Ειδική Δράση-Εκπαιδευτικά σεμινάρια προσωπικού και συνεδρίες ανάπτυξης δεξιοτήτων για την υποστήριξη των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων με στόχο την επανένταξή τους

Ειδική Δράση-Εκπαιδευτικά σεμινάρια προσωπικού και συνεδρίες ανάπτυξης δεξιοτήτων για την υποστήριξη των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων με στόχο την επανένταξή τους

Κωδικός Πράξης/MIS:

6002603

Ειδικός στόχος:

1- ΚΕΣΑ

Σχετικοί δείκτες:

O.1.1- Αριθμός συμμετεχόντων που έλαβαν στήριξη,
O.1.1.3- εκ των οποίων αριθμός ευάλωτων συμμετεχόντων που έλαβαν βοήθεια,
O.1.2- Αριθμός συμμετεχόντων σε δραστηριότητες κατάρτισης,
R.1.5- Αριθμός συμμετεχόντων που θεωρούν την κατάρτιση χρήσιμη για την εργασία τους

Δικαιούχος/οι:

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ (ΔΟΜ) ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΛΛΑΔΟΣ

Προϋπολογισμός:

500000 €

Κωδικός Δικαιούχου:

613142145

Ημερομηνία Έναρξης Πράξης:

01/01/2024

Ημερομηνία Λήξης Πράξης:

31/12/2024

Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Η Ειδική αυτή Δράση στοχεύει να υποστηρίξει θύματα εμπορίας ανθρώπων που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών μέσω της παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών, σε θεσμικούς φορείς που εμπλέκονται στην καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων καθώς και μέσω της υποστήριξης θυμάτων.

Οι δραστηριότητες θα υλοποιηθούν από το ΔΟΜ σε συνεργασία με τη ΓΓΕΠΘΠ του ΥΜΑ και με τη συνολική υποστήριξη του ΕΚΚΑ και άλλων εμπλεκόμενων φορέων.

Η δράση προβλέπει την βελτίωση των δεξιοτήτων και των γνώσεων του προσωπικού πρώτης γραμμής που εργάζεται σε εγκαταστάσεις υποδοχής, ξενώνες ή άλλες εξειδικευμένες εγκαταστάσεις ώστε να διαθέτει τις απαραίτητες ικανότητες να καλύψει τις ανάγκες προστασίας θυμάτων εμπορίας ανθρώπων με κατάλληλο τρόπο και να αποτρέψει την εκμετάλλευσή τους. Ακόμα, τα θύματα εμπορίας ανθρώπων θα ενδυναμωθούν ώστε να (επαν)ενταχθούν στην ελληνική κοινωνία και ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση σε ενταξιακές ευκαιρίες, πράγμα που θα πραγματοποιηθεί μέσω υποστήριξης σε είδος. Επιπλέον, οι συνθήκες διαβίωσης των θυμάτων εμπορίας που διαμένουν σε ξενώνες, δομές φιλοξενίας και άλλες εγκαταστάσεις στέγασης θα βελτιωθούν μέσα από παρεμβάσεις σύμφωνα με τις ανάγκες της εκάστοτε δομής, συμπεριλαμβανομένης της παροχής εξοπλισμού. Τέλος, οι δραστηριότητες καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων στο πλαίσιο του ΕΜΑ θα ενισχυθούν μέσω του διορισμού εμπειρογνωμόνων στο ΕΚΚΑ.

Ο ΔΟΜ είναι ο συντονιστής της ειδικής δράσης και κύριος δικαιούχος. Η ΓΓΕΠΘΠ του ΥΜΑ συμμετέχει ως συνδικαιούχος, όπως περιγράφεται στη σχετική συμφωνία. Θα διατηρηθεί στενός συντονισμός μεταξύ του ΔΟΜ, της ΓΓΕΠΘΠ και άλλων εμπλεκόμενων φορέων.

Η πρόταση περιλαμβάνει την υλοποίηση δραστηριοτήτων σε δύο πυλώνες:

Πυλώνας 1: Ανάπτυξη ικανοτήτων για εργαζόμενους πρώτης γραμμής με ενσωματωμένη τη διάσταση του φύλου και τα δικαιώματα των παιδιών και τεχνική υποστήριξη προς το ΕΚΚΑ
Δραστηριότητα 1.1: Παροχή εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε εργαζόμενους πρώτης γραμμής
Δραστηριότητα 1.2: Τεχνική υποστήριξη στο γραφείο του Εθνικού Μηχανισμού Αναφοράς της Ελλάδας στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ)
Πυλώνας 2: Ενδυνάμωση και επανένταξη των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων στην ελληνική κοινωνικοοικονομική ζωή
Δραστηριότητα 2.1: Παροχή βοήθειας σε είδος σε θύματα εμπορίας ανθρώπων
Δραστηριότητα 2.2: Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης σε ξενώνες και άλλες εγκαταστάσεις όπου υποστηρίζονται θύματα εμπορίας ανθρώπων

Επιπλέον, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Απόφαση Ένταξης του Έργου στο πρόγραμμα ΤΑΜΕ, υπό την επιφύλαξη των προνομίων και ασυλιών του ΔΟΜ ως διακυβερνητικού οργανισμού, μέρους του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών ο ΔΟΜ θα πραγματοποιήσει ανεξάρτητο έλεγχο. Ο διενεργούμενος έλεγχος θα συνίσταται σε διοικητικούς ή/και επιτόπιους λογιστικούς ελέγχους του έργου, προκειμένου να ελεγχθούν οι διοικητικές, οικονομικές, τεχνικές και φυσικές πτυχές του έργου.

Πλήρες κείμενο επισυνάπτεται λόγω περιορισμού χαρακτήρων.

Παραδοτέα πράξης:

1. Παροχή εκπαίδευσης σε 500 υπαλλήλους πρώτης γραμμής
2. Παροχή στήριξης σε 150 ευάλωτα άτομα, συμπεριλαμβανομένης της βελτιωμένης πρόσβασης σε αξιοπρεπείς και προστατευτικές υλικές συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της παροχής υποστήριξης σε είδος σε 100 θύματα εμπορίας ανθρώπων.
3. Διορισμός δύο εμπειρογνωμόνων στο ΕΚΚΑ
4. Παραγωγή ενημερωτικού υλικού για τις εκπαιδεύσεις (550 τεμάχια)
5. Δημιουργία έκθεσης σχετικά με τα διδάγματα που αντλήθηκαν

Μετάβαση στο περιεχόμενο