Επιχορήγηση ΝΠ ΣΜΑΝ – Σύλλογος Μερίμνης Ανηλίκων και Νέων για την υλοποίηση του Έργου ” Κ.Φ.Α.Α. Σταθμός Εφήβων”

Επιχορήγηση ΝΠ ΣΜΑΝ – Σύλλογος Μερίμνης Ανηλίκων και Νέων για την υλοποίηση του Έργου ” Κ.Φ.Α.Α. Σταθμός Εφήβων”

Κωδικός Πράξης/MIS:

6001722

Ειδικός στόχος:

Νόμιμη μετανάστευση και ένταξη

Σχετικοί δείκτες:

O.2.3 Αριθμός συμμετεχόντων που έλαβαν στήριξη

Δικαιούχος/οι:

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΡΙΜΝΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ

Προϋπολογισμός:

497759 €

Κωδικός Δικαιούχου:

1611204

Ημερομηνία Έναρξης Πράξης:

01/08/2023

Ημερομηνία Λήξης Πράξης:

31/03/2025

Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Η δράση αφορά στη λειτουργία του Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, “Σταθμός Εφήβων” στην Αττική με αριθμό μητρώου
61/21.03.2023, με δυναμικότητα 17 θέσεων, για την περίοδο από 1 Αυγούστου 2023 μέχρι τις 31 Ιουλίου 2024.
Στον Σταθμό Εφήβων φιλοξενούνται 17 ασυνόδευτοι ανήλικοι, ηλικίας 12- 18 ετών, στα οποία παρέχονται υπηρεσίες στέγασης, σίτισης και ένδυσης, ιατρικής, φαρμακευτικής και υγειονομικής περίθαλψης, συμβουλευτικής, ψυχολογικής υποστήριξης και πληροφόρησης, εκπαιδευτικές δραστηριότητες και επαγγελματική κατάρτιση, πρόσβαση και μετακίνηση σε υπηρεσίες και δραστηριότητες εκτός ΚΦΑΑ, χρηματική ενίσχυση, νομική υποστήριξη και διερμηνεία, υγιεινή και καθαριότητα, κάλυψη ειδικών αναγκών υποδοχής και η ασφάλεια.
Οι παραπάνω υπηρεσίες, πέραν των βασικών αναγκών στέγασης, σίτισης και ένδυσης των ωφελουμένων, αφορούν στην κάλυψη μιας
σειράς άλλων αναγκών τους, οι οποίες σχετίζονται με την ανάπτυξη και την κοινωνική τους ένταξη και εντάσσονται σε ένα πλαίσιο
πολύπλευρης υποστήριξης των ασυνόδευτων ανηλίκων με την προοπτική της ισότιμης κοινωνικής συμμετοχής και ένταξής τους στην
ελληνική κοινωνία. Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας, η Πολιτική Παιδικής Προστασίας και ο Κώδικας δεοντολογίας έχουν εκπονηθεί
σύμφωνα με το υπάρχον ελληνικό και ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο και επιπλέον αποτυπώνουν την εμπειρία της ομάδας έργου καθώς και το
όραμα του ΣΜΑΝ για σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και ισότιμη κοινωνική ένταξη.
Η δομή (Κ.Φ.Α.Α) βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, και υπάρχει εύκολη προσβασιμότητα σε δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες (π.χ υγείας,
Υπηρεσία Ασύλου, εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες ) είτε με μέσα μαζικής μεταφοράς είτε με τα πόδια.
Ο Σταθμός Εφήβων είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανήλικών της υπό στοιχεία
Δ11/οικ.26945/1074/12.6.2019 υπουργικής απόφασης (Β΄ 2399 με αριθμό μητρώου 61_21/03/2023.
Επίσης ο Σύλλογος Μερίμνης Ανηλίκων και Νέων είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων
με αριθμό Μητρώου 1149.
Ο Σύλλογος Μερίμνης Ανηλίκων και Νέων ιδρύθηκε το 1924 για υποστηρίξει γυναίκες και παιδιά πρόσφυγες από την Μικρά Ασία. Διαχρονικά
το έργο του Συλλόγου προσαρμόστηκε και κλήθηκε να καλύψει τις εκάστοτε κοινωνικές ανάγκες πάντα μέσα από εξειδικευμένη, σύγχρονη
και υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών με κύρια χαρακτηριστικά το σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και τη φροντίδα οικογενειακού
τύπου. Έως σήμερα πάνω από 2500 νέοι ποικίλων κοινωνικών αναγκών και εθνικοτήτων έχουν φιλοξενηθεί στον Σταθμό Εφήβων, δομή
φιλοξενίας που λειτουργεί υπό την εποπτεία ενός εφταμελές διοικητικού συμβουλίου.

Παραδοτέα πράξης:

Λειτουργία του ΚΦΑΑ Σταθμός Εφήβων, δυναμικότητας 17 ασυνόδευτων ανηλίκων σε 24ωρη βάση για 7 μέρες την εβδομάδα,
συμπεριλαμβανομένων γιορτών και αργιών, και παροχή όλων των υποστηρικτικών υπηρεσιών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ισχύον
θεσμικό πλαίσιο και την πρόσκληση.

Μετάβαση στο περιεχόμενο