Ειδική Δράση PROCAP / Προστασία θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, ανάπτυξη ικανοτήτων και υποστήριξη σε βασικούς κοινωνικούς εταίρους» με Κωδικό ΟΠΣ 6002554 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Πρόγραμμα Ελλάδας – Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2021-2027

Ειδική Δράση PROCAP / Προστασία θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, ανάπτυξη ικανοτήτων και υποστήριξη σε βασικούς κοινωνικούς εταίρους» με Κωδικό ΟΠΣ 6002554 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Πρόγραμμα Ελλάδας – Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2021-2027

Κωδικός Πράξης/MIS:

6002554

Ειδικός στόχος:

«SO2 – Νόμιμη Μετανάστευση και Ένταξη»

Σχετικοί δείκτες:

O.2.3, O.2.3.3 Αριθμός συμμετεχόντων που έλαβαν στήριξη εκ των οποίων αριθμός συμμετεχόντων που έλαβαν προσωπική επαγγελματική καθοδήγηση,
R.2.9 Αριθμός συμμετεχόντων που δηλώνουν ότι η δραστηριότητα ήταν χρήσιμη για την ένταξή τους

Δικαιούχος/οι:

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ

Προϋπολογισμός:

522062 €

Κωδικός Δικαιούχου:

5041311

Ημερομηνία Έναρξης Πράξης:

01/01/2024

Ημερομηνία Λήξης Πράξης:

31/12/2025

Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Η Ελλάδα είναι ένα από τα κύρια σημεία εισόδου των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων στην Ευρώπη. Οι πληθυσμοί που πλήττονται από τον εκτοπισμό και οι άνθρωποι που διαφεύγουν από διώξεις είναι μεταξύ εκείνων που κινδυνεύουν περισσότερο από την εμπορία ανθρώπων. Παρόλο που η Οδηγία της ΕΕ για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων θεσπίζει ένα ισχυρό σύστημα παροχής βοήθειας και υποστήριξης για την προστασία των θυμάτων, στην Ελλάδα υπάρχουν προκλήσεις όσον αφορά την πρόσβαση στη δικαιοσύνη και την ποιοτική υποστήριξη των θυμάτων και των οικογενειών τους. Επιπλέον, η παρατεταμένη ένοπλη σύρραξη στην Ουκρανία είχε ως αποτέλεσμα τον μαζικό εκτοπισμό ανθρώπων που αναζητούν καταφύγιο σε γειτονικές χώρες. Σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία την 03.09.2023 η Ελλάδα έχει ήδη υποδεχθεί 19,676 άτομα κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτέμβρη 2023 , η πλειονότητα των οποίων είναι γυναίκες και παιδιά. Παρόλο που οι αρχές έχουν δημιουργήσει ένα σύστημα που εγγυάται την προσωρινή προστασία του εκτοπισμένου πληθυσμού, οι κίνδυνοι που σχετίζονται με την ασφάλεια, την εκμετάλλευση και την κακοποίηση παραμένουν υψηλοί, ιδίως μεταξύ των γυναικών και των παιδιών. Αξίζει να αναγνωριστεί ότι η δυνατότητα απόκρισης των ΜΚΟ, καθώς και των δημόσιων υπηρεσιών, δέχεται μεγάλη πίεση λόγω των συνεχιζόμενων εκτοπισμών στην ευρύτερη περιοχή μέσα και γύρω από την Ευρώπη, ως αποτέλεσμα των συγκρούσεων και του πολέμου. Οι ανάγκες για ψυχοκοινωνική υποστήριξη, νομική βοήθεια, πρόσβαση στη δικαιοσύνη (συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης, της πρόσβασης σε διαδικασίες έκδοσης νομιμοποιητικών εγγράφων κ.λπ.), πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, ασφαλή στέγαση, εργασιακή συμβουλευτική και εκμάθηση γλωσσών, παραμένουν υψηλές, ενώ οι επαγγελματίες στα κύρια αστικά κέντρα, την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, εντοπίζουν κενά στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών. Στο πλαίσιο της παρούσας πράξης, η DRC Greece, το ΚΜΟΠ και το SolidarityNow -ΜΚΟ με εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών σε υπηκόους τρίτων χωρών- και το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) ενώνουν τις δυνάμεις τους με στόχο να αυξήσουν το προστατευτικό περιβάλλον, δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα στα θύματα εμπορίας ανθρώπων να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους και να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους. Ακολουθώντας μια προσέγγιση βασισμένη στα δικαιώματα, η Κοινοπραξία θέτει τις γυναίκες και τα παιδιά στο επίκεντρο της αντιμετώπισης της εμπορίας ανθρώπων στην Ελλάδα παρέχοντας μια ολοκληρωμένη δέσμη υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της ψυχοκοινωνικής, υλικής και νομικής υποστήριξης, η οποία συμπληρώνεται από υπηρεσίες διερμηνείας και συνοδείας, με συντονισμένο τρόπο και κάτω από την αιγίδα του Εθνικού Μηχανισμού Αναφοράς για την Προστασία Θυμάτων εμπορίας Ανθρώπων (ΕΜΑ). Συγκεκριμένα, κινητές διεπιστημονικές ομάδες θα προσφέρουν σχετικές υπηρεσίες σε περίπου 150 θύματα (ή δυνητικά θύματα) εμπορίας ανθρώπων που διαβιούν σε δομές φιλοξενίας ΠΤΧ και αστικά περιβάλλοντα στις περιοχές της Αττικής και της Κεντρικής Μακεδονίας. Επιπλέον, θα υλοποιηθεί μια στοχευμένη εκπαιδευτική παρέμβαση, μέσω 15 εκπαιδευτικών εργαστήριων, με στόχο την ανάπτυξη ικανοτήτων έγκαιρου εντοπισμού και ταυτοποίησης θυμάτων εμπορίας ανθρώπων 180 επαγγελματιών σε βασικούς τομείς (Ξενοδοχειακός τομέας, Πολιτική Αεροπορία, δημόσιες συγκοινωνίες, Επιθεώρηση Εργασίας, σχολικές κοινότητες, Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης στο πλαίσιο του ασύλου), έτσι ώστε να καταστούν ενεργοί παράγοντες/δρώντες στη διαδικασία των μηχανισμών έγκαιρης παρέμβασης και προστασίας των θυμάτων.

Παραδοτέα πράξης:

Ποσοτικοποιημένα αποτελέσματα και δείκτες εκροών ΠΕ1 – Διαχείριση, συντονισμός και παρακολούθηση έργου

– Ολοκληρώθηκαν 9 συναντήσεις συντονισμού
– Παραδόθηκε 1 Πλάνο παρακολούθησης, αξιολόγησης, υπευθυνότητας και βελτίωσης ποιότητας.
– Παραδόθηκε 1 Αναφορά Βελτίωσης ποιότητας.

ΠΕ2 – Παροχή ολοκληρωμένης υποστήριξης και ποιοτικών υπηρεσιών σε θύματα και δυνητικά θύματα εμπορίας ανθρώπων Όλοι οι στόχοι αναλύονται ανά φύλο και ηλικιακή ομάδα.

– 150 θύματα (ή δυνητικά θύματα) εμπορίας ανθρώπων έλαβαν βοήθεια (συμπεριλαμβανομένης της παροχής συμβουλών, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, υποστήριξης σε είδος, διαχείρισης υποθέσεων κ.λπ.).
– 90 θύματα εμπορίας ανθρώπων υποστηρίχθηκαν με νομική ενημέρωση και συμβουλευτική.
– 60 θύματα εμπορίας ανθρώπων και τα παιδιά τους εκπροσωπήθηκαν ενώπιον των διοικητικών και δικαστικών αρχών.
– 800 περιπτώσεις διερμηνείας και συνοδείας.
– Το 80% των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων που επωφελήθηκαν από το έργο αναφέρουν ότι η δραστηριότητα ήταν χρήσιμη για την ένταξή τους.

ΠΕ3 – Ενίσχυση των μηχανισμών αναγνώρισης μέσω δραστηριοτήτων ανάπτυξης ικανοτήτων

– Ολοκληρώθηκαν 15 εκπαιδεύσεις/εργαστήρια.
– 180 συμμετέχοντες σε δραστηριότητες εκπαίδευσης (με ανάλυση ανά είδος επαγγέλματος).
– 6 δίγλωσσα (ελληνικά, αγγλικά) εργαλεία ηλεκτρονικής μάθησης.
– Ενημέρωση 6 μονοπατιών παραπομπής/SOPs.
– 80% των συμμετεχόντων θεωρούν την εκπαίδευση χρήσιμη για την εργασία τους.
– Το 50% των συμμετεχόντων αναφέρει τρεις μήνες μετά την εκπαιδευτική δραστηριότητα ότι χρησιμοποιεί τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απέκτησε κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο