Ένταξη της Πράξης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΙ – Παροχή υπηρεσιών επιδημιολογικής επιτήρησης προς τους διαμένοντες στις δομές φιλοξενίας αρμοδιότητας Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης» με Κωδικό ΟΠΣ 6005142 στο Πρόγραμμα «Πρόγραμμα Ελλάδας – Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2021-2027»

Ένταξη της Πράξης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΙ – Παροχή υπηρεσιών επιδημιολογικής επιτήρησης προς τους διαμένοντες στις δομές φιλοξενίας αρμοδιότητας Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης» με Κωδικό ΟΠΣ 6005142 στο Πρόγραμμα «Πρόγραμμα Ελλάδας – Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2021-2027»

Κωδικός Πράξης/MIS:

6005142

Ειδικός στόχος:

ΚΕΣΑ

Σχετικοί δείκτες:

O.1.1 Αριθμός συμμετεχόντων που έλαβαν στήριξη

Δικαιούχος/οι:

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Προϋπολογισμός:

1000000 €

Κωδικός Δικαιούχου:

6313032

Ημερομηνία Έναρξης Πράξης:

01/07/2024

Ημερομηνία Λήξης Πράξης:

31/12/2026

Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Αντικείμενο της πράξης αποτελεί η έγκαιρη ανίχνευση λοιμωδών νοσημάτων στον πληθυσμό των προσφύγων και μεταναστών, η άμεση και αποτελεσματική απόκριση δημόσιας υγείας όταν απαιτείται με βάση τα πρωτόκολλα απόκρισης της Διεύθυνσης Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης για τα λοιμώδη νοσήματα.
Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης υλοποιείται:
1. Στις Κλειστές Ελεγχόμενες Δομές Νήσων/Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΕΔΝ/ΚΥΤ)
2. Στις Ανοιχτές Δομές Προσωρινής Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο
Ειδικότερα, αντικείμενο της Δράσης είναι:
1. Η έγκαιρη ανίχνευση λοιμωδών νοσημάτων στον πληθυσμό των αιτούντων άσυλο, μέσω εφαρμογής και
διαδικτυακής πλατφόρμας δήλωσης
2. Η άμεση απόκριση Δημόσιας υγείας όταν απαιτείται από τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα
3. Η καταγραφή της εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού
4. Η παροχή κατευθυντήριων οδηγιών σε όλους τους εμπλεκόμενους στο πεδίο φορείς για τις διαδικασίες screening για λοιμώδη νοσήματα
Η υλοποίηση θα έχει διάρκεια 2 έτη και θα απασχοληθούν :
ΠΕ/ΤΕ Επαγγελματίες Σχολών Επιστημών Υγείας
– Βιοστατιστικοί
– ΠΕ Πληροφορικής
– ΠΕ Διοικητικού/Οικονομικού

Παραδοτέα πράξης:

ΠΕ 1 Ενίσχυση του ΕΟΔΥ με 19 άτομα προσωπικό το οποίο περιλαμβάνει τα εξής:
Π 1.1 Συμβάσεις Προσωπικού
Π 1.2 Παρουσιολόγια
Π 1.3 Εκθέσεις Παραχθέντος Έργου

ΠΕ 2 Δαπάνες Μετακινήσεων, Δημοσιότητας και Επικοινωνίας
Π 2.1 Εκπαιδευτικό έντυπο υλικό (αφίσες, φυλλάδια, ημερίδες)
Π 2.2 Απολογιστικές Εκθέσεις

ΠΕ 3 Δαπάνη Προμήθειας Λογισμικού
Π3.1 Διαδικτυακή Πλατφόρμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης

Μετάβαση στο περιεχόμενο