Υπηρεσίες Συντήρησης, Υποστήριξης και Αναβάθμισης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) Μετανάστευσης

Υπηρεσίες Συντήρησης, Υποστήριξης και Αναβάθμισης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) Μετανάστευσης

Κωδικός Πράξης/MIS:

6001154

Ειδικός στόχος:

Νόμιμη μετανάστευση και ένταξη

Σχετικοί δείκτες:

O.2.3 Αριθμός συμμετεχόντων που έλαβαν στήριξη

Δικαιούχος/οι:

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Μ.Α.Ε.

Προϋπολογισμός:

2500000 €

Κωδικός Δικαιούχου:

5070592

Ημερομηνία Έναρξης Πράξης:

01/03/2023

Ημερομηνία Λήξης Πράξης:

30/06/2026

Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Αντικείμενο του Έργου «Υπηρεσίες Υποστήριξης, Συντήρησης και Αναβάθμισης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) Μετανάστευσης» αποτελεί η υποστήριξη και συντήρηση του υπάρχοντος συστήματος, καθώς και η υλοποίηση και θέση σε παραγωγική λειτουργία των απαραίτητων αναβαθμίσεων του ΟΠΣ της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής (ΓΓΜΠ), με στόχο την ενσωμάτωση στο ΟΠΣ απαιτήσεων που προέρχονται από το κοινοτικό και το εθνικό δίκαιο, επέκταση των δυνατοτήτων διαλειτουργικής επικοινωνίας του ΟΠΣ με τρίτα συστήματα, επέκταση των G2C υπηρεσιών της ΓΓΜΠ, μεταβολές στις διαδικασίες που άπτονται της εκτύπωσης του Αυτοτελούς Εγγράφου, μεταβολές στις προϋποθέσεις και διαδικασίες που αφορούν στην πολιτογράφηση Πολιτών Τρίτων Χωρών (ΠΤΧ), μεταβολές σε διοικητικές διαδικασίες.
Οι βασικοί στόχοι του Έργου «Υπηρεσίες Υποστήριξης, Συντήρησης και Αναβάθμισης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) Μετανάστευσης», είναι:
· Εξοικονόμηση διοικητικών πόρων – Μείωση διοικητικού κόστους,
· Επαρκής έλεγχος και ασφάλεια της διαδικασίας,
· Ενδυνάμωση χρηστής διοικητικής δράσης,
· Διασφάλιση διαφάνειας και ενίσχυση της εμπιστοσύνης ευπαθών ομάδων (μετανάστες) προς το Κράτος και τη Δημόσια Διοίκηση,
· Εκπλήρωση κοινοτικών υποχρεώσεων.
· Εκτύπωση των αδειών διαμονής Πολιτών Τρίτων Χωρών (ΠΤΧ), υπό τη μορφή αυτοτελούς εγγράφου.

Παραδοτέα πράξης:

Φάσεις και Παραδοτέα Υλοποίησης του Έργου

ΦΑΣΗ-Α: Μελέτη Υλοποίησης (ενδεικτικά παραδοτέα: Μελέτη Υλοποίησης, Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης για κάθε διακριτό Τμήμα του Έργου)

ΦΑΣΗ-Β: Υλοποίηση
– ΥΠΟΦΑΣΗ-1: Ανάλυση απαιτήσεων – Μελέτη εφαρμογής (ενδεικτικά παραδοτέα: Ανάλυση Απαιτήσεων, Μελέτη Εφαρμογής, Σενάρια Ελέγχου)
– ΥΠΟΦΑΣΗ-2: Ανάπτυξη και Παραμετροποίηση των Υποσυστημάτων που επηρεάζονται (ενδεικτικά παραδοτέα: Υλοποίηση Μεταβολών των Υποσυστημάτων, Εγχειρίδιο Τεκμηρίωσης Νέας Λειτουργικότητα, Πηγαίος Κώδικας και Σχήμα ΒΔ)
– ΥΠΟΦΑΣΗ-3: Δοκιμαστική Λειτουργία (ενδεικτικά παραδοτέα: Τεύχος αποτελεσμάτων Δοκιμαστικής Λειτουργίας)
– ΥΠΟΦΑΣΗ-4: Πιλοτική Λειτουργία (ενδεικτικά παραδοτέα: Τεύχος αποτελεσμάτων Πιλοτικής Λειτουργίας) –
ΥΠΟΦΑΣΗ-5: Παραγωγική Λειτουργία (ενδεικτικά παραδοτέα: Τεύχος αποτελεσμάτων Παραγωγικής Λειτουργίας)

Μετάβαση στο περιεχόμενο