Επιχορήγηση ΝΠ “ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ (ΔΟΜ) ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΛΛΑΔΟΣ” για την υλοποίηση του έργου: “Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης – Κ.Φ.Α.Α. Ίλιον”

Επιχορήγηση ΝΠ “ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ (ΔΟΜ) ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΛΛΑΔΟΣ” για την υλοποίηση του έργου: “Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης – Κ.Φ.Α.Α. Ίλιον”

Κωδικός Πράξης/MIS:

6001621

Ειδικός στόχος:

Νόμιμη μετανάστευση και ένταξη

Σχετικοί δείκτες:

O.2.3 Αριθμός συμμετεχόντων που έλαβαν στήριξη

Δικαιούχος/οι:

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ (ΔΟΜ) ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΛΛΑΔΟΣ

Προϋπολογισμός:

878400 €

Κωδικός Δικαιούχου:

613142145

Ημερομηνία Έναρξης Πράξης:

01/08/2023

Ημερομηνία Λήξης Πράξης:

31/03/2025

Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Η δράση αφορά στη λειτουργία του Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων “ΚΦΑΑ Ίλιον” από τον ΔΟΜ στο Δήμο Ιλίου (Αρ. Μητρώου
ΚΦΑΑ 124/2023) με δυναμικότητα 30 κλινών/θέσεων για το διάστημα από 01/08/2023 έως 31/07/2024. Στο πλαίσιο της προτεινόμενης
Πράξης, ο ΔΟΜ στοχεύει στην αντιμετώπιση της ανάγκης στέγασης των ασυνόδευτων παιδιών-μεταναστών μέσω της αδιάλειπτης λειτουργίας του Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ίλιον. Το Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων λειτουργεί από τον ΔΟΜ από την 1η Ιανουαρίου 2019 στο πλαίσιο άλλων μηχανισμών χρηματοδότησης. Τα ασυνόδευτα παιδιά-μετανάστες που φιλοξενούνται στο Κέντρο Φιλοξενίας θα λάβουν ολιστική υποστήριξη για να καλυφθούν οι βασικές του ανάγκες και να προωθηθεί η προσωπική τουςανάπτυξη. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω των πολλαπλών υπηρεσιών που παρέχονται παράλληλα με την ασφαλή διαμονή και περιλαμβάνουν
ψυχοκοινωνική υποστήριξη, νομική συμβουλευτική και παροχή μη τυπικής εκπαίδευσης σύμφωνα με την αρχή του βέλτιστου συμφέροντος
των παιδιών.

Παραδοτέα πράξης:

Λειτουργία του ΚΦΑΑ ΙΛΙΟΝ, δυναμικότητας 30 κλινών ασυνόδευτων ανηλίκων σε 24ωρη βάση για 7 μέρες την εβδομάδα,
συμπεριλαμβανομένων γιορτών και αργιών, και παροχή όλων των υποστηρικτικών υπηρεσιών που προβλέπονται στο ισχύον θεσμικό
πλαίσιο και την Πρόσκληση.

Μετάβαση στο περιεχόμενο