Παροχή υπηρεσιών σίτισης σε δομές της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης στην ενδοχώρα – Μέρος Α’

Παροχή υπηρεσιών σίτισης σε δομές της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης στην ενδοχώρα – Μέρος Α’

Κωδικός Πράξης/MIS:

6001537

Ειδικός στόχος:

1 – Κ.Ε.Σ.Α.

Σχετικοί δείκτες:

O.1.1 Αριθμός συμμετεχόντων που έλαβαν στήριξη

Δικαιούχος/οι:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Προϋπολογισμός:

38073551 €

Κωδικός Δικαιούχου:

1510103

Ημερομηνία Έναρξης Πράξης:

30/09/2021

Ημερομηνία Λήξης Πράξης:

31/12/2025

Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης είναι η κάλυψη των δαπανών των υπηρεσιών παρασκευής, μεταφοράς και διανομής γευμάτων, σε πολίτες τρίτων χωρών και ανιθαγενείς που υπάγονται σε διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης στις δομές Βορείου Ελλάδας και Νοτίου Ελλάδας, αρμοδιότητας της Υπηρεσίας Υποδοχής Ταυτοποίησης πλήν του ΚΥΤ Φυλακίου, από το Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027. Η εν λόγω παροχή πραγματοποιήθηκε μέσω εκτελεστικών συμβάσεων στο πλαίσιο της υπ.αρ. 26/2021 Σύμβασης (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και σύμφωνα με την υπ.αρ. 2373/17.02.2021 Διακήρυξη για τη Σύναψη της Συμφωνίας-Πλαίσιο με αυξ. Αριθμό 1/2021, τετραετούς διάρκειας για την «Παροχή Υπηρεσιών παρασκευής, μεταφοράς και διανομής γευμάτων σε δομές φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που έχουν αιτηθεί διεθνή προστασία».

Η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, ως αρμόδια αρχή υποδοχής, σύμφωνα με τον ν. 4939/2022, οφείλει να διασφαλίζει την πλήρη κάλυψη των διατροφικών αναγκών των πολιτών τρίτων χωρών που εισέρχονται και διαμένουν στις περιφερειακές της υπηρεσίες με σκοπό την διεξαγωγή των διαδικασιών υποδοχής και ταυτοποίησης.

Η προτεινόμενη Πράξη αφορά τη χρηματοδότηση εκτελεστικών συμβάσεων των εξής Τμημάτων της ως άνω Σύμβασης για τα χρονικά διαστήματα που αναφέρονται ειδικά στα υποέργα και εκτείνονται από 30.09.2021 ως 31.07.2023 :

Τμήμα 1 «Βόρεια Ελλάδα» (Πλήν ΚΥΤ Φυλακίου)
Τμήμα 2 «Νότια Ελλάδα»

Παραδοτέα πράξης:

Παραδοτέα της πράξης είναι τα ενδιάμεσα και τελικά προϊόντα και υπηρεσίες που παραδίδει ο Ανάδοχος στην Αναθέτουσα Αρχή, και συγκεκριμένα υπηρεσίες παροχής μαζικής σίτισης (catering), ήτοι συστηματική επί καθημερινής βάσεως παρασκευή και διάθεση γευμάτων (τουλάχιστον δύο, γεύμα και δείπνο) για την κάλυψη των αναγκών πολιτών τρίτων χωρών και ανιθαγενών που υπάγονται σε διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης δομές Βορείου Ελλάδας και Νοτίου Ελλάδας, πλήν του ΚΥΤ Φυλακίου.

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών (γευμάτων) γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής η οποία συγκροτείται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β΄ του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 κατ’ αναλογική εφαρμογή των άρθρων 208 και 219 του ως άνω νόμου. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται έλεγχος ποσότητας και ποιότητας και εφόσον το επιθυμεί, μπορεί να παραστεί και ο Ανάδοχος. Ο έλεγχος ποιότητας γίνεται με έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τρόπους: μακροσκοπικός έλεγχος – χημική ή μηχανική εξέταση – πρακτική δοκιμασία.

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον Ανάδοχο.

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής γευμάτων με παρατηρήσεις –απόρριψης γευμάτων) κατ’ αναλογική εφαρμογή της παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/2016. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στον Ανάδοχο.

Η διαδικασία παραλαβής που εφαρμόζεται για το Παραδοτέο της προτεινόμενης πράξης, περιγράφεται αναλυτικά στο Άρθρα 6 «Διαδικασία παραλαβής παραδοτέων εκτελεστικών συμβάσεων» της υπ.αρ. 262484/22-9-2021 με αυξ. αριθμό 26/2021 (ΑΔΑΜ: SYMV009246455 2021-09-22).

Μετάβαση στο περιεχόμενο