Επιχορήγηση ΝΠ ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ- ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ για την υλοποίηση του έργου “Λειτουργία Κ.Φ.Α.Α. ΘΗΡΑΣ”

Επιχορήγηση ΝΠ ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ- ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ για την υλοποίηση του έργου “Λειτουργία Κ.Φ.Α.Α. ΘΗΡΑΣ”

Κωδικός Πράξης/MIS:

6001724

Ειδικός στόχος:

Νόμιμη μετανάστευση και ένταξη

Σχετικοί δείκτες:

O.2.3 Αριθμός συμμετεχόντων που έλαβαν στήριξη

Δικαιούχος/οι:

ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ- ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Προϋπολογισμός:

1244400 €

Κωδικός Δικαιούχου:

6314036

Ημερομηνία Έναρξης Πράξης:

01/08/2023

Ημερομηνία Λήξης Πράξης:

31/03/2025

Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Η πράξη αφορά στη λειτουργία του ΚΦΑΑ Θήρας με αριθμό μητρώου 137/06.07.2023 και δυναμικότητα 40 θέσεων για το διάστημα απο
01/08/2023 ώς 31/07/2024.
Η Δομή δημιουργήθηκε ως απάντηση στην επιτακτική ανάγκη για στέγαση των ασυνόδευτων ανηλίκων που καταφθάνουν στην Ελληνική
επικράτεια, με ικανότητα φιλοξενίας 40 ασυνόδευτων ανήλικων ως 18 ετών.Η Δομή Φιλοξενίας ανήκει στις δομές μακροχρόνιας φιλοξενίας που χρησιμοποιούνται για τη φιλοξενία ασυνόδευτων ανηλίκων, λειτουργούν σε δημόσια ή ιδιωτικά κτήρια, κατάλληλα διαμορφωμένα.
Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο τα Κ.Φ.Α.Α. εποπτεύονται από την Γενική Γραμματεία Ευάλωτων Πολιτών και Θεσμικής Προστασίας,
η οποία είναι αρμόδια τόσο για την εποπτεία και αξιολόγηση των εν λόγω δομών όσο και για τη διαχείριση των αιτημάτων στέγασης και τον
συντονισμό κάθε ενέργειας τοποθέτησης ασυνόδευτων ανηλίκων σε θέσεις των Κ.Φ.Α.Α. Επίσης, η Γενική Γραμματεία Ευάλωτων Πολιτών
και Θεσμικής Προστασίας οργανώνει και τηρεί το Μητρώο Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του άρθρου 26 του ν. 4554/2018 (Α’
130), στο οποίο πρέπει να καταγράφονται τα Κ.Φ.Α.Α., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 53346/26.01.2023 εγκύκλιο της (ΑΔΑ
66Θ646ΜΔΨΟ-Ρ4Ο).
Ωφελούμενοι της πράξης είναι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι (ηλικίας έως 18 ετών). Για τους σκοπούς της πράξης και σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο ν. 4939/2022 (Α΄111), «ασυνόδευτος ανήλικος» είναι ο ανήλικος, ο οποίος φθάνει στην Ελλάδα χωρίς να συνοδεύεται από πρόσωπο
που ασκεί, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, τη γονική του μέριμνα ή την επιμέλειά του ή από ενήλικο συγγενή που ασκεί στην πράξη τη
φροντίδα του και για όσο χρόνο η άσκηση των καθηκόντων αυτών δεν έχει ανατεθεί σε κάποιο άλλο πρόσωπο, σύμφωνα με τον νόμο. Στον
ορισμό αυτόν περιλαμβάνεται και ο ανήλικος που παύει να συνοδεύεται μετά την είσοδό του στην Ελλάδα.
Η Δομή από την έναρξη της λειτουργίας της στελεχώνεται από άτομα συγκεκριμένων ειδικοτήτων και αρμοδιοτήτων, ώστε να εξασφαλίζεται
η εύρυθμη λειτουργία της σε 24ωη βάση κατ’ αναλογία και με τα προσόντα που περιγράφονται στο Πλαίσιο Πρότυπων Κανόνων Λειτουργίας
και Αδειοδότησης Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων.
Στους φιλοξενούμενους ασυνόδευτους ανηλίκους προσφέρονται υπηρεσίες και παροχές, όπως είναι κατ’ ελάχιστον η στέγαση, η σίτιση, η
ψυχοκοινωνική υποστήριξη, η υγειονομική περίθαλψη, η νομική συνδρομή, εκπαιδευτικές δραστηριότητες και επαγγελματική κατάρτιση, η
διερμηνεία, πρόσβαση και μετακίνηση σε υπηρεσίες και δραστηριότητες εκτός ΚΦΑΑ, η χρηματική ενίσχυση, ο ιματισμός, η υγιεινή και
καθαριότητα, η κάλυψη ειδικών αναγκών υποδοχής και η ασφάλεια και επιπροσθέτως :
• Υπηρεσίες διαμεσολάβησης
• Εκμάθηση ελληνικών / αγγλικών και άλλων μαθημάτων / ενισχυτική διδασκαλία
• Δημιουργική απασχόληση
• Οργάνωση διαπολιτισμικών δραστηριοτήτων
Παράλληλα, παρέχεται στους ωφελούμενους ιατροφαρμακευτική και νοσηλευτική υποστήριξη τόσο μέσω του Νοσηλευτή του ΚΦΑΑ και του
συνεργαζόμενου παιδιάτρου του Φορέα όσο και µέσω πρόσβασης στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας ή και σε ιδιώτες ιατρούς όπου συγκεκριμένες
ειδικότητες ή εξετάσεις δεν καλύπτονται από το Δημόσιο Σύστημα Υγείας ή όπου η πρόσβαση είναι χρονικά τόσο απομακρυσμένη που να
δημιουργεί εύλογους κινδύνους για την υγεία των παιδιών.
Το επιστημονικό, διοικητικό και διευθυντικό προσωπικό έχει την ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας της Δομής, την παρακολούθηση και
υποστήριξη των αναγκών των φιλοξενούμενων και, ασφαλώς, τη διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών που αφορούν στην προστασία, την
ένταξη ή επανασύνδεση του ασυνόδευτου ανηλίκου µε την οικογένειά του, όπου αυτή και αν βρίσκεται, µε βάση το βέλτιστο συμφέρον του
παιδιού.

Παραδοτέα πράξης:

Λειτουργία του ΚΦΑΑ ΘΗΡΑΣ, δυναμικότητας 40 Ασυνόδευτων ανηλίκων σε 24ωρη βάση για 7 μέρες την εβδομάδα,
συμπεριλαμβανομένων γιορτών και αργιών, και παροχή όλων των υποστηρικτικών υπηρεσιών που προβλέπονται στο ισχύον θεσμικό
πλαίσιο και την Πρόσκληση.

Μετάβαση στο περιεχόμενο