίες με έδρα τα νησιά αυτά (διοικητικές υπηρεσίες, νοσοκομεία, σχολεία, κλπ), μετακινήσεις για τη μετεγκατάσταση των ΠΤΧ από τα παλαιά Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης προς τις νέες Κλειστές Ελεγχόμενες Δομές, καθώς και κάθε άλλη σχετική μετακίνηση, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.
β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β’: Ακτοπλοϊκές μετακινήσεις, ήτοι αγορά και παράδοση ακτοπλοϊκών εισιτηρίων για τη μετάβαση ΠΤΧ α) από τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη, κατά περίπτωση προς τα λιμάνια Πειραιά, Καβάλας Θεσσαλονίκης, Λαυρίου, Ελευσίνας, Ηρακλείου, Χανίων, Σητείας και Τήλου, β) από το λιμάνι Πειραιά προς τα λιμάνια Ηρακλείου, Χανίων και Σητείας, γ) οποιαδήποτε άλλη θαλάσσια μεταφορά από και προς οποιοδήποτε χερσαίο λιμάνι της ηπειρωτικής Ελλάδος, με οποιοδήποτε μέσο πραγματοποιηθεί, προγραμματισμένη ή μη, εντός της Ελληνικής Επικράτειας και θεωρηθεί απαραίτητη εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου.
γ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ’: Οδικές Μετακινήσεις στην Ηπειρωτική Ελλάδα και στην Κρήτη α) από τα λιμάνια που αναφέρονται στην κατηγορία Β’ ως αφετηρία ή προορισμός, προς θέσεις στέγασης εποπτείας της ΥΠΥΤ (ΔΠΥ ή στεγαστικό πρόγραμμα) και αντίστροφα β) από το Κέντρο Υποδοχής & Ταυτοποίησης Φυλακίου Έβρου προς θέσεις στέγασης εποπτείας της ΥΠΥΤ (ΔΠΥ ή στεγαστικό πρόγραμμα) και αντίστροφα, γ) από θέσεις στέγασης εποπτείας της ΥΠΥΤ (ΔΠΥ ή στεγαστικό πρόγραμμα) προς δημόσιες Υπηρεσίες (διοικητικές, νοσοκομεία, κέντρα υγείας, σχολεία κλπ), δ) μεταξύ θέσεων στέγασης εποπτείας της ΥΠΥΤ (ΔΠΥ και στεγαστικό πρόγραμμα) , και κάθε άλλη σχετική ανάγκη μετακίνησης των ΠΤΧ με βάση τις υπηρεσιακές ανάγκες.
Επιπλέον, το προυπολογισθέν κόστος περιλαμβάνει 10% επί του συνολικού προϋπολογισμού των ως άνω κατηγοριών για την κάλυψη έκτακτων αναγκών όπως: κάλυψη επιπλέον μετακινήσεων σε οποιαδήποτε Δημόσια Δομή, αύξηση δρομολογίων σε δομές της Βόρειας Ελλάδας- περισσότερα χλμ και αύξηση χρόνου διαδρομών- εξαιτίας μεγαλύτερης χωρητικότητας και αφορά τις ανάγκες όλων των προαναφερόμενων τμημάτων (κατηγοριών) που θα περιλαμβάνονται στην νέα εκτελεστική σύμβαση που θα προκύψει σε συνέχεια της 1ης εκτελεστικής σύμβασης της υπ.αρ.215305/15.04.2022 Σύμβασης Νο 02/2022 Συμφωνίας Πλαίσιο. Η παροχή των προαναφερόμενων υπηρεσιών θα έχει διάρκεια χρηματοδότησης δεκαπέντε (15) μήνες με έναρξη υλοποίησης την 1η Μαρτίου 2023 και λήξη την 31η Μάϊου 2024.

Παραδοτέα πράξης:

Ως παραδοτέο πράξης, αποτελούν, σε αντιστοιχία με το αντικείμενο της υπ.αριθμ. 215305/15.04.2022 Σύμβαση Νο 02/2022 Συμφωνίας Πλαίσιο (Κατηγορίες Α, Β και Γ):
i) Μετακινήσεις των ΠΤΧ μαζί με τις αποσκευές τους, από τα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης & τις Κλειστές Ελεγχόμενες Δομές, προς τους αντίστοιχους λιμένες του κάθε νησιού, προς θέσεις στέγασης του ΥΜΑ ή δημόσιες υπηρεσίες με έδρα τα νησιά αυτά (διοικητικές υπηρεσίες, νοσοκομεία, σχολεία, κλπ), καθώς και οι μετακινήσεις για τη μετεγκατάσταση των ΠΤΧ από τα παλαιά Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης προς τις νέες Κλειστές Ελεγχόμενες Δομές, ενώ δύναται να καλυφθεί κάθε άλλη σχετική μετακίνηση, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου,
ii) η αγορά και παράδοση ακτοπλοϊκών εισιτηρίων για τη μετάβαση ΠΤΧ από τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη, κατά περίπτωση προς τα λιμάνια Πειραιά, Καβάλας Θεσσαλονίκης, Λαυρίου, Ελευσίνας, Ηρακλείου, Χανίων, Σητείας και Τήλου, ή από το λιμάνι Πειραιά προς τα λιμάνια Ηρακλείου, Χανίων και Σητείας, ή οποιαδήποτε άλλη θαλάσσια μεταφορά από και προς οποιοδήποτε χερσαίο λιμάνι της ηπειρωτικής Ελλάδος, με οποιοδήποτε μέσο πραγματοποιηθεί, προγραμματισμένη ή μη, εντός της Ελληνικής Επικράτειας και θεωρηθεί απαραίτητη εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων της ΥΠΥΤ,
iii) Μετακινήσεις ΠΤΧ: α) από τα λιμάνια που αναφέρονται παραπάνω, ως αφετηρία ή προορισμός, προς θέσεις στέγασης εποπτείας της ΥΠΥΤ (ΔΠΥ ή στεγαστικό πρόγραμμα) και αντίστροφα β) από το Κέντρο Υποδοχής & Ταυτοποίησης Φυλακίου Έβρου προς θέσεις στέγασης εποπτείας της ΥΠΥΤ (ΔΠΥ ή στεγαστικό πρόγραμμα) και αντίστροφα, γ) από θέσεις στέγασης εποπτείας της ΥΠΥΤ (ΔΠΥ ή στεγαστικό πρόγραμμα) προς δημόσιες Υπηρεσίες (διοικητικές, νοσοκομεία, κέντρα υγείας, σχολεία κλπ), δ) μεταξύ θέσεων στέγασης εποπτείας της ΥΠΥΤ (ΔΠΥ και στεγαστικό πρόγραμμα) , ενώ δύναται να καλυφθεί και κάθε άλλη σχετική ανάγκη μετακίνησης των ΠΤΧ με βάση τις υπηρεσιακές ανάγκες.
Για κάθε μία από τις μετακινήσεις που περιγράφονται ανωτέρω, εκδίδεται από την ΥΠΥΤ αίτημα εκτέλεσης μετακίνησης προς τον Ανάδοχο, στο οποίο αναφέρεται η αφετηρία και ο προορισμός, η ημερομηνία εκτέλεσης της μετακίνησης και το είδος της (οδική ή ακτοπλοϊκή), ο αριθμός των ΠΤΧ που θα μετακινηθούν, ενώ επισυνάπτεται και η λίστα με τα στοιχεία των μετακινούμενων. Επιπροσθέτως, εκδίδονται μηνιαίες βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης για τις μετακινήσεις που έχουν εκτελεστεί για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.
Τέλος, έχει συσταθεί με την υπ.αριθμ. 515963/6.9.2022 (ΑΔΑ: 6ΓΩΦ46ΜΔΨΟ-ΩΦΖ) Απόφαση, Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής των Υπηρεσιών των εκτελεστικών συμβάσεων της υπ’ αριθμ. 215305/15.04.2022 Σύμβασης Νο 02/2022 Συμφωνίας Πλαίσιο για την υλοποίηση του έργου «Παροχή υπηρεσιών μετακινήσεων Πολιτών Τρίτων Χωρών (ΠΤΧ)» η οποία συντάσσει πρακτικά παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών, και επιβεβαιώνει ότι οι μετακινήσεις έχουν εκτελεστεί σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους».

Μετάβαση στο περιεχόμενο