Παροχή υπηρεσιών Διαχείρισης Εγκαταστάσεων (Facilities Management) στις δομές φιλοξενίας ενδοχώρας της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (μη συμπεριλαμβανομένου του ΚΥΤ Φυλακίου) – Μέρος Α’

Παροχή υπηρεσιών Διαχείρισης Εγκαταστάσεων (Facilities Management) στις δομές φιλοξενίας ενδοχώρας της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (μη συμπεριλαμβανομένου του ΚΥΤ Φυλακίου) – Μέρος Α’

Κωδικός Πράξης/MIS:

6001557

Σχετικοί δείκτες:

O.1.1 Αριθμός συμμετεχόντων που έλαβαν στήριξη, O.1.4 Αριθμός ανακαινισμένων/αναδιαμορφωμένων θέσεων σε υποδομές υποδοχής σύμφωνες με το κεκτημένο της Ένωσης

Δικαιούχος/οι:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Προϋπολογισμός:

37165237 €

Κωδικός Δικαιούχου:

1510103

Ημερομηνία Έναρξης Πράξης:

03/12/2021

Ημερομηνία Λήξης Πράξης:

31/12/2025

Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Σκοπός της προτεινόμενης πράξης είναι η κάλυψη των δαπανών για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης, καθαριότητας και συντήρησης στις δομές φιλοξενίας αρμοδιότητας της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, μη συμπεριλαμβανομένου του ΚΥΤ Φυλακίου από το Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, οφείλει να διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία των εν λόγω περιφερειακών υπηρεσιών, εντός των οποίων λαμβάνουν χώρα οι διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης πολιτών τρίτων χωρών που εισέρχονται στη χώρα χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις των αρ. 38-42, του ν.4939/2022. Η αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών φύλαξης, καθαριότητας και συντήρησης είναι κρίσιμη για την αποτελεσματική οργάνωση και τη σύννομη λειτουργία των περιφερειακών υπηρεσιών της ΥΠΥΤ καθώς και τη διασφάλιση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης των πολιτών τρίτων χωρών που διαμένουν σε αυτές, σύμφωνα με τις επιταγές του ενωσιακού δικαίου.

Με βάση τα ανωτέρω, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, με Αναθέτουσα Αρχή, την Τεχνική Υπηρεσία έχει συνάψει Συμφωνίες Πλαίσιο με σκοπό την παροχή υπηρεσιών φύλαξης, καθαριότητας και συντήρησης, σε συνέχεια της υπ.αρ. 32701/31.05.2021 Διακήρυξης. Οι εν λόγω Συμφωνίες Πλαίσιο υλοποιούνται μέσω εκτελεστικών συμβάσεων, για την ευέλικτη και αποτελεσματική προσαρμογή της παροχής των υπηρεσιών, στις συχνά μεταβαλλόμενες ανάγκες, λόγω των απρόβλεπτων εισροών πολιτών τρίτων χωρών που υπάγονται σε διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης.

Η προτεινόμενη πράξη, αφορά τις παρακάτω Συμφωνίες Πλαίσιο:
ΤΜΗΜΑ 1:Περιφέρειες «Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας (μέρος)» (μη συμπεριλαμβανομένου του ΚΥΤ Φυλακίου)
ΤΜΗΜΑ 2: Περιφέρειες «Κεντρικής Μακεδονίας (μέρος), Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας»
ΤΜΗΜΑ 3:Περιφέρειες «Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης» (μη συμπεριλαμβανομένου του ΚΕΔ Κω και ΚΕΔ Λέρου)
ΤΜΗΜΑ 4: Περιφέρειες «Αττικής, Στερεάς Ελλάδας»
ΤΜΗΜΑ 5: Περιφέρεια «Βορείου Αιγαίου – Λέσβος» (αφορά Υπηρεσία Ασύλου)
ΤΜΗΜΑ 6: Περιφέρεια «Βορείου Αιγαίου – Χίος, Σάμος» (αφορά Υπηρεσία Ασύλου)

Η διαδικασία επιλογής αναδόχου για τα 6 τμήματα ολοκληρώθηκε μέσω προκήρυξης διαγωνισμού για τη σύναψη ΣΠ με κλειστή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ.
Κάθε Τμήμα χωρίζεται σε ένα σύνολο Δομών, αρμοδιότητας της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης καθώς και κτιριακών υποδομών Υπηρεσιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (Υπηρεσίες ΥΜΑ). Οι προαναφερόμενες συμφωνίες πλαίσιο εκτελούνται μέσω εκτελεστικών συμβάσεων.
Επίσης, η πράξη περιλαμβάνει δαπάνες που αφορούν την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης προς την Αναθέτουσα Αρχή για τη διαδικασία ανάθεσης των προαναφερόμενων εκτελεστικών συμβάσεων.

Παραδοτέα πράξης:

Τα παραδοτέα της προτεινόμενης πράξης αφορούν στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, φύλαξης και συντήρησης των ως άνω αναφερόμενων δομών και κτιριακών εγκαταστάσεων για τα συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα που αντιστοιχούν σε κάθε υποέργο, σύμφωνα με το τμήμα ΣΤ. Προγραμματισμός – Υλοποίηση της Πράξης.
Επιπροσθέτως, αναφέρονται τα Παραδοτέα του Αναδόχου κάθε εκτελεστικής σύμβασης των έξι ΣΠ ανά Ενότητα Εργασιών είναι:
Για την Ενότητα Εργασιών 1 (Υπηρεσίες Καθαρισμού Χώρων), το ημερολόγιο / βιβλίο συμβάντων κάθε Δομής και Υπηρεσίας ΥΜΑ που περιλαμβάνεται στην Εκτελεστική Σύμβαση.
Για την Ενότητα Εργασιών 2 (Υπηρεσίες Φύλαξης):
– το ημερολόγιο / βιβλίο συμβάντων κάθε Δομής και Υπηρεσίας ΥΜΑ που περιλαμβάνεται στην Εκτελεστική Σύμβαση.
– η Μηνιαία Αναφορά για κάθε Δομή και Υπηρεσία ΥΜΑ που περιλαμβάνεται στην Εκτελεστική Σύμβαση
Για την Ενότητα Εργασιών 3 (Υπηρεσίες Συντήρησης):
– το ημερολόγιο / βιβλίο συμβάντων κάθε Δομής και Υπηρεσίας ΥΜΑ που περιλαμβάνεται στην Εκτελεστική Σύμβαση, η Μηνιαία Αναφορά για κάθε Δομή και την / τις συνδεδεμένες με αυτήν Υπηρεσία/ες ΥΜΑ που περιλαμβάνεται στην Εκτελεστική Σύμβαση.
Τα Παραδοτέα του Αναδόχου υπηρεσιών υποστήριξης στην ανάθεση και την παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης των 6 ΣΠ είναι η Τριμηνιαία Έκθεση Απολογισμού Εργασιών.

Μετάβαση στο περιεχόμενο