Επιχορήγηση ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ για την υλοποίηση του έργου “Λειτουργία του ΚΦΑΑ – Καλλίστη 1”

Επιχορήγηση ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ για την υλοποίηση του έργου “Λειτουργία του ΚΦΑΑ – Καλλίστη 1”

Κωδικός Πράξης/MIS:

6001686

Ειδικός στόχος:

Νόμιμη μετανάστευση και ένταξη

Σχετικοί δείκτες:

O.2.3 Αριθμός συμμετεχόντων που έλαβαν στήριξη

Δικαιούχος/οι:

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Προϋπολογισμός:

933300 €

Κωδικός Δικαιούχου:

3050840

Ημερομηνία Έναρξης Πράξης:

01/08/2023

Ημερομηνία Λήξης Πράξης:

31/03/2025

Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Η πράξη αφορά στη λειτουργία του Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων “Καλλίστη 1” με αριθμό μητρώου 122/16.05.2023, στην Αττική, με δυναμικότητα 30 θέσεων για το διάστημα από 01.08.2023 έως 31.07.2024, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
Συνοπτικά, το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιγράφεται ως εξής:
1. Εξασφάλιση της φιλοξενίας 30 ασυνόδευτων ανήλικων, 7 μέρες την εβδομάδα, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, συμπεριλαμβανομένων γιορτών και αργιών.
2. Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης έγκειται ουσιαστικά στη δημιουργία ενός φιλόξενου πλαισίου διαβίωσης, προστασίας και υποστήριξης των παιδιών, καθώς και την ανάπτυξη δεξιοτήτων τους, την ικανότητα αυτονόμησης εν όψει της μετάβασης στην ενήλικη ζωή και το νέο πλαίσιο που συνεπάγεται αυτή. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο ωριμότητας κάθε παιδιού, τις ιδιαίτερες ανάγκες του και τις συγκεκριμένες περιστάσεις που χαρακτηρίζουν το παρόν του.
3. Η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου εξασφαλίζεται από καταρτισμένο προσωπικό όλων των απαιτούμενων ειδικοτήτων (συντονιστή, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, εκπαιδευτικοί, φροντιστές, μάγειρες, διερμηνείς, διοικητικό προσωπικό, προσωπικό καθαριότητας, νοσηλευτή), το οποίο απασχολείται σε βάρδιες, αναλόγως την ειδικότητα και βάσει της ΚΥΑ 187634/2023 (ΦΕΚ Β’ 2125/31.3.2023), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Κάθε μέλος του προσωπικού επιδιώκει την δημιουργία μιας προσωπικής σχέσης εμπιστοσύνης με το κάθε παιδί. Πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση συνεδρίες με τους κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους και εκπαιδευτικούς. Οι φροντιστές, μέσω της συνεχούς διαδραστικής σχέσης με τα παιδιά, εντοπίζουν τα ειδικά και ευαίσθητα θέματα που απασχολούν κάθε παιδί. Όλοι οι εργαζόμενοι στηρίζουν και ενθαρρύνουν τα παιδιά για να εκφράσουν τις απόψεις και τις επιθυμίες τους.
4. Το φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνει τις ακόλουθες γενικές κατηγορίες υπηρεσιών: στέγαση, σίτιση, ψυχοκοινωνική υποστήριξη, υγειονομική περίθαλψη, νομική συνδρομή, εκπαιδευτικές δραστηριότητες, επαγγελματικό προσανατολισμό, επαγγελματική κατάρτιση, διερμηνεία, πρόσβαση στο υγειονομικό, προνοιακό και διοικητικό σύστημα της χώρα, μετακίνηση σε υπηρεσίες και δραστηριότητες εκτός ΚΦΑΑ, χρηματική ενίσχυση, ιματισμός, υγιεινή και καθαριότητα, κάλυψη ειδικών αναγκών υποδοχής και ασφάλεια.
5. Συγκεκριμένα, το φυσικό αντικείμενο εξασφαλίζει μεταξύ άλλων τα κάτωθι βασικά σημεία:
-Πρόσβαση σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και προώθησης στην απασχόληση, επαγγελματικές σχολές μαθητείας κ.ά., με σκοπό την ανάπτυξη δεξιοτήτων για την εύρεση εργασίας στην ενηλικίωση.
-Ανάπτυξη βασικών, κοινωνικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων που συμβάλλουν τόσο στην προσωπική ενίσχυση του φιλοξενούμενου, όσο και στην κοινωνική του ένταξη.
-Ανάπτυξη γλωσσικών και ψηφιακών δεξιοτήτων.
-Ατομική φυσική και ψυχική ενδυνάμωση, ώστε το άτομο, ανάλογα με την ηλικία του, να καταστεί ικανό να καθορίσει τις απαραίτητες αποφάσεις του και να χαράξει πορεία για το μέλλον του.
-Πρόσβαση σε δραστηριότητες αθλητισμού, δημιουργικής απασχόλησης και ψυχαγωγίας, με απώτερο σκοπό την καλλιέργεια της προσωπικότητας και την ψυχολογική ανάπτυξη, αλλά και την ενσωμάτωση στη ζωή της γειτονιάς και της πόλης, μέσα από τη δημιουργία διαύλων επικοινωνίας και ισότιμης συμμετοχής
6. Η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου επιτυγχάνεται στο πλαίσιο των αρχών της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού των Ηνωμένων Εθνών, της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το καταστατικό και τον Χάρτη Αρχών και Αξιών του Κοινωνικού ΕΚΑΒ και την Πολιτική Παιδικής Προστασίας.

Παραδοτέα πράξης:

Λειτουργία του ΚΦΑΑ “Καλλίστη 1” δυναμικότητας 30 θέσεων ασυνόδευτων ανηλίκων σε 24ωρη βάση για 7 μέρες την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένων γιορτών και αργιών, και παροχή όλων των υποστηρικτικών υπηρεσιών που προβλέπονται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο και την Πρόσκληση.

Μετάβαση στο περιεχόμενο