Παροχή Υπηρεσιών Διερμηνείας και Μετάφρασης της Αρχής Προσφυγών για τους Αιτούντες Διεθνούς Προστασία

Παροχή Υπηρεσιών Διερμηνείας και Μετάφρασης της Αρχής Προσφυγών για τους Αιτούντες Διεθνούς Προστασία

Κωδικός Πράξης/MIS:

6000543

Σχετικοί δείκτες:

O.1.1 Αριθμός συμμετεχόντων που έλαβαν στήριξη, O.1.1.3 εκ των οποίων αριθμός ευάλωτων συμμετεχόντων που έλαβαν βοήθεια

Δικαιούχος/οι:

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Προϋπολογισμός:

53894 €

Κωδικός Δικαιούχου:

161050002

Ημερομηνία Έναρξης Πράξης:

01/03/2023

Ημερομηνία Λήξης Πράξης:

28/02/2027

Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Στόχος είναι η εξασφάλιση της πραγματικής πρόσβασης των αιτούντων διεθνούς προστασίας στις διαδικασίες ασύλου σε β’ βαθμό, μέσω παροχής υπηρεσιών διερμηνείας, απόδοσης εγγράφων και μετάφρασης στα διαφορετικά στάδια της διαδικασίας. Η Αρχή Προσφυγών θα εξασφαλίσει την παροχή υπηρεσιών διερμηνείας και μετάφρασης στις γλώσσες και διαλέκτους που απαιτείται για την εύρυθμη ολοκλήρωση των διαδικασιών ασύλου σε β’ βαθμό.

Ειδικότερα, η δράση αφορά στην παροχή διερμηνείας, τηλεδιερμηνείας, απόδοσης εγγράφων, μετάφρασης και συναφών υπηρεσιών στην έδρα της Αρχής Προσφυγών, στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη: (i) Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας κατά την προφορική ακρόαση ενώπιον των Ανεξάρητων Επιτροπών Προσφυγών. (ii) Παροχή υπηρεσιών απόδοσης εγγράφων που αποτελούν μέρος του φακέλου της υπόθεσης, μετάφραση κειμένων ενημερωτικού χαρακτήρα σχετικών με τη διαδικασία ασύλου σε β βαθμό, από τα ελληνικά σε έως είκοσι μία (21) γλώσσες και διαλέκτους. (iii) Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας για τον προγραμματισμού των προσφυγών (τηλεφωνικές κλήσεις).

Παραδοτέα πράξης:

Μηνιαίος αναλυτικός απολογισμός λέξεων προς μετάφραση, μηνιαία παρουσιολόγια διερμηνέων

Μετάβαση στο περιεχόμενο