Κέντρα Λήψης Βιομετρικών Δεδομένων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

Κέντρα Λήψης Βιομετρικών Δεδομένων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

Κωδικός Πράξης/MIS:

6001398

Σχετικοί δείκτες:

O.2.3 Αριθμός συμμετεχόντων που έλαβαν στήριξη

Δικαιούχος/οι:

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Μ.Α.Ε.

Προϋπολογισμός:

8816000 €

Κωδικός Δικαιούχου:

5070593

Ημερομηνία Έναρξης Πράξης:

20/01/2023

Ημερομηνία Λήξης Πράξης:

30/06/2029

Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Το Έργο αποτελείται από τις ακόλουθες διακριτές αλλά και αλληλεξαρτώμενες Δράσεις :

Α. Εύρεση, εκμίσθωση και διαμόρφωση κατάλληλων κτιριακών χώρων προκειμένου να λειτουργήσουν ως Κέντρα Λήψης Βιομετρικών Δεδομένων, στις ακόλουθες γεωγραφικές περιοχές:

  1. Δήμου Αθηναίων ή όμορων αυτού δήμων, προς εξυπηρέτηση ΔΑΜ Αθηνών, Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής,
  2. Ανατολικής Αττικής, προς εξυπηρέτηση ΔΑΜ Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής,
  3. Πειραιώς, προς εξυπηρέτηση ΔΑΜ Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων,
  4. Θεσσαλονίκης, προς εξυπηρέτηση της ΔΑΜ Θεσσαλονίκης.

Β. Στελέχωση των Κέντρων Λήψης Βιομετρικών Δεδομένων.

Με την έναρξη λειτουργίας τους τα Κέντρα Λήψης Βιομετρικών Δεδομένων θα στελεχωθούν αρχικά με πενήντα (50) άτομα, με στόχο τη διεκπεραίωση 35.000 λήψεων ανά μήνα. Τα Κέντρα προβλέπεται να λειτουργήσουν με την αυξημένη σύνθεση των πενήντα (50) στελεχών για τους πρώτους έξι (6) μήνες της λειτουργίας τους, οπότε και αναμένεται να διεκπεραιώσουν περί τις 210.000 λήψεις βιομετρικών δεδομένων, αντιμετωπίζοντας τον μεγάλο όγκο αδιεκπεραίωτων αιτήσεων που έχουν συσσωρευθεί στις αρμόδιες Υπηρεσίες. Η προβλεπόμενη δύναμη κάθε Κέντρου κατά την αρχική φάση των έξι μηνών ανέρχεται σε είκοσι (20) άτομα για το Κέντρο Λήψης Βιομετρικών Δεδομένων εξυπηρέτησης ΔΑΜ Αθηνών, Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής, και σε δέκα (10) άτομα για καθένα από τα
λοιπά Κέντρα Ανατολικής Αττικής, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης.

Κατά τη δεύτερη φάση λειτουργίας των Κέντρων Λήψης Βιομετρικών Δεδομένων, η οποία αναμένεται να διαρκέσει τα επόμενα τέσσερα (4) έτη, το απασχολούμενο προσωπικό προβλέπεται να μειωθεί κατά το ήμισυ ανά Κέντρο Λήψης, καθώς εκτιμάται ότι ο όγκος των εκκρεμών υποθέσεων θα έχει μειωθεί δραστικά και πλέον θα αντιμετωπίζονται εγκαίρως οι τρέχουσες υποθέσεις.

Για τη Λειτουργία των Κέντρων θα απαιτηθεί να επεκταθεί η λειτουργικότητα του ΟΠΣ Μετανάστευσης, με την προσθήκη σε αυτό τριών (3)
βασικών λειτουργιών:

1. Λήψη Βιομετρικών Στοιχείων,
2. Λειτουργικότητα Ηλεκτρονικού Ραντεβού,
3. Λειτουργικότητα επιτελικής παρακολούθησης και εποπτείας των Κέντρων Λήψης Βιομετρικών Δεδομένων.

Παραδοτέα πράξης:

Υποέργο 1: “Κέντρα Λήψης Βιομετρικών Δεδομένων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου”
ΦΑΣΗ 1 – Μελέτη Εφαρμογής
Π.1 Μελέτη Εφαρμογής
ΦΑΣΗ 2 – Υπηρεσίες Εύρεσης Χώρων και προετοιμασίας λειτουργίας Κέντρων Βιομετρικών Δεδομένων
Π.2 Κέντρα Λήψης Βιομετρικών Δεδομένων έτοιμα προς λειτουργία
Π.3 Έκθεση Ολοκλήρωσης Υπηρεσιών Εύρεσης Χώρων και Προετοιμασίας Λειτουργίας Κέντρων Βιομετρικών Δεδομένων
ΦΑΣΗ 3 – Λειτουργία Κέντρων Βιομετρικών Δεδομένων
Π.4 Μηνιαίες Εκθέσεις Λειτουργίας Κέντρων Βιομετρικών Δεδομένων
Υποέργο 2: “Επέκταση του ΟΠΣ Μετανάστευσης για την υποστήριξη της λειτουργίας των Κέντρων Λήψης Βιομετρικών Δεδομένων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου”
Φάση 1 – Ανάλυση Απαιτήσεων/Μελέτη Εφαρμογής
Π.1 Μελέτη Εφαρμογής
Φάση 2 – Ανάπτυξη νέων λειτουργικοτήτων – Παραμετροποίηση ΟΠΣ Μετανάστευσης
Π.2 Υλοποίηση Λειτουργικότητας Λήψης Βιομετρικών Στοιχείων
Π3. Ενσωμάτωση βιομετρικών Δεδομένων στο ΟΠΣ Μετανάστευσης από τα Κιόσκια αυτόματης λήψης βιομετρικών Δεδομένων
Π.4 Ενσωμάτωση βιομετρικής υπογραφής στο ΟΠΣ Μετανάστευσης από τις συσκευές ηλεκτρονικής υπογραφής
Π.5 Λειτουργικότητα Ραντεβού
Π.6 Λειτουργικότητα επιτελικής παρακολούθησης και εποπτείας των Κέντρων Λήψης Βιομετρικών Δεδομένων
Π.7 Συσκευές ηλεκτρονικής υπογραφής
Π.8 Αυτόματα μηχανήματα λήψης βιομετρικών δεδομένων ( 1 Κιόσκι )
Π.9 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης
Φάση 3 – Υπηρεσίες Παραγωγικής λειτουργίας
Π.10 Υπηρεσίες Παραγωγικής Λειτουργίας
Π.11 Υπηρεσίες Τηλεφωνικής Υποστήριξης 1ου και 2ου Επιπέδου

Μετάβαση στο περιεχόμενο