Ένταξη της Πράξης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ι – Παροχή ιατρικών και ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών προς τους διαμένοντες στις δομές φιλοξενίας αρμοδιότητας Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης» με Κωδικό ΟΠΣ 6006340 στο Πρόγραμμα «Πρόγραμμα Ελλάδας – Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2021-2027»

Ένταξη της Πράξης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ι – Παροχή ιατρικών και ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών προς τους διαμένοντες στις δομές φιλοξενίας αρμοδιότητας Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης» με Κωδικό ΟΠΣ 6006340 στο Πρόγραμμα «Πρόγραμμα Ελλάδας – Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2021-2027»

Κωδικός Πράξης/MIS:

6006340

Ειδικός στόχος:

ΚΕΣΑ

Σχετικοί δείκτες:

O.1.1 Αριθμός συμμετεχόντων που έλαβαν στήριξη

Δικαιούχος/οι:

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ (ΔΟΜ) ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΛΛΑΔΟΣ

Προϋπολογισμός:

20000000 €

Κωδικός Δικαιούχου:

613142145

Ημερομηνία Έναρξης Πράξης:

01/07/2024

Ημερομηνία Λήξης Πράξης:

31/12/2025

Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Η Πράξη προβλέπει την παροχή υπηρεσιών ιατρονοσηλευτικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε 30,000 διαμένοντες στις περιφερειακές υπηρεσίες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΥΠΥΤ) για περίοδο 12 μηνών, από 01.07.2024 ως και 30.06.2025.
Για την υλοποίηση της και καθ’ όλη τη διάρκεια της, ο ΔΟΜ θα συνεργάζεται με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και ειδικότερα με την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, καθώς και με πάροχο υπηρεσιών που θα επιλεγεί σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανονισμούς και διαδικασίες προμηθειών του ΔΟΜ.
ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Διοικητική Υποστήριξη Πράξης
Ο ΔΟΜ θα αναλάβει τη συνολική διαχείριση της Πράξης, τόσο διοικητικά όσο και στο πεδίο. Η Διοικητική Υποστήριξη, περιλαμβάνει ενδεικτικά την προετοιμασία εκκίνησης μέσω προπαρασκευαστικών ενεργειών, συντονισμό, διαχείριση, οργάνωση, προγραμματισμό των απαραίτητων επιμέρους διεργασιών και δραστηριοτήτων, τη διευκόλυνση της επικοινωνίας
ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς και την παρακολούθηση καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης.
ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Παροχή Yπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Από 1η.09.2024 και μέσω συνεργασίας με πάροχο υπηρεσιών, ο ΔΟΜ θα διασφαλίσει την πρόσβαση των ωφελούμενων σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και τη διασύνδεση/παραπομπή τους με τη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια φροντίδα υγείας.
Οι ιατρικές ομάδες θα λειτουργούν καθημερινά (Δευτέρα-Παρασκευή) στα ΚΥΤ, ΚΕΔ και στις ΕΔΠΦΑΑ, και θα απαρτίζονται από συγκεκριμένες ιατρικές ειδικότητες, σύμφωνα με τις ανάγκες. Για την διασφάλιση της παροχής ολοκληρωμένης φροντίδας, ο πάροχος υπηρεσιών θα μεριμνήσει και για τη συγκρότηση ομάδων ψυχοκοινωνικής υποστήριξης που θα λειτουργούν καθημερινά (Δευτέρα-Παρασκευή), σε συνέργεια με τις ιατρικές ομάδες, ως ένα ενιαίο Κλιμάκιο Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης. Οι ομάδες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης θα στελεχώνονται από εξειδικευμένο προσωπικό. Επιπλέον, για τις δομές όπου πραγματοποιούνται διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης ο πάροχος θα συγκροτήσει Κλιμάκια Καταγραφής. Τέλος, προβλέπεται αξιοποίηση ιατρικών υποδομών και εξοπλισμού (κινητές μονάδες/πολυιατρεία, βιοχημικά εργαστήρια), κάλυψη αναγκών σε μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, αναγκών σε ιατρικό εξοπλισμό και αναλώσιμα, καθώς και κάλυψη αναγκών σε μετακινήσεις μεμονωμένων ωφελούμενων μεταξύ δομών φιλοξενίας και συστήματος υγείας ή/και εξωτερικών κοινωνικών ή άλλων υπηρεσιών, σε περιπτώσεις άμεσων και έκτακτων αναγκών.
ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Συντονισμός και ενίσχυση των ιατρικών και ψυχοκοινωνικών ομάδων και παροχές στο πεδίο Ο ΔΟΜ θα τοποθετήσει έναν κοινωνικό λειτουργό ανά δομή φιλοξενίας, 31 συνολικά κοινωνικούς λειτουργούς που θα αποτελούν προσωπικό του ΔΟΜ. Θα αναλάβουν την εποπτεία των υπηρεσιών που παρέχονται στο πεδίο καθώς και την υποστήριξη στις ιατρικές και ψυχοκοινωνικές ομάδες. Ο ΔΟΜ θα καλύπτει και τυχόν επείγουσες ανάγκες που ενδέχεται να προκύψουν κατά την υλοποίηση της Πράξης για τη μετακίνηση μεμονωμένων ωφελούμενων.
ΥΠΟΕΡΓΟ 4: Διενέργεια Ανεξάρτητου Ελέγχου
Ο ΔΟΜ θα αναθέσει σε κατάλληλο πάροχο υπηρεσιών, τη διεξαγωγή ανεξάρτητου ελέγχου, προκειμένου να ελεγχθούν οι διοικητικές, οικονομικές, τεχνικές και φυσικές πτυχές του έργου.
ΥΠΟΕΡΓΟ 5: Παροχή Yπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης από το ΔΟΜ
Για την ομαλή μετάβαση από το πρόγραμμα PHILOS, ο ΔΟΜ θα αναλάβει για τους πρώτους δυο μήνες της Πράξης, από 1 Ιουλίου 2024 μέχρι και 31 Αυγούστου 2024, τη συνέχιση της παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, καθώς και την παροχή εξοπλισμού, αναλώσιμων και μη-συνταγογραφούμενων φαρμάκων όπως παρέχεται μέχρι σήμερα από τον ΕΟΔΥ μέσω του προγράμματος PHILOS και μέσω της πρόσληψης του προσωπικού. Από την 1 Σεπτεμβρίου 2024, την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών θα αναλάβει ο πάροχος υπηρεσιών, όπως περιγράφεται στο Υποέργο 2.

Παραδοτέα πράξης:

Υποέργο 1: Διοικητική Υποστήριξη Πράξης
Πακέτο Εργασίας 1.1: Προπαρασκευαστικές Ενέργειες
Παραδοτέο 1.1: Προσδιορισμός τουλάχιστον 1 παρόχου υπηρεσιών για την υλοποίηση των προβλεπόμενων στο Υποέργο 2
Πακέτο Εργασίας 1.2: Διαχείριση, Συντονισμός και Παρακολούθηση της υλοποίησης
Παραδοτέο 1.2 : Προσδιορισμός τουλάχιστον 1 παρόχου υπηρεσιών για τη διενέργεια του ανεξάρτητου ελέγχου που
προβλέπεται στο Υποέργο 4
Παραδοτέο 1.3 : Υποβολή 11 συνολικά μηνιαίων αναφορών φυσικού αντικειμένου στην Επιτροπή Παρακολούθησης του ΥΜΑ
Παραδοτέο 1.4 : Παροχή εκπαίδευσης ΣΕΚ σε τουλάχιστον 31 άτομα προσωπικό του ΔΟΜ
Πακέτο Εργασίας 1.3:Δημοσιότητα Πράξης
Παραδοτέο 1.5 : Οργάνωση και διεξαγωγή 1 εκδήλωσης προβολής της Πράξης.
Παραδοτέο 1.6 : Δημιουργία ιστοσελίδας
Παραδοτέο 1.7: Δελτίο τύπου
Παραδοτέο 1.8: Αναφορά στα newsletter
Παραδοτέο 1.9: Αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media)
Παραδοτέο 1.10: Πινακίδες
Παραδοτέο 1.11: Αφίσες
Υποέργο 2: Παροχή Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης
Παραδοτέο: Παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας ιατρονοσηλευτικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε τριάντα χιλιάδες (30,000) μετανάστες διαμένοντες στις δομές αρμοδιότητας της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΥΠΥΤ) και λειτουργία κλιμακίων καταγραφής:
Υποέργο 3: Συντονισμός και ενίσχυση των ιατρικών και ψυχοκοινωνικών ομάδων και παροχές στο πεδίο
Πακέτο εργασίας 3.1 : Κάλυψη αναγκών συντονισμού της πράξης και ενίσχυσης των Κλιμακίων ΠΙΠΕΨΥ στο πεδίο
Παραδοτέο 3.1: Τοποθέτηση 1 κοινωνικού λειτουργού σε ρόλο συντονιστή πεδίου, σε κάθε σημείο υλοποίησης της Πράξης στο πεδίο, ήτοι συνολικά 31 άτομα προσωπικό του ΔΟΜ
Πακέτο Εργασίας 3.2 : Κάλυψη επειγουσών αναγκών για τη μετακίνηση μεμονωμένων ωφελούμενων
Παραδοτέο 3.2. : Κάλυψη μετακινήσεων ανάλογα με τις ανάγκες
Πακέτο Εργασίας 3.3 : Κάλυψη αναγκών μετακίνησης και λειτουργίας 8 Κινητών Μονάδων/Πολυιατρείων
Παραδοτέο 3.3: Πρόσληψη 2 οδηγών σε σύμβαση έργου με το ΔΟΜ για την κάλυψη αναγκών μετακίνησης των 8 Κινητών
Μονάδων/Πολυιατρείων από τη 1 Φεβρουαρίου 2025
Παραδοτέο 3.4 : Κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Κινητών Μονάδων/Πολυιατρείων
Υποέργο 4 : Διενέργεια Ανεξάρτητου Ελέγχου
Παραδοτέο: Διενέργεια Ελέγχου – πόρισμα.
ΥΠΟΕΡΓΟ 5: Παροχή Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης από το ΔΟΜ:
Παραδοτέο: Πρόσληψη έως 250 ατόμων προσωπικού του προγράμματος PHILOS, στο πρόγραμμα ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο