Επιχορήγηση του Δήμου Βοΐου για την υλοποίηση του έργου “Λειτουργία ΚΦΑΑ Πενταλόφου”

Επιχορήγηση του Δήμου Βοΐου για την υλοποίηση του έργου “Λειτουργία ΚΦΑΑ Πενταλόφου”

Κωδικός Πράξης/MIS:

6001741

Σχετικοί δείκτες:

O.2.3 Αριθμός συμμετεχόντων που έλαβαν στήριξη

Δικαιούχος/οι:

ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ

Προϋπολογισμός:

1171200 €

Κωδικός Δικαιούχου:

40127174

Ημερομηνία Έναρξης Πράξης:

01/08/2023

Ημερομηνία Λήξης Πράξης:

31/03/2025

Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Η δράση αφορά στη λειτουργία του Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (ΚΦΑΑ) στο Δήμο Βοΐου (Αρ. μητρώου ΚΦΑΑ 140/2023) με δυναμικότητα 40 θέσεων για το διάστημα από 01/08/2023 έως 31/07/2024. Στη Δομή φιλοξενούνται ανήλικα κορίτσια άνω των 10 ετών, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις στέγασης των προτύπων Κανόνων Λειτουργίας και Αδειοδότησης Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (ΚΦΑΑ) που προβλέπονται στην υπ’ αρ. 187634/2023 ΚΥΑ, όπως έχει τροποποηθεί και ισχύει.
Βασικοί στόχοι της Δράσης είναι η δημιουργία πλαισίου στήριξης και φροντίδας για τα ασυνόδευτα ανήλικα, η ένταξη τους στο εκπαιδευτικό σύστημα και η κοινωνική ενσωμάτωση της ευάλωτης ομάδας των ασυνόδευτων ανηλίκων.
Η δράση δεν περιορίζεται μόνο στη στέγαση και σίτιση των ασυνόδευτων ανηλίκων, αλλά προσφέρονται υποστηρικτικές υπηρεσίες απαραίτητες για την επίτευξη της κοινωνικής ενσωμάτωσης σύμφωνα με το Πλαίσιο Πρότυπων Κανόνων Λειτουργίας και Αδειοδότησης ΚΦΑΑ. Για την εύρυθμη λειτουργία του ΚΦΑΑ προβλέπεται η στελέχωση με τις αναγκαίες ειδικότητες στην απαιτούμενη αναλογία, ήτοι
κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, νοσηλευτή, υπεύθυνους καθημερινής φροντίδας, προσωπικό καθαριότητας, μάγειρες, διερμηνείς, εκπαιδευτικούς διοικητικά υπευθύνους, συντονιστή και δικηγόρο. Με την παράλληλη υποστήριξη από το προσωπικό και την υλοποίηση δράσεων ένταξης στην αγορά εργασίας, δύναται να μεγιστοποιηθεί η ωφέλεια του προγράμματος, καθώς δεν θα αποβλέπει μόνο στην αποκλειστική βραχυπρόθεσμη κάλυψη των βασικών αναγκών, αλλά ταυτόχρονα θα εστιάζει στην επίλυση των βαθύτερων αιτιών, προσδίδοντας μακροχρόνιο θετικό αντίκτυπο.

Παραδοτέα πράξης:

Παραδοτέα της δράσης είναι η λειτουργία της δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων σε 24ωρη βάση για 7 μέρες την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένων γιορτών και αργιών, και η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στις φιλοξενούμενες της δομής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση (Κωδ. ΑΜΙF_019 1646) και το συναφές θεσμικό πλαίσιο.

Μετάβαση στο περιεχόμενο