Απασχόληση συμβασιούχων ορισμένου χρόνου στην Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΥΠ.Υ.Τ.) στο πλαίσιο του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης» με Κωδικό ΟΠΣ 6004437 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Πρόγραμμα Ελλάδας – Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2021-2027

Απασχόληση συμβασιούχων ορισμένου χρόνου στην Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΥΠ.Υ.Τ.) στο πλαίσιο του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης» με Κωδικό ΟΠΣ 6004437 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Πρόγραμμα Ελλάδας – Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2021-2027

Κωδικός Πράξης/MIS:

6004437

Ειδικός στόχος:

«1 – ΚΕΣΑ»

Σχετικοί δείκτες:

O.1.1 Αριθμός συμμετεχόντων που έλαβαν στήριξη

Δικαιούχος/οι:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Προϋπολογισμός:

1266866 €

Κωδικός Δικαιούχου:

1510103

Ημερομηνία Έναρξης Πράξης:

01/02/2024

Ημερομηνία Λήξης Πράξης:

31/12/2027

Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Το αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει τη στήριξη και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, κατόπιν δημοσίευσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Δεδομένης της ρευστής γεωπολιτικής κατάστασης, της γεωγραφικής θέσης της χώρας, αλλά και της ανάγκης βιώσιμης διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών, η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης καλείται να εξασφαλίσει υψηλού επιπέδου επιχειρησιακή ετοιμότητα και αποτελεσματικότητα ως προς την παροχή των απαιτούμενων υπηρεσιών υποδοχής και ταυτοποίησης.

Για το λόγο αυτόν, κρίνεται απαραίτητη η ενίσχυση της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης με τριάντα (30) εργαζόμενους ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πέραν του τακτικού προσωπικού της. Οι εν λόγω υπάλληλοι, θα ασκούν καθήκοντα που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες της ΥΠΥΤ, όπως αυτές προβλέπονται στο ΠΔ 106/2020 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) στις περιφερειακές υπηρεσίες της, και σύμφωνα με τους Γενικούς Κανονισμού Λειτουργίας αυτών, αλλά και τον ν. 4939/2022. Ειδικότερα, οι υπάλληλοι θα διεκπεραιώνουν διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης και θα συνεπικουρούν διοικητικά την εύρυθμη λειτουργία των ΚΥΤ και ΕΔΠΦΑΑ της ενδοχώρας, με στόχο την υλοποίησης της εθνικής πολιτικής για την υποδοχή και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της χώρας, σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο για τις συνθήκες υποδοχής αιτούντων άσυλο (Οδηγία 2013/33 ΕΕ).

Οι εν λόγω υπάλληλοι θα απασχοληθούν σε Ελεγχόμενες Δομές Προσωρινής Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο (ΕΔΠΦΑΑ) και Κέντρα Υποδοχής & Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) της ενδοχώρας που ανήκουν στη Διεύθυνση Δομών Βορείου Ελλάδος, στη Διεύθυνση Δομών Νοτίου Ελλάδος και στη Διεύθυνση ΚΥΤ & ΚΕΔ, της ΥΠ.Υ.Τ.

Οι ειδικότητες του προσωπικού που θα προσληφθεί είναι οι εξής: ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ και ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ.

Συγκεκριμένα, η Δομή Αλεξάνδρειας θα στελεχωθεί με δύο (2) άτομα ειδικότητας ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ,
η Δομή Βέροιας θα στελεχωθεί με ένα (1) άτομο ειδικότητας ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ,
η Δομή Αγίας Ελένης θα στελεχωθεί με δύο (2) άτομα ειδικότητας ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ και με ένα (1) άτομο ειδικότητας ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ,
η Δομή Δράμας θα στελεχωθεί με ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ και με ένα (1) άτομο ειδικότητας ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ,
η Δομή Καβάλας θα στελεχωθεί με ένα (1) άτομο ειδικότητας ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ,
η Δομή Κατσικά θα στελεχωθεί με ένα (1) άτομο ειδικότητας ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ,
η Δομή Κουτσόχερου θα στελεχωθεί με ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ και με οκτώ (8) άτομα ειδικότητας ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ,
η Δομή Ριτσώνας θα στελεχωθεί με ένα (1) άτομο ειδικότητας ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ,
η Δομή Σερρών θα στελεχωθεί με ένα (1) άτομο ειδικότητας ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ,
η Δομή Σχιστού θα στελεχωθεί με ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ,
η Δομή Φιλιππιάδας θα στελεχωθεί με ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ και με δύο (2) άτομα ειδικότητας ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ,
το ΚΥΤ Διαβατών θα στελεχωθεί με δύο (2) άτομα ειδικότητας ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ και με ένα (1) άτομο ειδικότητας ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ και
το ΚΥΤ Μαλακάσας θα στελεχωθεί με δύο (2) άτομα ειδικότητας ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ.

Οι υπάλληλοι που θα απασχοληθούν μέσω της Δράσης, θα πρέπει τουλάχιστον να διαθέτουν διετή αποδεδειγμένη εμπειρία ώστε να είναι σε θέση να παρέχουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, ως προς την εκτέλεση των καθημερινών αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Επίσης, σημαντική είναι και η καλή ικανότητα χρήσης της Αγγλικής Γλώσσας ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία με τους ωφελούμενους και τους διερμηνείς που απασχολούνται εντός των υπηρεσιών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης.

Παραδοτέα πράξης:

Αναφορικά με τις προπαρασκευαστικές εργασίες ως την πραγματοποίηση των προσλήψεων τα παραδοτέα είναι τα εξής:

Π1.1: Δημοσίευση προκήρυξης,
Π 1.2: Δημοσίευση περίληψης προκήρυξης σε εφημερίδες,
Π 1.3: Σχέδια σύμβασης.

Σχετικά με την απασχόληση του προσωπικού τα παραδοτέα είναι τα εξής:

Π.2.1 Μηνιαίες Εκθέσεις Παραχθέντος Έργου,
Π.2.2 Μηνιαία Παρουσιολόγια.

Σχετικά με τη Δημοσιότητα και Επικοινωνία της Δράσης τα παραδοτέα είναι τα εξής:

Π 3.1: Δημοσίευση περίληψης προκήρυξης σε εφημερίδες,
Π 3.2: Αφίσες – Πινακίδες

Μετάβαση στο περιεχόμενο