Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ Κοινωνική οργάνωση Υποστήριξης Νέων για την υλοποίηση του Έργου “ΚΦΑΑ “Το Σπίτι Της ΑΡΣΙΣ” στο Ωραιόκαστρο

Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ Κοινωνική οργάνωση Υποστήριξης Νέων για την υλοποίηση του Έργου “ΚΦΑΑ “Το Σπίτι Της ΑΡΣΙΣ” στο Ωραιόκαστρο

Κωδικός Πράξης/MIS:

6001573

Ειδικός στόχος:

Νόμιμη μετανάστευση και ένταξη

Σχετικοί δείκτες:

O.2.3 Αριθμός συμμετεχόντων που έλαβαν στήριξη

Δικαιούχος/οι:

ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ

Προϋπολογισμός:

614880 €

Κωδικός Δικαιούχου:

6314059

Ημερομηνία Έναρξης Πράξης:

01/08/2023

Ημερομηνία Λήξης Πράξης:

31/03/2025

Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Η Πράξη αφορά τη λειτουργία του ΚΦΑΑ «Το Σπίτι της ΑΡΣΙΣ»με αριθμό μητρώου 100/24.03.2023, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης με
δυναμικότητα 21 θέσεων, για την περίοδο 1 Αυγούστου 2023 μέχρι τις 31 Ιουλίου 2024.
Καθ’ όλη την διάρκεια της διαμονής τους στο Κ.Φ.Α.Α., οι ανήλικοι λαμβάνουν τις υπηρεσίες και την υποστήριξη που είναι απαραίτητες για
την καθημερινή φροντίδα, διαβίωση, ενδυνάμωση, κοινωνική ένταξη και σταδιακή τους αυτονόμηση. Σε αυτές περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον οι εξής:

α) Στέγαση,
β) σίτιση,
γ) ψυχοκοινωνική υποστήριξη,
δ) υπηρεσίες υγείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης,
ε) νομική συνδρομή,
στ) εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση και πρόσβαση στην αγορά εργασίας,
ζ) πρόσβαση σε πολιτισμικές/ψυχαγωγικές/αθλητικές δραστηριότητες και ενίσχυση δεσμών με την κοινότητα,
η) διερμηνεία,
θ) πρόσβαση και δωρεάν μετακίνηση σε υπηρεσίες και δραστηριότητες εκτός του Κ.Φ.Α.Α.,
ι) παροχή χρηματικής ενίσχυσης,
ια) παροχή ιματισμού και άλλων μη διατροφικών προϊόντων,
ιβ) κάλυψη ειδικών αναγκών υποδοχής,
ιγ) υγιεινή και καθαριότητα,
ιδ) ασφάλεια,
ιε) συνδεσιμότητα – πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Το Κ.Φ.Α.Α. λειτουργεί με στελέχωση από:

• τη Διεπιστημονική Ομάδα του Κ.Φ.Α.Α., η οποία αποτελείται από το σύνολο των εργαζομένων που εργάζονται μέσα στο Κ.Φ.Α.Α..
• την Ομάδα Υποστήριξης του Κ.Φ.Α.Α., η οποία είναι αρμόδια για την αναγκαία οικονομική, λογιστική, προμηθειακή και διοικητική
υποστήριξη στο Κ.Φ.Α.Α..
• την Ομάδα Εποπτείας του Κ.Φ.Α.Α., η οποία είναι αρμόδια για την εποπτεία, καθοδήγηση, έλεγχο και αξιολόγηση του Κ.Φ.Α.Α.,
του Συντονιστή, των προσώπων αναφοράς των ανηλίκων και της υπόλοιπης Διεπιστημονικής Ομάδας αυτών, καθώς και της Ομάδας
υποστήριξης κάθε Κ.Φ.Α.Α. προκειμένου να διασφαλιστεί η άρτια διαχείριση υποθέσεων των ανηλίκων καθώς και η διαφανής και έγκαιρη
κάλυψη όλων των αναγκών αυτών και του Κ.Φ.Α.Α.. Η Ομάδα είναι αρμόδια για την Εποπτεία όλων των Κ.Φ.Α.Α. του φορέα.

Η Ομάδα Στόχος, η Τοποθεσία του ΚΦΑΑ, οι Χώροι και ο εξοπλισμός του, η Στελέχωση του, οι Παρεχόμενες υπηρεσίες, οι Διαδικασίες του
φορέα για την πρόσληψη προσωπικού, οι Κανόνες αρχειοθέτησης, η Διαδικασία Υποδοχής, το Σχήμα διοίκησης της δράσης και άλλες
μεθοδολογικές προβλέψεις (Συναντήσεις Προσωπικού, Εκπαίδευση προσωπικού και εθελοντών, Αξιολόγηση προσωπικού και εθελοντών,
Δικαιώματα και υποχρεώσεις των φιλοξενούμενων ασυνόδευτων ανηλίκων, Εσωτερική αξιολόγηση παρεχόμενων υπηρεσιών, Μηχανισμός
παραπόνων, Πρωτόκολλα διαχείρισης κρίσεων και παραβίασης των όρων φιλοξενίας, Ολοκλήρωση της φιλοξενίας και της παρεχόμενης
φροντίδας), καθώς και οι Διαδικασίες/ κανονισμοί/ ενέργειες μέσα από τις οποίες διασφαλίζεται η λειτουργικότητα της Πράξης, ο Τρόπος
αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της πράξης και τα άμεσα οφέλη στους ωφελούμενους αναλύονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

Παραδοτέα πράξης:

Λειτουργία του ΚΦΑΑ “Το Σπίτι της ΑΡΣΙΣ” στο Ωραιόκαστρο, δυναμικότητας 21 Ασυνόδευτων ανηλίκων σε 24ωρη βάση για 7 μέρες την
εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένων γιορτών και αργιών, και παροχή όλων των προβλεπόμενων υποστηρικτικών υπηρεσιών σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο και την πρόσκληση

Μετάβαση στο περιεχόμενο