Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση – Πρόγραμμα Philos

Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση – Πρόγραμμα Philos

Κωδικός Πράξης/MIS:

6003159

Σχετικοί δείκτες:

O.1.1 Αριθμός συμμετεχόντων που έλαβαν στήριξη

Δικαιούχος/οι:

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Προϋπολογισμός:

22000000 €

Κωδικός Δικαιούχου:

6313032

Ημερομηνία Έναρξης Πράξης:

01/03/2022

Ημερομηνία Λήξης Πράξης:

31/12/2027

Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Η Δράση αφορά σε έναν ολοκληρωμένο τρόπο προσέγγισης των υγειονομικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών των προσφύγων και μεταναστών, που διαμένουν σε οποιαδήποτε δομή εντός όλης της ελληνικής επικράτειας για το χρονικό διάστημα από 01.03.2022 ως 15.02.2024, και περιλαμβάνει:

α) Παρεμβάσεις δημόσιας υγείας, λειτουργία συστήματος επιδημιολογικής επιτήρησης, συντονισμός εμβολιασμών στον εν λόγω πληθυσμό και εκτίμηση των συνθηκών υγιεινής των χώρων διαμονής των προσφύγων. Ως παρεμβάσεις δημόσιας υγείας νοούνται οι δράσεις που κρίνονται απαραίτητες για την πρόληψη εμφάνισης λοιμωδών και μη νοσημάτων.

β) Ενίσχυση των δομών του δημόσιου συστήματος υγείας, που περιλαμβάνει την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού δομών που ανήκουν στο δημόσιο σύστημα παροχής πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας στους τομείς της παιδιατρικής, της γυναικολογίας – μαιευτικής, της νοσηλευτικής και της ψυχικής υγείας, τη σύσταση και λειτουργία γραφείου υποδοχής και ενημέρωσης προσφύγων και μεταναστών στις δομές υγείας, την πρόσληψη διασωστών για την ενίσχυση των τομέων του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) που έχουν επιβαρυνθεί με διακομιδές λόγω της προσφυγικής κρίσης.

γ) Επιστημονική επίβλεψη και συντονισμό των προγραμμάτων, που περιλαμβάνει την ανάπτυξη επιχειρησιακού σχεδίου του προγράμματος, την επιστημονική εποπτεία του, τον έλεγχο υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, τον συντονισμό και την αντιμετώπιση επειγόντων συμβάντων, την παρακολούθηση κάθε φάσης υλοποίησης, την υλοποίηση των διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού, την εκτέλεση διαγωνισμών, την επίβλεψη συστήματος διαχείρισης και τεκμηρίωσης του οικονομικού αντικειμένου, την επικοινωνία με φορείς υγείας και την υλοποίηση ενημέρωσης και διάχυσης των αποτελεσμάτων του προγράμματος.

δ) Εκπαίδευση του προσωπικού που θα προσληφθεί για τις ανωτέρω δράσεις, αξιολόγηση συνολικά της υλοποίησης του προγράμματος και δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης και των επιστημονικών ευρημάτων.

ε) Αξιολόγηση της υλοποίησης του προγράμματος

στ) Δράσεις ενημέρωσης, επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης για το πρόγραμμα, καθώς και διάχυση των αποτελεσμάτων του προγράμματος

ζ) Επιστημονική επίβλεψη, διαχείριση και συντονισμός του προγράμματος.

Παραδοτέα πράξης:

Τα παραδοτέα της Δράσης εξειδικεύονται ανάλογα με το υποέργο, σύμφωνα με την υπ. αρ. 64186/06-09-2018 (ΦΕΚ 3877/Β/06-09-2018) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Ανάθεση προγράμματος για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την κάλυψη των υγειονομικών αναγκών των προσφύγων και μεταναστών, με φορέα υλοποίησης το ΚΕΕΛΠΝΟ» και την με αρ.78066/15.12.2021(ΦΕΚ 6054/Β/20.12.2021) τροποποίησης αυτής και σύμφωνα με το σχέδιο του προγράμματος “PHILOS”.

Τα παραδοτέα της Δράσης αφορούν το κάθε Υποέργο χωριστά και περιλαμβάνουν

  1. Συμβάσεις Προσωπικού
  2. Παρουσιολόγια προσωπικού
  3. Μηνιαίες Εκθέσεις Παραχθέντος Έργου
Μετάβαση στο περιεχόμενο