Επιχορήγηση ΝΠ Διεθνής Οργανισμός Μεταναστεύσεως (ΔΟΜ) Αποστολή Ελλάδος για την υλοποίηση του έργου «Εφαρμογή των υποβοηθούμενων εθελούσιων επιστροφών και μέτρων επανένταξης καθώς και λειτουργία Δομής Φιλοξενίας αιτούντων εθελούσιας επιστροφής»

Επιχορήγηση ΝΠ Διεθνής Οργανισμός Μεταναστεύσεως (ΔΟΜ) Αποστολή Ελλάδος για την υλοποίηση του έργου «Εφαρμογή των υποβοηθούμενων εθελούσιων επιστροφών και μέτρων επανένταξης καθώς και λειτουργία Δομής Φιλοξενίας αιτούντων εθελούσιας επιστροφής»

Κωδικός Πράξης/MIS:

6001717

Ειδικός στόχος:

Επιστροφή

Σχετικοί δείκτες:

O.3.3 Αριθμός επιστρεφόντων που έλαβαν βοήθεια για την επανένταξη
R.3.6 Αριθμός οικειοθελώς επιστρεφόντων

Δικαιούχος/οι:

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ (ΟΠΣ): ΔΟΜ) ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΛΛΑΔΟΣ

Προϋπολογισμός:

52000000 €

Κωδικός Δικαιούχου:

613142145

Ημερομηνία Έναρξης Πράξης:

01/09/2023

Ημερομηνία Λήξης Πράξης:

30/06/2029

Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Η δράση υλοποιείται για 52 μήνες και ειδικότερα έως 31-12-2027 και αφορά στην ασφαλή και αξιοπρεπή επιστροφή δεκαεπτά χιλιάδων
(17,000) πολιτών τρίτων χωρών στις χώρες καταγωγής τους, συμβάλλει στη βιώσιμη επανένταξη χιλίων επτακοσίων (1.700)
επιστρεφόντων και παράσχει ασφαλή και αξιοπρεπή διαμονή σε χίλιους επτακόσιους (1.700) επωφελούμενους/ εγγεγραμμένους στην
Πράξη σε Δομή Φιλοξενίας μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικα30-06-2029σιών της επιστροφής τους.
Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ)-Αποστολή Ελλάδας, σε στενή συνεργασία με την Ελληνική Κυβέρνηση, προσφέρει
υποστήριξη σε υπηκόους τρίτων χωρών που βρίσκονται στην Ελλάδα και επιθυμούν να επιστρέψουν στις χώρες καταγωγής τους, μέσω
της διευκόλυνσης της εθελοντικής επιστροφής τους, της επανένταξής τους και της προσωρινής διαμονής τους σε Δομή Φιλοξενίας.
Οι υπήκοοι των τρίτων χωρών που πληρούν τις προυποθέσεις να επωφεληθούν από την υποστήριξη που θα προσφέρεται στο πλαίσιο
της Πράξης, ορίζονται στην σχετική Πρόσκληση (κωδ. Πρόσκλησης AMIF_016, σελ. 4-5) και είναι οι εξής:

1. Πολίτες τρίτων χωρών που ακόμα δεν έχουν ακόμη λάβει τελική αρνητική απόφαση σε σχέση με την αίτηση τους για παραμονή,
νόμιμη διαμονή ή/και διεθνή προστασία που προβλέπεται γι’ αυτούς σε ένα κράτος μέλος και μπορούν να επιλέξουν να κάνουν χρήση της
δυνατότητας οικειοθελούς επιστροφής,

2. Πολίτες τρίτων χωρών που απολαύουν δικαιώματος παραμονής, νόμιμης διαμονής ή/και διεθνούς προστασίας κατά την έννοια της
οδηγίας 2011/95/ΕΕ ή προσωρινής προστασίας κατά την έννοια της οδηγίας 2001/55/ΕΚ σε ένα κράτος μέλος, και οι οποίοι έχουν επιλέξει
να κάνουν χρήση της δυνατότητας οικειοθελούς επιστροφής,

3. Πολίτες τρίτων χωρών παρόντων σε κράτος μέλος οι οποίοι δεν πληρούν πλέον τις προϋποθέσεις εισόδου ή παραμονής σε
κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένων των υπηκόων τρίτων χωρών και των οποίων η απομάκρυνση έχει αναβληθεί σύμφωνα με το άρθρο
9 και το άρθρο 14 παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/115/ΕΚ.

Όπως ορίζεται στην Πρόσκληση, προτεραιότητα θα δίνεται σε υπηκόους που προέρχονται από χώρες για τις οποίες ο αριθμός των
αποφάσεων για επιστροφή είναι υψηλός, σε υπηκοότητες που παρουσιάζουν υψηλές εισροές ή χώρες για τις οποίες ο βαθμός
αναγνωρισιμότητας αναγκών διεθνούς προστασίας είναι χαμηλός ή/και χώρες με τις οποίες δεν υπάρχει συμφωνία επανεισδοχής με την
Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι χώρες: Πακιστάν, Αλγερία, Αίγυπτος, Γκάνα, Ιράκ, Ιράν, Μαρόκο,
Μπανγκλαντές, Γεωργία και Ινδία. Σημειώνεται εδώ, ότι ο ΔΟΜ, μέσω τακτικής επικοινωνίας με τα κεντρικά και τα περιφερειακά γραφεία
του Οργανισμού καθώς και με τις Αποστολές του ΔΟΜ σε τρίτες χώρες, δύναται να αναστείλει προσωρινά τις εθελοντικές επιστροφές και
τη βοήθεια επανένταξης σε κράτη και περιοχές όπου παράγοντες ασφάλειας όπως το γενικό επίπεδο ασφάλειας ή/και οι επιχειρησιακές
προκλήσεις, μπορεί να επηρεάσουν την παροχή της βοήθειας επιστροφής και επανένταξης. Η απόφαση του ΔΟΜ σχετικά με την αναστολή
ή την επανέναρξη των σχετικών δράσεων σε συγκεκριμένα κράτη ή περιοχές λαμβάνεται κατόπιν εσωτερικής διαδικασίας αξιολόγησης, της
οποίας ηγούνται τα Κεντρικά Γραφεία του ΔΟΜ σε συντονισμό με τα Περιφερειακά Γραφεία και τα αντίστοιχα Γραφεία στις εκάστοτε χώρες.

Παρακάτω αποτυπώνονται τα τρία (3) Υποέργα της Πράξης:
1. Υποέργο 1: Υποστήριξη των εθελούσιων επιστροφών
2. Υποέργο 2: Εφαρμογή και παρακολούθηση μέτρων επανένταξης
3. Υποέργο 3: Προσωρινή διαμονή σε Δομή Φιλοξενίας αιτούντων εθελούσιας επιστροφής.

Παραδοτέα πράξης:

Παροχή ενημέρωσης για τη δυνατότητα υποβοηθούμενης εθελοντικής επιστροφής και επανένταξης σε τριάντα χιλιάδες (30.000)
πολίτες τρίτων χωρών με απόκλιση ±10%. Σε περίπτωση απόκλισης κατά ±10% θα πρέπει να υπάρξει τεκμηριωμένη αιτιολόγηση και
έγκριση από τη Διαχειριστική Αρχή σε συνέχεια σύμφωνης γνώμης της Υπηρεσίας Ασύλου.
• Υποβοηθούμενη εθελούσια επιστροφή δεκαεπτά χιλιάδων (17.000) πολιτών τρίτων χωρών στις χώρες καταγωγής τους. Σε
περίπτωση απόκλισης κατά ±10% θα πρέπει να υπάρξει τεκμηριωμένη αιτιολόγηση και έγκριση από τη Διαχειριστική Αρχή σε συνέχεια
σύμφωνης γνώμης της Υπηρεσίας Ασύλου.
• Παροχή της βοήθειας επανένταξης σε χίλιους επτακόσιους (1.700) πολίτες τρίτων χωρών επιστρέφοντες στις χώρες καταγωγής
τους με απόκλιση ±10%. Σε περίπτωση απόκλισης κατά ±10% θα πρέπει να υπάρξει τεκμηριωμένη αιτιολόγηση και έγκριση από τη
Διαχειριστική Αρχή σε συνέχεια σύμφωνης γνώμης της Υπηρεσίας Ασύλου.
• Παροχή υπηρεσιών προσωρινής διαμονής στη Δομή Φιλοξενίας σε χίλιους επτακόσιους (1.700) πολίτες τρίτων χωρών
επιστρέφοντες στις χώρες καταγωγής τους με απόκλιση ±10%. Σε περίπτωση απόκλισης κατά ±10% θα πρέπει να υπάρξει τεκμηριωμένη
αιτιολόγηση και έγκριση από τη Διαχειριστική Αρχή σε συνέχεια σύμφωνης γνώμης της Υπηρεσίας Ασύλου.
• Δημιουργία ενός ενημερωτικού φυλλαδίου (σε 80.000 αντίτυπα) μεταφρασμένο σε εφτά (7) βασικές γλώσσες (Γαλλικά, Αραβικά,
Ουρντού, Φαρσί-Νταρί, Κιρμαντζί, Σαρανί, Παστούν) και οποιαδήποτε άλλη γλώσσα/διάλεκτο κατανοούν οι δυνητικά επωφελούμενοι της
πράξης, το οποίο θα διανέμεται στους δυνητικά επωφελούμενους, καθώς και σε συνεργαζόμενους φορείς, που μπορούν να
επικοινωνήσουν την επιλογή της εθελούσιας επιστροφής και επανένταξης (π.χ. Υπηρεσία Ασύλου, Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης,
Ελληνική Αστυνομία, Προξενικές Αρχές κ.α.)
• Δημιουργία και παραγωγή μιας αφίσας (σε 2.000 αντίτυπα)
• Παραγωγή ενημερωτικών φυλλαδίων (σε 100 αντίτυπα) σε γραφή Braille με σκοπό την παροχή ενημέρωσης σε άτομα που
πάσχουν από σοβαρά προβλήματα όρασης/τύφλωση.
• 16 διαφημιστικές καταχωρήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή/και σε έντυπα μέσα τα οποία χρησιμοποιούνται από την ομάδα
στόχο,
• Καμπάνια με υπαίθριες διαφημίσεις (π.χ. αφίσες σε διαφημιστικά πλαίσια/πινακίδες Μέσων Μαζικής Μεταφοράς) σε σημεία της
Αττικής,
• Παραγωγή προωθητικού υλικού της Πράξης (π.χ. γιλέκα, τσάντες, T-shirts, μπρελόκ κ.α.),
• Είκοσι (20) ενημερωτικές εκστρατείες/ εκδηλώσεις σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας όπου συγκεντρώνεται σημαντικός αριθμός
πολιτών τρίτων χωρών,
• Τέσσερα (4) σεμινάρια ή/και συνέδρια στην Αττική με κύρια θεματική τις εθελούσιες επιστροφές και την επανένταξη,
• Έξι (6) εκπαιδευτικά ταξίδια ή/και επισκέψεις ανταλλαγής εμπειριών και μελέτης καλών πρακτικών σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ και
σε τρίτες χώρες που υλοποιούν δράσεις εθελούσιων επιστροφών και εναλλακτικών της κράτησης μέτρων,
• Παροχή ενός οικονομικού βοηθήματος ύψους χιλίων (1.000) ευρώ σε κάθε ωφελούμενο που θα εγγραφεί στην Πράξη στην
ηπειρωτική Ελλάδα και πεντακοσίων (500) ευρώ σε κάθε ωφελούμενο που θα εγγραφεί στην Πράξη στα νησιά.
• Δύο (2) επισκέψεις παρακολούθησης επανένταξης σε τρίτες χώρες. Οι χώρες όπου θα πραγματοποιηθούν οι επισκέψεις θα
επιλεγούν μαζί με τη Διαχειριστική Αρχή και μπορούν να συμμετέχουν εκπρόσωποί τους.

Μετάβαση στο περιεχόμενο