Επιχορήγηση Ν.Π. ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ για την υλοποίηση του Έργου “Κ.Φ.Α.Α. “Πύργος” στη Λέσβο”

Επιχορήγηση Ν.Π. ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ για την υλοποίηση του Έργου “Κ.Φ.Α.Α. “Πύργος” στη Λέσβο”

Κωδικός Πράξης/MIS:

6001655

Ειδικός στόχος:

Νόμιμη μετανάστευση και ένταξη

Σχετικοί δείκτες:

O.2.3 Αριθμός συμμετεχόντων που έλαβαν στήριξη

Δικαιούχος/οι:

ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ

Προϋπολογισμός:

1026630 €

Κωδικός Δικαιούχου:

4041109

Ημερομηνία Έναρξης Πράξης:

01/08/2023

Ημερομηνία Λήξης Πράξης:

31/03/2025

Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Η Πράξη αφορά στη λειτουργία του ΚΦΑΑ «Πύργος» στην Λέσβο με αριθμό μητρώου 142/06.07.2023, με δυναμικότητα 33 θέσεων, για
την περίοδο από 1 Αυγούστου 2023 μέχρι τις 31 Ιουλίου 2024.

Οι ωφελούμενοι θα παραπέμπονται στο Κ.Φ.Α.Α. µέσω της Γενικής Γραμματείας Ευάλωτων Πολιτών και Θεσμικής Προστασίας, κατόπιν
εισαγγελικής παραγγελίας και εντολής.

Στεγάζεται σε ένα διατηρητέο οίκημα στην πόλη της Μυτιλήνης και αποτελείται από το ισόγειο, τον πρώτο όροφο, τον δεύτερο όροφο και
τη σοφίτα. Το συνολικό εμβαδόν του κτιρίου είναι 573,31.μ., το οποίο περιβάλλεται και από περιφραγμένη αυλή έκτασης 411 τ.μ.,
κατάλληλη για εξωτερικές δραστηριότητες των ωφελούμενων. Ο Πύργος είναι ιδανικά διαρρυθμισμένος για τη φιλοξενία ανηλίκων, με
μεγάλους χώρους, αποκλειστική τουαλέτα για κάθε δωμάτιο, διακριτούς χώρους δραστηριοτήτων με μεγάλη δυναμικότητα και δυνατότητα
μόνιμης λειτουργίας νοσηλευτηρίου. Η περιφραγμένη αυλή του και η φιλόξενη για ανήλικους γειτονιά καθιστούν το κτήριο ιδανική επιλογή
για την λειτουργία Κ.Φ.Α.Α., ειδικά για πολύ μικρά παιδιά.
Η τοποθεσία του Κ.Φ.Α.Α. προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης σε πλήθος υπηρεσιών, προσβάσιμων από τους ωφελούμενους
με τα πόδια ή μέσω μεταφοράς με όχημα και οδηγό της Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ. Καθώς το Κ.Φ.Α.Α. βρίσκεται εντός της πόλης της Μυτιλήνης,
καμία από τις υπηρεσίες και τους χώρους δραστηριοτήτων των ωφελούμενων δεν απέχει πάνω από 2,5 χιλιόμετρα.
Το Κ.Φ.Α.Α. πληροί όλες τις κτιριακές προδιαγραφές που θέτει η υπ’ αριθμ. 187634/23 ΚΥΑ, σχετικά με τα τετραγωνικά ανά ωφελούμενο,
τις κλίνες ανά δωμάτιο, τον αριθμό WC ωφελούμενων και προσωπικού και διαθέτει πλήρως διακριτούς κοινόχρηστους χώρους για
δραστηριότητες των ωφελούμενων, όπως εστίαση, ψυχαγωγία, μελέτη και χρήση Η/Υ.
Το Κ.Φ.Α.Α. «Πύργος» διαθέτει Wi-Fi με σύνδεση στο internet, τηλεόραση και πέντε (5) υπολογιστές για κοινή χρήση. Στο Κέντρο υπάρχει
ντουλάπι εξοπλισμένο κατάλληλα με τις απαραίτητες φαρμακευτικές αγωγές των ανηλίκων και τα απαραίτητα για την παροχή πρώτων
βοηθειών και υπηρεσιών υγειονομικής και νοσηλευτικής φροντίδας, καθώς και πλήρης υλικοτεχνικός και οικιακός εξοπλισμός. Σε κάθε
ωφελούμενο αντιστοιχεί ένα ατομικό ντουλαπάκι με κλειδαριά για την ασφαλή φύλαξη των προσωπικών αντικειμένων του κάθε
ωφελούμενου, τα οποία είναι τοποθετημένα εντός των δωματίων τους.

Το προσωπικό του Κ.Φ.Α.Α. που θα προσληφθεί θα πληροί τις προϋποθέσεις του νομικού πλαισίου, σχετικά με τις ειδικότητες και τον
αριθμό προσωπικού που απαιτείται. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες του Κ.Φ.Α.Α. είναι επιγραμματικά: Στέγαση, Σίτιση, Υπηρεσίες υγείας και
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, Ψυχοκοινωνική υποστήριξη, Νομική συνδρομή, Εκπαίδευση, Επαγγελματική κατάρτιση και πρόσβαση
στην αγορά εργασίας, Πρόσβαση σε πολιτισμικές/ψυχαγωγικές/αθλητικές δραστηριότητες και ενίσχυση δεσμών με την κοινότητα,
Διερμηνεία, Δωρεάν πρόσβαση και μετακίνηση σε υπηρεσίες και δραστηριότητες εκτός του Κ.Φ.Α.Α., Παροχή χρηματικής ενίσχυσης,
Παροχή ιματισμού και άλλων μη διατροφικών προϊόντων, Κάλυψη ειδικών αναγκών υποδοχής, Υγιεινή και καθαριότητα, Ασφάλεια,
Συνδεσιμότητα – πρόσβαση στο διαδίκτυο.
Τα χαρακτηριστικά του μηχανολογικού εξοπλισμού του Κ.Φ.Α.Α. περιγράφονται σε συνημμένη βεβαίωση η οποία πιστοποιεί την
καταλληλόλητα και λειτουργικότητά τους

Παραδοτέα πράξης:

Λειτουργία του ΚΦΑΑ Πύργος, δυναμικότητας 33 Ασυνόδευτων Ανηλίκων σε 24ωρη βάση για 7 μέρες την εβδομάδα,
συμπεριλαμβανομένων γιορτών και αργιών και παροχή όλων των προβλεπόμενων υποστηρικτικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο θεσμικό πλαίσιο και την πρόσκληση.

Μετάβαση στο περιεχόμενο