Επιχορήγηση Ν.Π. ΚΕΑΝ – ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου “Λειτουργία ΚΦΑΑ στη Λάρισα”

Επιχορήγηση Ν.Π. ΚΕΑΝ – ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου “Λειτουργία ΚΦΑΑ στη Λάρισα”

Κωδικός Πράξης/MIS:

6001666

Ειδικός στόχος:

Νόμιμη μετανάστευση και ένταξη

Σχετικοί δείκτες:

O.2.3 Αριθμός συμμετεχόντων που έλαβαν στήριξη

Δικαιούχος/οι:

ΚΕΑΝ-ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ

Προϋπολογισμός:

1026630 €

Κωδικός Δικαιούχου:

5040710

Ημερομηνία Έναρξης Πράξης:

01/08/2023

Ημερομηνία Λήξης Πράξης:

31/03/2025

Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Η πράξη αφορά στη λειτουργία Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων από το ΚΕΑΝ στη Λάρισα, με αριθμό μητρώου 138/06.07.2023 και δυναμικότητα 33 θέσεων (ηλικίας 10 έως και 18 ετών) για το διάστημα από 01.08.2023 ως 31.07.2024.
Το Έργο περιλαμβάνει την παροχή ασφαλούς και υγιεινής στέγασης και διαβίωσης άστεγων ασυνόδευτων ανήλικων αρρένων, την παροχή υποστηρικτικών και κοινωνικών υπηρεσιών, σε Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων δυναμικότητας 33 κλινών διαχωρισμένων σε 10 διακριτά υπνοδωμάτια, πληρώντας τις τεχνικές & λειτουργικές προδιαγραφές τέτοιου είδους Κέντρων.
Η υλοποίηση της Δράσης αφορά ένα (1) υποέργο και για την περίοδο από 01.08.2023 – 31.07.2024 σε μισθωμένο κτίριο στο κέντρο της Λάρισας επί της οδού πάροδος Γεωργιάδου 33.
Η δομή πληροί τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ.αρ.187634/23 της 31/03/2023 περί “Πλαίσιο Πρότυπων Κανόνων Λειτουργίας και Αδειοδότησης Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων”, και λειτουργεί σε 24ωρη βάση για 7 ημέρες την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένων γιορτών και αργιών.
Στο ΚΦΑΑ παρέχονται στέγαση, σίτιση και υποστηρικτικές υπηρεσίες από έμπειρο προσωπικό, οι οποίες διακρίνονται σε εκείνες που συνδέονται με την παροχή άμεσων υπηρεσιών, εκείνες που εξασφαλίζουν αποτελεσματική πρόσβαση σε υπηρεσίες, όπως η πρόσβαση στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα, και εκείνες που υποστηρίζουν τα παιδιά διασφαλίζοντας την προστασία των ατομικών και κοινωνικοοικονομικών δικαιωμάτων τους.

Παραδοτέα πράξης:

Τα παραδοτέα της Πράξης είναι η λειτουργία του ΚΦΑΑ ΚΕΑΝ Λάρισα, δυναμικότητας 33 Ασυνόδευτων ανηλίκων σε 24ωρη βάση για 7 μέρες την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένων γιορτών και αργιών, και παροχή όλων των προβλεπόμενων υποστηρικτικών υπηρεσιών από 01/08/2023 έως 31/07/2024, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και την Πρόσκληση.

Μετάβαση στο περιεχόμενο