Ενίσχυση Διοικητικής Ικανότητας , Διαρκής Εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και Παροχή Εμπειρογνωμοσύνης σχετικά με τη διεθνή και ευρωπαϊκή συνεργασία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

Ενίσχυση Διοικητικής Ικανότητας , Διαρκής Εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και Παροχή Εμπειρογνωμοσύνης σχετικά με τη διεθνή και ευρωπαϊκή συνεργασία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

Κωδικός Πράξης/MIS:

6001379

Ειδικός στόχος:

Νόμιμη μετανάστευση και ένταξη

Σχετικοί δείκτες:

O.2.2 Αριθμός τοπικών και περιφερειακών αρχών που έλαβαν στήριξη για να εφαρμόσουν μέτρα ένταξης

Δικαιούχος/οι:

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Προϋπολογισμός:

800000 €

Κωδικός Δικαιούχου:

501193

Ημερομηνία Έναρξης Πράξης:

01/06/2023

Ημερομηνία Λήξης Πράξης:

31/12/2026

Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Σκοπός της πράξης είναι η διοικητική ενίσχυση των Υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου μέσω της υλοποίησης τριών (3) κύριων Υποέργων ως ακολούθως :

Υποέργο 1: Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας εκπαίδευσης ( e-learning).).
Ως θεματικές της πλατφόρμας προτείνονται:

•Ο ρόλος των οργάνων και οργανισμών της ΕΕ στη διαχείριση της μετανάστευσης και του ασύλου.
•Η διαχείριση της μετανάστευσης στην νοτιοανατολική Ευρώπη.
•Η διάδραση του κεκτημένου Ασύλου και του κεκτημένου Σένγκεν.
•Το ενωσιακό και εθνικό κεκτημένο της νόμιμης μετανάστευσης σε συνδυασμό με το κεκτημένο θεωρήσεων
•Διεθνής / ευρωπαϊκή νομοθεσία και τα δικαιώματα των προσφύγων και των μεταναστών.
•Το Παγκόσμιο Σύμφωνο για την Μετανάστευση και η εφαρμογή του.
•Ο ρόλος των στατιστικών στοιχείων στη διαχείριση του μεταναστευτικού και του προσφυγικού φαινομένου.
•Δομές και μηχανισμοί χρηματοδότησης δράσεων για πρόσφυγες και μετανάστες.
Η δημιουργία της πλατφόρμας εκπαίδευσης θα συμβάλει στη διαρκή και ολιστική επιμόρφωση του συνόλου των στελεχών του Υπουργείου, πέραν της εξειδικευμένης εκπαίδευσης που παρέχεται μέσω του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για το Άσυλο σε στελέχη των Υπηρεσιών Ασύλου, Υποδοχής και της Αρχής Προσφυγών. Επιπροσθέτως, η πλατφόρμα επιμόρφωσης θα απευθύνεται και σε στελέχη των υπηρεσιών αλλοδαπών και μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, πέραν της εκπαίδευσης που παρέχεται στα στελέχη των υπηρεσιών αλλοδαπών και μετανάστευσης.
Ο σκοπός της πλατφόρμας είναι η μετάδοση επικαιροποιημένης γνώσης σε σχέση με τις διεθνείς και ευρωπαϊκές πτυχές της μετανάστευσης.

Υποέργο 2: Δημιουργία ψηφιακού αποθετηρίου κειμένων σχετικών με τη διεθνή και ευρωπαϊκή συνεργασία του Υπουργείου, το οποίο θα φιλοξενήσει το σύνολο των οικείων θεσμικών / νομικών κειμένων, κειμένων θέσεων, κειμένων εργασίας διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών και οργάνων, καθώς και δευτερογενές υλικό (συμπεριλαμβανομένων σχετικών ακαδημαϊκών ερευνών, αλλά και κειμένων πολιτικής από μη κυβερνητικές οργανώσεις).

Υποέργο 3: Παροχή τεχνικής βοήθειας κατά την κατάρτιση και εφαρμογή διμερών/πολυμερών διεθνών συμβάσεων, καθώς και διεθνών και ευρωπαϊκών κανονιστικών κειμένων, συμπεριλαμβανομένων μελετών ή ερευνών (στρατηγικής, σχεδιασμού, αξιολογήσεων), καθώς και η παροχή νομικής υποστήριξης σε ζητήματα αρμοδιότητας του Υπουργείου ως προς το διεθνές και δημόσιο δίκαιο.

Παραδοτέα πράξης:

Υποέργο 1: Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας εκπαίδευσης ( e-learning).). Το υποέργο 1 θα περιλαμβάνει πέντε (5) Πακέτα Εργασίας (ΠΕ), τα οποία είναι τα ακόλουθα:
ΠΕ1: Οργάνωση και διοίκηση του υποέργου.
ΠΕ2: Ανάπτυξη ψηφιακών μαθημάτων.
ΠΕ3: Ανάπτυξη και υποστήριξη πλατφόρμας εκπαίδευσης.
ΠΕ4: Κατάρτιση προσωπικού.
ΠΕ5: Ενέργειες Ενημέρωσης, Ευαισθητοποίησης Προβολής/Δημοσιότητας και Διάχυσης των Αποτελεσμάτων. Το υποέργο θα ολοκληρωθεί το δεύτερο τρίμηνο του 2026.
Ο Φορέας Υλοποίησης θα παραδώσει στον Κύριο του Έργου τα εξής παραδοτέα:
1. To σύνολο του εκπαιδευτικού υλικού των ψηφιακών μαθημάτων βάσει των προτεινόμενων θεματικών.
2. Υλοποιημένη, εγκατεστημένη στην υποδομή φιλοξενίας πλατφόρμα σε λειτουργική ετοιμότητα.

Υποέργο 2: Δημιουργία ψηφιακού αποθετηρίου κειμένων σχετικών με τη διεθνή και ευρωπαϊκή συνεργασία του Υπουργείου, το οποίο θα φιλοξενήσει το σύνολο των οικείων θεσμικών / νομικών κειμένων, κειμένων θέσεων, κειμένων εργασίας διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών και οργάνων, καθώς και δευτερογενές υλικό (συμπεριλαμβανομένων σχετικών ακαδημαϊκών ερευνών, αλλά και κειμένων πολιτικής από μη κυβερνητικές οργανώσεις).To υποέργο 2 θα περιλαμβάνει (6) Πακέτα Εργασίας (ΠΕ), τα οποία θα είναι τα ακόλουθα:
ΠΕ1: Ανάλυση προδιαγραφών και απαιτήσεων χρηστών
ΠΕ2: Σχεδιασμός βασικής αρχιτεκτονικής.
ΠΕ3: Παραμετροποίηση και κωδικοποίηση των συστημάτων
ΠΕ4: Συγκέντρωση και ευρετηρίαση της ψηφιακής συλλογής
ΠΕ5: Πραγματοποίηση δοκιμών και διόρθωση σφαλμάτων
ΠΕ6: Εκπαίδευση στη χρήση του αποθετηρίου
Το υποέργο θα ολοκληρωθεί το δεύτερο τρίμηνο του 2026.
Ο Φορέας Υλοποίησης θα παραδώσει στον Κύριο του Έργου τα εξής παραδοτέα:
1. Υλοποιημένο ψηφιακό αποθετήριο
2. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης του αποθετηρίου.

Υποέργο 3: Παροχή τεχνικής βοήθειας κατά την κατάρτιση και εφαρμογή διμερών/πολυμερών διεθνών συμβάσεων, καθώς και διεθνών και ευρωπαϊκών κανονιστικών κειμένων, συμπεριλαμβανομένων μελετών ή ερευνών (στρατηγικής, σχεδιασμού, αξιολογήσεων), καθώς και η παροχή νομικής υποστήριξης σε ζητήματα αρμοδιότητας του Υπουργείου ως προς το διεθνές και δημόσιο δίκαιο.
Ο Φορέας Υλοποίησης θα παραδώσει στον Κύριο του Έργου τα εξής παραδοτέα:
1. Μελέτη Στρατηγικής για την εξέλιξη της διαπραγμάτευσης του Νέου Συμφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου, ως αυτό παρουσιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Σεπτέμβριο του 2020, καθώς και παροχή νομικής υποστήριξης σε ζητήματα αρμοδιότητας του Υπουργείου ως προς το διεθνές και δημόσιο δίκαιο. Το παραδοτέο θα ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2024.
2. Μελέτη Αξιολόγησης της εφαρμογής του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας του Μπαγκλαντές για τη μετανάστευση και την κινητικότητα, ως αυτό κυρώθηκε με το ν. 4959/2022, καθώς και της Διμερούς Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου για την απασχόληση εποχικών εργαζομένων στον γεωργικό τομέα, ως αυτή κυρώθηκε με το ν. 5009/2023, καθώς και παροχή νομικής υποστήριξης σε ζητήματα αρμοδιότητας του Υπουργείου ως προς το διεθνές και δημόσιο δίκαιο. Το παραδοτέο θα ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2025.
3. Μελέτη Σκοπιμότητας και Επιπτώσεων Διμερών Συμφωνιών Μετανάστευσης , Κινητικότητας και Επανεισδοχής της Ελλάδας με τρίτες χώρες, καθώς και παροχή νομικής υποστήριξης σε ζητήματα αρμοδιότητας του Υπουργείου ως προς το διεθνές και δημόσιο δίκαιο. Το παραδοτέο θα ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2025

Μετάβαση στο περιεχόμενο