Επιχορήγηση ΝΠ THE HOME PROJECT ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ για την υλοποίηση του έργου “Λειτουργία ΚΦΑΑ Pugad”

Επιχορήγηση ΝΠ THE HOME PROJECT ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ για την υλοποίηση του έργου “Λειτουργία ΚΦΑΑ Pugad”

Κωδικός Πράξης/MIS:

6001719

Ειδικός στόχος:

Νόμιμη μετανάστευση και ένταξη

Σχετικοί δείκτες:

O.2.3 Αριθμός συμμετεχόντων που έλαβαν στήριξη

Δικαιούχος/οι:

THE HOME PROJECT ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Προϋπολογισμός:

373320 €

Κωδικός Δικαιούχου:

3050836

Ημερομηνία Έναρξης Πράξης:

01/08/2023

Ημερομηνία Λήξης Πράξης:

31/03/2025

Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Η πράξη αφορά τη λειτουργία ΚΦΑΑ “Pugad” στην Αθήνα με αριθμό μητρώου 113/07.06.2023 και δυναμικότητα 12 θέσεων για το χρονικό
διάστημα 01.08.2023 – 31.07.2024.
Το ΚΦΑΑ λειτουργεί ως απάντηση στην επιτακτική ανάγκη για στέγαση των ασυνόδευτων ανηλίκων που καταφθάνουν στην Ελληνική
επικράτεια.

Το ΚΦΑΑ λειτουργεί ήδη από τον Οκτώβριο 2019 με ίδια χρηματοδότηση και έχει δυναμικότητα 12 θέσεων/κλινών, φιλοξενώντας
φιλοξενώντας κορίτσια ηλικίας 12 ετών και άνω και ανήλικες μητέρες με τα παιδιά τους.
Η λειτουργία του ΚΦΑΑ γίνεται, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Πλαίσιο Πρότυπων Κανόνων Λειτουργίας και Αδειοδότησης Κέντρων
Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (Π.Κ.Λ.Α.), βάσει της υπ’ αριθμ. 187634/2023 ΚΥΑ (Β’ 2125) και των μεταβατικών διατάξεων αυτής,
καθώς και όσων ορίζονται στην υπ’ αρ. 53346/26.01.2023 εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Ευάλωτων Πολιτών και Θεσμικής Προστασίας
(ΑΔΑ 66Θ646ΜΔΨΟ-Ρ4Ο), που επισυνάπτεται στην πρόσκληση υπ’ αρ. πρωτ 294845/08.06.2023 (Κωδ. 019), καθώς και στην ισχύουσα
εθνική και κοινοτική νομοθεσία.
Όλες οι διαδικασίες παραπομπής ακολουθούν τις εθνικές διαδικασίες, καθώς και τις οδηγίες της Ε.Ε. για τη λειτουργία των ΚΦΑΑ. Οι
ασυνόδευτοι ανήλικοι παραπέμπονται στο ΚΦΑΑ µέσω μέσω της Μονάδας Διαχείρισης Αιτημάτων Στέγασης και Μετεγκαταστάσεων που
ανήκει στην Γενική Γραμματεία Ευάλωτων Πολιτών και Θεσμικής Προστασίας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, κατόπιν
εισαγγελικής παραγγελίας και εντολής
Το ΚΦΑΑ στελεχώνεται από άτομα συγκεκριμένων ειδικοτήτων, ώστε να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία της:
• Συντονιστής
• Κοινωνικούς λειτουργούς
• Ψυχολόγους
• Εκπαιδευτικούς
• Νομικός Σύμβουλος/Δικηγόρος
• Διερμηνέας
• Νοσηλευτής
• Μάγειρες
• Υπεύθυνους Καθημερινής Φροντίδας (φροντιστές)
• Διοικητικά Υπεύθυνος
• Άτομο Καθαρισμού

Οι υπηρεσίες που παρέχονται στο ΚΦΑΑ, όπως περιγράφονται στον ΕΚΛ του ΚΦΑΑ, πέραν της στέγασης, περιλαμβάνουν:
• κάλυψη βασικών αναγκών διαβίωσης (σίτιση, υγιεινή και καθαριότητα, ασφάλεια)
• ψυχοκοινωνική υποστήριξη
• υπηρεσίες υγείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
• νομική συμβουλευτική/συνδρομή
• εκπαιδευτικές δραστηριότητες / εκμάθηση ελληνικών, αγγλικών και άλλων μαθημάτων/ενισχυτική διδασκαλία
• επαγγελματική κατάρτιση
• διερμηνεία / υπηρεσίες διαμεσολάβησης
• πρόσβαση και δωρεάν μετακίνηση σε δραστηριότητες εκτός ΚΦΑΑ (πολιτισμικές, αθλητικές, ψυχαγωγικές κοκ)
• ενίσχυση δεσμών με την τοπική κοινότητα
• χρηματική ενίσχυση (χαρτζιλίκι/pocket money)
• ιματισμός και προσωπικά είδη υγιεινής
• κάλυψη ειδικών αναγκών αποδοχής
• συνδεσιμότητα – πρόσβαση στο διαδίκτυο

Μέσα από τη λειτουργία του ΚΦΑΑ επιχειρείται να δημιουργηθούν οι συνθήκες εκείνες, οι οποίες προστατεύουν τις ασυνόδευτες ανήλικες
και τα μωρά τους από όλους τους κινδύνους, σε σταθερό και προστατευμένο περιβάλλον και µε βασικό και κύριο σκοπό την ομαλή τους
ένταξη στο κοινωνικό και πολιτισμικό συγκείμενο της Ελλάδας και της ΕΕ και την επανασύνδεση µε τις οικογένειές τους όπου αυτό έχει
εφαρμογή και αποτελεί την επιλογή και βέλτιστο συμφέρον του κάθε παιδιού. Η συντονιστής, η επιστημονική ομάδα και το υποστηρικτικό
προσωπικό του ΚΦΑΑ, έχει και την ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας του ΚΦΑΑ, την παρακολούθηση και υποστήριξη των αναγκών των
φιλοξενούμενων και, ασφαλώς, τη διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών που αφορούν στην παιδική προστασία, την ένταξη ή επανασύνδεση
των ασυνόδευτων ανηλίκων µε την οικογένειά τους όπου αυτή και αν βρίσκεται, µε βάση το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού. Ο επιστημονικά
υπεύθυνος του ΚΦΑΑ είναι επιφορτισμένος με την εποπτεία και παρακολούθηση του επιστημονικού έργου, τη συνεχή εκπαίδευση
αξιολόγηση και παρακολούθηση του επιστημονικού προσωπικού, ενώ αποτελεί το σημείο αναφοράς και λογοδοσίας αυτού.

Παραδοτέα πράξης:

Λειτουργία του “ΚΦΑΑ Pugad” δυναμικότητας 12 θέσεων ασυνόδευτων ανηλίκων σε 24ωρη βάση για 7 μέρες την εβδομάδα,
συμπεριλαμβανομένων γιορτών και αργιών, και παροχή όλων των υποστηρικτικών υπηρεσιών που προβλέπονται στο ισχύον θεσμικό
πλαίσιο και την Πρόσκληση

Μετάβαση στο περιεχόμενο