Επιχορήγηση ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ για την υλοποίηση του έργου “Λειτουργία του ΚΦΑΑ – Νεφέλη 1”

Επιχορήγηση ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ για την υλοποίηση του έργου “Λειτουργία του ΚΦΑΑ – Νεφέλη 1”

Κωδικός Πράξης/MIS:

6001684

Ειδικός στόχος:

Νόμιμη μετανάστευση και ένταξη

Σχετικοί δείκτες:

O.2.3 Αριθμός συμμετεχόντων που έλαβαν στήριξη

Δικαιούχος/οι:

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Προϋπολογισμός:

1119960 €

Κωδικός Δικαιούχου:

3050840

Ημερομηνία Έναρξης Πράξης:

01/08/2023

Ημερομηνία Λήξης Πράξης:

31/03/2025

Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Η Πράξη αφορά στη λειτουργία του ΚΦΑΑ Νεφέλη 1 ΚΦΑΑ Νεφέλη 1 στον Πειραιά, με αριθμό μητρώου 117/11.4.2023 με δυναμικότητα 36 θέσεων, για την περίοδο 1 Αυγούστου 2023 μέχρι τις 31 Ιουλίου 2024.

Συνοπτικά, το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιγράφεται ως εξής:

 1. Εξασφάλιση της φιλοξενίας 36 ασυνόδευτων ανήλικων, 7 μέρες την εβδομάδα, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, συμπεριλαμβανομένων γιορτών και αργιών.
  2. Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης έγκειται ουσιαστικά στη δημιουργία ενός φιλόξενου πλαισίου διαβίωσης, προστασίας και υποστήριξης των παιδιών, καθώς και την ανάπτυξη δεξιοτήτων τους, την ικανότητα αυτονόμησης εν όψει της μετάβασης στην ενήλικη ζωή και το νέο πλαίσιο που συνεπάγεται αυτή. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο ωριμότητας κάθε παιδιού, τις ιδιαίτερες ανάγκες του και τις συγκεκριμένες περιστάσεις που χαρακτηρίζουν το παρόν του.
  3. Η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου εξασφαλίζεται από καταρτισμένο προσωπικό όλων των απαιτούμενων ειδικοτήτων (συντονιστή, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, εκπαιδευτικοί, φροντιστές, μάγειρες, διερμηνείς, διοικητικό προσωπικό, προσωπικό καθαριότητας, νοσηλευτή), το οποίο απασχολείται σε βάρδιες, αναλόγως την ειδικότητα και βάσει του ΦΕΚ Τεύχος Β 2125/31.3.2023. Κάθε μέλος του προσωπικού επιδιώκει την δημιουργία μιας προσωπικής σχέσης εμπιστοσύνης με το κάθε παιδί. Πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση συνεδρίες με τους κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους και εκπαιδευτικούς. Οι φροντιστές, μέσω της συνεχούς διαδραστικής σχέσης με τα παιδιά, εντοπίζουν τα ειδικά και ευαίσθητα θέματα που απασχολούν κάθε παιδί. Όλοι οι εργαζόμενοι στηρίζουν και ενθαρρύνουν τα παιδιά για να εκφράσουν τις απόψεις και τις επιθυμίες τους.
  4. Το φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνει τις ακόλουθες γενικές κατηγορίες υπηρεσιών: στέγαση, σίτιση, ψυχοκοινωνική υποστήριξη, υγειονομική περίθαλψη, νομική συνδρομή, εκπαιδευτικές δραστηριότητες, επαγγελματικό προσανατολισμό, επαγγελματική κατάρτιση, διερμηνεία, πρόσβαση στο υγειονομικό, προνοιακό και διοικητικό σύστημα της χώρα, μετακίνηση σε υπηρεσίες και δραστηριότητες εκτός ΚΦΑΑ, χρηματική ενίσχυση, ιματισμός, υγιεινή και καθαριότητα, κάλυψη ειδικών αναγκών υποδοχής και ασφάλεια.
  5. Συγκεκριμένα, το φυσικό αντικείμενο εξασφαλίζει μεταξύ άλλων τα κάτωθι βασικά σημεία:
  -Πρόσβαση σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και προώθησης στην απασχόληση, επαγγελματικές σχολές μαθητείας κ.ά., με σκοπό την ανάπτυξη δεξιοτήτων για την εύρεση εργασίας στην ενηλικίωση.
  -Ανάπτυξη βασικών, κοινωνικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων που συμβάλλουν τόσο στην προσωπική ενίσχυση του φιλοξενούμενου, όσο και στην κοινωνική του ένταξη.
  -Ανάπτυξη γλωσσικών και ψηφιακών δεξιοτήτων.
  -Ατομική φυσική και ψυχική ενδυνάμωση, ώστε το άτομο, ανάλογα με την ηλικία του, να καταστεί ικανό να καθορίσει τις απαραίτητες αποφάσεις του και να χαράξει πορεία για το μέλλον του.
  -Πρόσβαση σε δραστηριότητες αθλητισμού, δημιουργικής απασχόλησης και ψυχαγωγίας, με απώτερο σκοπό την καλλιέργεια της προσωπικότητας και την ψυχολογική ανάπτυξη, αλλά και την ενσωμάτωση στη ζωή της γειτονιάς και της πόλης, μέσα από τη δημιουργία διαύλων επικοινωνίας και ισότιμης συμμετοχής
  6. Η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου επιτυγχάνεται στο πλαίσιο των αρχών της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού των Ηνωμένων Εθνών, της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το καταστατικό και τον Χάρτη Αρχών και Αξιών του Κοινωνικού ΕΚΑΒ και την Πολιτική Παιδικής Προστασίας, οι οποίες εξασφαλίζουν:
  -Το βέλτιστο συμφέρον του κάθε ανηλίκου.
  -Της εμπιστευτικότητα και τον σεβασμό της ιδιωτικής του ζωής.
  -Της συμμετοχής των ανηλίκων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, μέσω της διαβούλευσης και της ελεύθερης έκφρασης της γνώμης τους σχετικά με οποιοδήποτε θέμα τους αφορά.
  -Τον σεβασμό της αξιοπρέπειας.
  -Της απαγόρευση των διακρίσεων.
  -Της διατήρηση της οικογενειακής ενότητας.

Παραδοτέα πράξης:

Λειτουργία του ΚΦΑΑ Νεφέλη 1, δυναμικότητας 36 ασυνόδευτων Ανηλίκων σε 24ωρη βάση για 7 μέρες την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένων γιορτών και αργιών και παροχή όλων των προβλεπόμενων υποστηρικτικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο θεσμικό πλαίσιο και την πρόσκληση.

Μετάβαση στο περιεχόμενο