Επιχορήγηση ΝΠ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ICSD) για την υλοποίηση του έργου “ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ”

Επιχορήγηση ΝΠ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ICSD) για την υλοποίηση του έργου “ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ”

Κωδικός Πράξης/MIS:

6001662

Ειδικός στόχος:

Νόμιμη μετανάστευση και ένταξη

Σχετικοί δείκτες:

O.2.3 Αριθμός συμμετεχόντων που έλαβαν στήριξη

Δικαιούχος/οι:

ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ICSD)

Προϋπολογισμός:

1244400 €

Κωδικός Δικαιούχου:

3050184

Ημερομηνία Έναρξης Πράξης:

01/08/2023

Ημερομηνία Λήξης Πράξης:

31/03/2025

Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Η Πράξη αφορά τη λειτουργία του ΚΦΑΑ με την επωνυμία «Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Ηγουμενίτσα», αριθμό μητρώου
64/09.03.2023 και με δυναμικότητα 40 θέσεων ασυνόδευτων ανήλικων αγοριών άνω των 12 ετών για το διάστημα από 01/08/2023 έως
31/07/2024, ήτοι 12 μηνών. Ωφελούμενοι της Πράξης είναι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι(ηλικίας έως 18 ετών). Για τους σκοπούς της Πράξης &
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.4939/2022(Α΄111).Ειδικότερα η λειτουργία της Πράξης θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με
Κωδικό: AMIF_019, &σύμφωνα με την ΚΥΑ187634/03.03.2023, η οποία τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 330659/23.6.2023.Το ΚΦΑΑ είναι δομή μακροχρόνιας φιλοξενίας που χρησιμοποιείται για τη φιλοξενία ασυνόδευτων ανηλίκων, λειτουργεί σε ενοικιαζόμενο κτίριο,
κατάλληλα διαμορφωμένο. Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο το ΚΦΑΑ εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Ευάλωτων Πολιτικών
και Θεσμικής Προστασίας, η οποία είναι αρμόδια τόσο για την εποπτεία&αξιολόγηση των ΚΦΑΑ όσο και για τη διαχείριση των αιτημάτων
στέγασης και τον συντονισμό κάθε ενέργειας τοποθέτησης ασυνόδευτων ανηλίκων σε θέσεις του ΚΦΑΑ. Επίσης, η Γενική Γραμματεία
Ευάλωτων Πολιτικών και Θεσμικής Προστασίας οργανώνει&τηρεί το Μητρώο Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του άρθρου
26τουν.4554/2018 (Α’130), στην οποία έχει καταγράφει το εν λόγω ΚΦΑΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’αρ.53346/26.1.2023 καθώς
και τη σχετική Εγκύκλιο (ΑΔΑ 66Θ646ΜΔΨΟ-Ρ4Ο).Το ΚΦΑΑ λειτουργεί προς όφελος των ασυνόδευτων ανηλίκων από το Διεθνές Κέντρο
για την Βιώσιμη Ανάπτυξη, το οποίο έχει αναλάβει τη λειτουργία του προσφέροντας υπηρεσίες&παροχές, όπως:η στέγαση πλήρως
εξοπλισμένων χώρων, υπηρεσίες σίτισης υγιεινής&καθαριότητας,η ψυχοκοινωνική υποστήριξη,η υγειονομική περίθαλψη,η νομική
συνδρομή,εκπαιδευτικές δραστηριότητες&επαγγελματική κατάρτιση,η διερμηνεία, πρόσβαση&μετακίνηση σε υπηρεσίες&δραστηριότητες
εκτός ΚΦΑΑ, η χρηματική ενίσχυση, ο ιματισμός, η κάλυψη ειδικών αναγκών υποδοχής&η ασφάλεια, καθώς&άλλες βασικές υπηρεσίες
προστασίας&φροντίδας στα ασυνόδευτα ανήλικα τέκνα(αγόρια άνω των 12 ετών).Το ΚΦΑΑ,λειτουργεί 7 μέρες την εβδομάδα, όλο το
εικοσιτετράωρο καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, συμπεριλαμβανομένων αργιών& Σαββατοκύριακου, παρέχοντας το ως άνω
περιγραφόμενο πλαίσιο παιδικής προστασίας.Το ΚΦΑΑ πληροί όλες τις λειτουργικές προδιαγραφές καθώς και τις προδιαγραφές για τους
χώρους που τίθενται από την ΚΥΑ187634/3.3.2023, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Οι παροχές του ΚΦΑΑ δεν περιορίζονται μόνο στη
στέγαση&τη σίτιση των ασυνόδευτων ανήλικων αλλά προσφέρονται&άλλου τύπου υπηρεσίες απαραίτητες για την επίτευξη της κοινωνικής
ενσωμάτωσης, σύμφωνα με την ανωτέρω ΚΥΑ.Βασικός στόχος της λειτουργίας του ΚΦΑΑ είναι η δημιουργία&παροχή ενός επαρκούς
πλαισίου φιλοξενίας, προστασίας&υποστήριξης, καθώς&η ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτονόμησης&ανεξαρτησίας για την προετοιμασία
μετάβασης των ανηλίκων σε άλλο πλαίσιο (αναδοχή, ημιαυτόνομη διαβίωση, δομές ενηλίκων),λαμβάνοντας υπόψη το κριτήριο της ηλικίας
και τις τυχόν ιδιαίτερες ανάγκες περιστάσεις και τις προσωπικές περιστάσεις (αναδοχή, ημιαυτόνομη διαβίωση, δομές ενηλίκων). Η
οργάνωση και λειτουργία του ΚΦΑΑ διέπεται από τις αρχές της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού των Ηνωμένων Εθνών,
της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου&του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ&συγκεκριμένα από τις αρχές:
α.του βέλτιστου συμφέροντος του κάθε ανηλίκου,β.της εμπιστευτικότητας&του σεβασμού της ιδιωτικής ζωής,γ.της συμμετοχής των
ανηλίκων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, μέσω της διαβούλευσης& της ελεύθερης έκφρασης της γνώμης τους σχετικά με οποιοδήποτε
θέμα τους αφορά,δ.του σεβασμού της αξιοπρέπειας,ε.της απαγόρευσης των διακρίσεων&στ.της διατήρησης της οικογενειακής ενότητας.

Παραδοτέα πράξης:

Λειτουργία του ΚΦΑΑ “Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Ηγουμενίτσα” δυναμικότητας 40 θέσεων ασυνόδευτων ανηλίκων σε
24ωρη βάση για 7 μέρες την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένων γιορτών και αργιών, και παροχή όλων των υποστηρικτικών υπηρεσιών
που προβλέπονται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο και την Πρόσκληση.

Μετάβαση στο περιεχόμενο